Prejsť na hlávný obsah

Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity

V rámci projektu „Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity“ (NFP 314010L915) financovaného v rámci OP Efektívna verejná správa, bola vypracovaná séria analýz, štúdií, opatrení, legislatívnych návrhov a metodík. Cieľom je zvýšenie kvality verejných politík sociálneho začleňovania marginalizovaných rómskych komunít prostredníctvom prenosu špecifického know-how organizácie Človek v ohrození, n. o. a iných mimovládnych organizácií a aktérov pôsobiacich v danej téme v Prešovskom samosprávnom kraji, smerom k tvorcom verejných politík v danej oblasti. Veríme, že s pomocou daných materiálov a zhromaždených skúseností z praxe, je možné dosiahnuť významné zlepšenia v procese integrácie vylúčených komunít na Slovensku.

V projekte sme sa sústredili na 4 hlavné oblasti, pre ktoré vznikli komplexné súbory výstupov. Všetky výstupy sú k dispozícii na stiahnutie.

Skvalitňovanie sociálnych služieb pre MRK

Aktivita bola zameraná na prenos know-how od poskytovateľov komunitných služieb (prevádzkovateľov komunitných centier) na území Prešovského samosprávneho kraja smerom k tvorcom a realizátorom verejných politík v tejto oblasti (ÚSVRK, IAZASI, MPSVR, POSK). Jej účelom bolo sumarizovať poznatky z činnosti komunitných centier (KC) a skvalitniť podmienky pre ich činnosť prostredníctvom lepšieho nastavenia existujúcich i pripravovaných národných projektov, ako aj zmenou existujúcej právnej úpravy.

Cieľom bolo taktiež poskytnúť vybraným existujúcim komunitným centrám a ich pracovníkom vzdelávanie a metodickú podporu v určených oblastiach komunitnej sociálnej práce podľa spracovaných metodík.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Metodiky:

Opatrenia:

Štúdie:

Skvalitňovanie politík finančnej gramotnosti v MRK

Aktivita bola zameraná na zber poznatkov z realizácie oddlženia obyvateľov MRK prostredníctvom osobného bankrotu a zvyšovania ich finančnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít a špecializovaného sociálneho poradenstva na území Prešovského samosprávneho kraja a ich prenos smerom k tvorcom a realizátorom verejných politík v tejto oblasti (Centrum právnej pomoci, Ministerstvo spravodlivosti SR) s využitím analytických kapacít Útvaru pre Hodnotu za peniaze Ministerstva Financií SR. Jej účelom bolo skvalitniť systémové podmienky pre začlenenie obyvateľov MRK na trh práce a prevenciu pred zadlžením prostredníctvom lepšieho nastavenia existujúcich nástrojov oddlženia a zvyšovania finančnej gramotnosti.

V rámci aktivity boli vybranej vzorke klientov (30 klientov) z prostredia MRK poskytovaná asistencia pri oddlžení prostredníctvom osobného bankrotu a zvýšení finančnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a sociálnej práce. Poznatky z praktickej aplikácie existujúcich nástrojov boli podkladom pre tvorbu odporúčaní pre verejné politiky a vzdelávanie sociálnych pracovníkov KC.

Analýzy:

Legislatívne návrhy:

Metodiky:

Opatrenia:

Štúdie:

Skvalitňovanie aktívnych politík trhu práce pre MRK

Obsah zverejníme už čoskoro.

Podpora a sieťovanie aktérov v politikách sociálnej inklúzie MRK

Obsah zverejníme už čoskoro.

Konferencia Lepšie verejné politiky pre Marginalizované rómske komunity

Záverečna konferencia Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity bola vyvrcholením tohto 2,5 ročného projektu. Ku konferencii sa pripojilo 45 účastníkov, ktorí si vypočuli naše zistenia a prispeli svojimi skúsenosťami. Úvodné slovo predniesol štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Vladimír Ledecký, ktorý sa integrácii rómskych komunít venoval dlhé roky.

Stiahnite si prezentácie, ktoré boli predstavené počas konferencie:

Pozrite si záznam z konferencie:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie