05Programy sociálnej integrácie

05Programy sociálnej integrácie

Problematika chudoby a sociálne vylúčených rómskych lokalít stojí v centre záujmu Programov sociálnej integrácie, ktoré organizácia realizuje od roku 2006 (pôvodne pod hlavičkou slovenskej pobočky organizácie Člověk v tísni). Našou snahou je nachádzať a do praxe uvádzať nové spôsoby riešenia problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených rómskych lokalít na území Slovenska – extrémnou chudobou, dlhodobou nezamestnanosťou, nízkou úrovňou vzdelania, nevyhovujúcimi podmienkami bývania či napätými vzťahmi s majoritnou spoločnosťou. Preto pôsobíme najmä v oblasti východného Slovenska, kde je koncentrovaných najviac vylúčených lokalít – rómskych osád. Pri svojej činnosti kombinujeme úroveň priamych služieb vo forme pomoci jednotlivcom a skupinám v konkrétnych lokalitách so súčasnou snahou o ovplyvňovanie verejnej politiky na rôznych úrovniach, s cieľom zmeniť prostredie pre sociálne začleňovanie. Na dennej báze prevádzkujeme päť komunitných centier v Prešovskom a Bratislavskom kraji - KC Roškovce (2006), KC Petrovany (2008), KC Sveržov (2009), KC Kojatice (2014) a KC Plavecký Štvrtok (2015). Komunitné centrá postupujú podľa jednotného modelu a poskytujú nasledovné komplexné služby a intervencie: pracovné a kariérne poradenstvo pre nezamestnaných a mládež v riziku vzniku nezamestnanosti; nízkoprahový program pre deti a mládež; vzdelávacie aktivity a doučovanie; komunitné aktivity; poradenstvo inštitúciám, školám a samosprávam pri vytváraní inkluzívnych programov. Pri vylúčených komunitách žijúcich v chudobe je zabezpečenie bývania prvkom, ktorý môže spustiť pozitívne zmeny a predovšetkým zjednodušiť rozvoj v ďalších oblastiach. Kvalitné bývanie umožňuje osobný rozvoj a zvyšuje školskú dochádzku detí. Kvalitné bývanie je i faktor zlepšenia zdravotného stavu a teda aj schopnosti aktívnej práce. V teréne sa nám ukázalo, že záujem starostov a rodín žijúcich vo vylúčených rómskych lokalitách o svojpomocné zabezpečenie bývania je obrovský. V septembri 2015 sme preto po pilotnom projekte v Kojaticach spojili sily so Združením pre lepší život a vytvorili sme neziskovú organizáciu Projekt DOM.ov, ktorá sa venuje výlučne témam bývania.