04Globálne vzdelávanie

04Globálne vzdelávanie

Náš svet sa stáva stále menším. Každý z nás má vplyv na život ľudí v celom svete a ľudia v iných častiach sveta rovnako ovplyvňujú náš život. Aby sme tieto prepojenia lepšie spoznali a aby sme boli schopní pozitívne meniť prostredie okolo nás i celú planétu, musíme lepšie porozumieť procesom, ktoré ju riadia. Globálne vzdelávanie ponúka aktuálne témy a prebúdza zvedavosť a motiváciu vedieť o nich viac, lebo globálne procesy sa dejú „tu a teraz“ a aktérmi sú reálni ľudia v reálnych situáciách. Globálne vzdelávanie však nie je len o poznaní globálnych tém, ale aj o rozvíjaní schopnosti kriticky myslieť, nazerať na veci z rôznych perspektív, vyjadriť vlastný názor, pracovať v tíme či riešiť konflikty. Mladým ľuďom pomáha, aby boli lepšie pripravení na život v dnešnom dynamickom a globalizovanom svete a podporuje praktické využitie získaných poznatkov a zručností v reálnom živote. Zároveň ich vedie aj k väčšej empatii, solidarite, rešpektu a zodpovednosti. Viac o (nielen) našich aktivitách v oblasti globálneho vzdelávania nájdete na portáli www.globalnevzdelavanie.sk.