Prejsť na hlávný obsah

Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity

V rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity“ (NFP 314010L915) financovaného v rámci OP Efektívna verejná správa, bola vypracovaná séria analýz, štúdií, opatrení, legislatívnych návrhov a metodík. Cieľom je zvýšenie kvality verejných politík sociálneho začleňovania marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom prenosu špecifického know-how organizácie Človek v ohrození, n. o. a iných mimovládnych organizácií a aktérov pôsobiacich v danej téme v Prešovskom samosprávnom kraji, smerom k tvorcom verejných politík v danej oblasti. Veríme, že s pomocou daných materiálov a zhromaždených skúseností z praxe, je možné dosiahnuť významné zlepšenia v procese integrácie vylúčených komunít na Slovensku.

V projekte sme sa sústredili na 4 hlavné oblasti, pre ktoré vznikli komplexné súbory výstupov. Všetky výstupy sú k dispozícii na stiahnutie.

Skvalitňovanie sociálnych služieb pre MRK

Aktivita bola zameraná na prenos know-how od poskytovateľov komunitných služieb (prevádzkovateľov komunitných centier) na území Prešovského samosprávneho kraja smerom k tvorcom a realizátorom verejných politík v tejto oblasti (ÚSVRK, IAZASI, MPSVR, POSK). Jej účelom bolo sumarizovať poznatky z činnosti komunitných centier (KC) a skvalitniť podmienky pre ich činnosť prostredníctvom lepšieho nastavenia existujúcich i pripravovaných národných projektov, ako aj zmenou existujúcej právnej úpravy.

Cieľom bolo taktiež poskytnúť vybraným existujúcim komunitným centrám a ich pracovníkom vzdelávanie a metodickú podporu v určených oblastiach komunitnej sociálnej práce podľa spracovaných metodík.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Metodiky:

Opatrenia:

Štúdie:

Skvalitňovanie politík finančnej gramotnosti v MRK

Aktivita bola zameraná na zber poznatkov z realizácie oddlženia obyvateľov MRK prostredníctvom osobného bankrotu a zvyšovania ich finančnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít a špecializovaného sociálneho poradenstva na území Prešovského samosprávneho kraja a ich prenos smerom k tvorcom a realizátorom verejných politík v tejto oblasti (Centrum právnej pomoci, Ministerstvo spravodlivosti SR) s využitím analytických kapacít Útvaru pre Hodnotu za peniaze Ministerstva Financií SR. Jej účelom bolo skvalitniť systémové podmienky pre začlenenie obyvateľov MRK na trh práce a prevenciu pred zadlžením prostredníctvom lepšieho nastavenia existujúcich nástrojov oddlženia a zvyšovania finančnej gramotnosti.

V rámci aktivity boli vybranej vzorke klientov (30 klientov) z prostredia MRK poskytovaná asistencia pri oddlžení prostredníctvom osobného bankrotu a zvýšení finančnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a sociálnej práce. Poznatky z praktickej aplikácie existujúcich nástrojov boli podkladom pre tvorbu odporúčaní pre verejné politiky a vzdelávanie sociálnych pracovníkov KC.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Metodiky:

Opatrenia:

Štúdie:

Skvalitňovanie aktívnych politík trhu práce pre MRK

Aktivita bola zameraná na poskytovanie pracovného poradenstva a asistencie pri prekonávaní prekážok pri začleňovaní na trh práce obyvateľom MRK. V rámci aktivity bolo vybranej vzorke klientov (30 klientov) z prostredia MRK na území Prešovského samosprávneho kraja poskytované pracovné poradenstvo, tréningy sociálnych aj pracovných zručností a príprava a sprevádzanie pri zamestnávaní. Na základe identifikácie bariér v oblasti zamestnávania MRK boli vypracované analýzy legislatívy a sformulované návrhy na skvalitnenie aktívnych politík trhu práce a odporúčania pre zmeny súvisiacich verejných politík v spolupráci s Útvarom pre Hodnotu za peniaze Ministerstva financií SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR . V rámci projektu vznikla aj nová verzia metodiky pracovného poradenstva organizácie Človek v ohrození, ktorá slúži ako metodický podklad pre prácu komunitných centier a iných poskytovateľov sociálnych služieb.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Metodiky:

Opatrenia:

Podpora a sieťovanie aktérov v politikách sociálnej inklúzie MRK

Aktivita je zameraná na spoluprácu všetkých zainteresovaných aktérov na území Prešovského samosprávneho kraja – štátna správa, samospráva, podnikateľský sektor, cirkev a mimovládne organizácie – pri riešení problému sociálneho začleňovania MRK a ich vzájomnú systematickú podporu a výmenu poznatkov, ktoré bude následne možné využiť na skvalitnenie verejných politík na lokálnej (obce), regionálnej (POSK) i národnej úrovni. Účelom bolo vytvoriť Multisektorové partnerstvo na území PSK na posilnenie spolupráce medzi jednotlivými subjektmi, výmenu skúseností a ich systematické spracovanie (analýza, hodnotenie, návrhy opatrení) pre ďalšie použitie a skvalitňovanie verejných politík.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Opatrenia:

Konferencia Lepšie verejné politiky pre Marginalizované rómske komunity

Záverečna konferencia Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity bola vyvrcholením tohto 2,5 ročného projektu. Ku konferencii sa pripojilo 45 účastníkov, ktorí si vypočuli naše zistenia a prispeli svojimi skúsenosťami. Úvodné slovo predniesol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký, ktorý sa integrácii rómskych komunít venoval dlhé roky.

Stiahnite si prezentácie, ktoré boli predstavené počas konferencie:

Pozrite si záznam z konferencie:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie