Prejsť na hlávný obsah

Komunitné centrum Sveržov

Komunitné centrum v Sveržove (okres Bardejov) funguje od roku 2009. Je vzdialené približne 150 metrov od rómskej komunity, kde žije v dvanástich obytných dvojizbových domoch zhruba 110 ľudí. Komunitné centrum je v samostatnej budove, ktorá bola pristavená k materskej škole.
Komunitné centrum Sveržov pracuje so všetkými vekovými skupinami v komunite. S deťmi naši kolegovia pracujú v rámci predškolskej prípravy a predškolskej prípravy zážitkom. Pri svojej práci využívajú tiež prvky pedagogiky montessori.

Deti sú podporované vo vzdelávaní, zamestnanci komunitného centra spolupracujú so základnými školami pri riešení záškoláctva, venujeme sa doučovaniu detí, kariérnemu poradenstvu a naše odborné intervencie smerujú aj k motivácii detí, aby pokračovali vo vzdelávaní a tiež k výberu vhodného zamestnania.

Jaroslava Krukárová

Komunitné centrum Sveržov je tiež príkladom dobrej práce s dospievajúcimi. „S mladými sme založili gospelovú kapelu a organizujeme pre nich rôzne voľnočasové aktivity. Pre deti je to určitá forma sebarealizácie a zároveň prostriedok k efektívnemu tráveniu ich voľného času,“ vysvetľuje teta Jarka, ako ju deti volajú.

Komunitné centrum vo Sveržove sa venuje aj ekologickým a environmentálnym aktivitám. U detí aj dospelých tvoria vzťah k manuálnym zručnostiam, napríklad prostredníctvom záhradkárstva. Malí aj veľkí tak vo vyvýšených záhonoch pri komunitnom centre vysádzajú kvety, pestujú bylinky, ovocie a zeleninu.

V komunitnom centre Sveržov sa už dlhšiu dobu darí prepájať rómsku komunitu s väčšinovou spoločnosťou. „Komunitné centrum sa vo Sveržove stalo miestom, kde sa ľudia radi stretávajú, bez ohľadu na vek alebo etnikum,“ hovorí Jaroslava. Pozitívnym príkladom je napríklad práca so seniormi – deti navštevujú seniorov v ich zariadení, pričom si pre nich vždy pripravia zaujímavé spoločné aktivity.

V komunitnom centre je pravidelne organizovaný aj „salón krásy“ pre všetkých obyvateľov a obyvateľky z obce, ktorí môžu využiť služby kozmetičky, kaderníčky, alebo pedikérky. Tejto aktivity sa s veľkou obľubou zúčastňujú najmä seniori, pričom deti z komunity veľmi radi sledujú tieto aktivity a prípadne sa ich tiež zúčastňujú.

V obci Sveržov máme pravidelne aj spoločný karneval a výlety, ktoré sú obľúbenou aktivitou všetkých obyvateľov obce, vrátane Rómov. „Aj na základe výsledkov našej práce začala majorita inak vnímať Rómov. Sú to všetko síce malé kroky, ale myslíme si, že vedú k veľkým veciam. Ľudia napríklad vnímajú, že decká z komunity sa zmenili, netúlajú sa, oveľa zmysluplnejšie trávia čas,“ hovorí Jaroslava Krukárová.

Starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch tiež veľmi pozitívne hodnotí prítomnosť komunitného centra v obci:

„Mať komunitné centrum je pre našu obec veľkým prínosom a naša spolupráca s ním je veľmi dobrá. Jednoznačne odporúčam každej obci, v ktorej žije rómska komunita, aby neodmietala takúto spoluprácu. Pracovníci komunitného centra totiž pracujú s ľuďmi, o ktorých nikto nejaví záujem a okrem toho spájajú komunity. Ja veľmi oceňujem najmä aktivity, ktoré komunitné centrum robí vo vzťahu k seniorom. Rómske deti sa tak učia nielen úcte, ale aj komunikácií so staršími ľuďmi, čo je pre celú komunitu v obci veľkým pozitívom.“

Starosta obce Sveržov Pavol Ceľuch

„Práca v komunitnom centre je prácou, ktorá sa nedá robiť bez vloženého srdca. A naši klienti potrebujú veľa lásky.“

Jaroslava Krukárová

V Komunitnom centre Sveržov pôsobia

  • Odborná garantka: Mgr. Jaroslava Krukárová
  • Odborný pracovník: Mgr. Marián Dudra
  • Komunitná pracovníčka: Mgr. Viera Rojková
  • Pracovníčka: Anna Moravcová

Adresa:

  • Komunitné centrum Sveržov
  • Sveržov 145
  • 08602 Gaboltov

Komunitné centrum je klientom dostupné každý pracovný deň od 8:00 do 16:00.

Aktuálne je financované prostredníctvom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Vo všetkých komunitných centrách sú na pravidelnej báze klientom poskytované činnosti ustanovené zákonom, a to základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie