Prejsť na hlávný obsah

Komunitné centrum Kojatice

Komunitné centrum v Kojaticiach (okres Prešov) funguje od roku 2014. Nachádza sa neďaleko rómskej osady, v ktorej žije 187 členná komunita. Komunitné centrum vzniklo ako reakcia na projekt Architekti v osade, v rámci ktorého študenti architektúry spoločne s miestnymi rómskymi rodinami spolupracovali pri svojpomocnej výstavbe nízko-nákladových domov.

Komunitné centrum Kojatice sa venuje všetkým vekovým skupinám v komunite. Ktokoľvek má možnosť sa na nás obrátiť v prípade, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácií, alebo potrebuje akúkoľvek pomoc alebo podporu

Mária Lichvárová, garantka komunitného centra

Pre najmenších je tu predškolský klub, v ktorom sa pravidelne koná predškolská príprava, ako aj predškolská príprava zážitkom. Deti sa tu učia základné seba-obslužné činnosti, komunikačné zručnosti, budujú si matematické myslenie a hravou formou u nich rozvíjame hrubú a jemnú motoriku. Staršie deti v centre doučujú a motivujú ich, aby pokračovali vo vzdelávaní.

Ako hovorí garantka komunitného centra: „Význam vzdelávacích aktivít, bez ohľadu na to, či ide o predškolskú prípravu, alebo doučovanie, sa nám ukazuje jednak v tom, že deti majú oveľa lepšie výsledky v škole a taktiež v tom, že ľahšie zvládajú školské úlohy. Osobnosť človeka sa predsa už od detstva vyvíja a profesionalizuje. Vzdelaný človek má lepší rozhľad, viac možností výberu a lepšie šance uplatniť sa.“

Zamestnanci komunitného centra deti sprevádzajú aj pri výbere vhodného zamestnania. ,,Veľmi sa tešíme napríklad z toho, že sa nám podarilo niektoré deti po intenzívnej príprave dostať na stredné odborné učilište a tak im splniť sen stať sa napríklad kuchárom, murárom, alebo cukrárom,“ vysvetľuje Mária Lichvárová.

Pri práci s dospelými sa komunitné centrum zameriava najmä na pracovné poradenstvo. Zamestnanci centra tiež komunikujú s firmami a pracovnými agentúrami, sprevádzajú klientov na exkurziách u veľkých zamestnávateľov a riešia ich individuálne problémy súvisiace so zamestnaním. Realizuje aj poradenstvo pri výstavbe a zlepšení podmienok bývania a poradenstvo v oblasti finančnej gramotnosti a oddlžovania (osobný bankrot). Dospelí sa zúčastňujú doučovania a nácvikov komunikačných zručností a majú tiež prípravu na absolvovanie pracovných pohovorov.

,,Intenzívne sa zameriavame aj na prepájanie rómskej komunity s majoritou. Úspešne sa nám darí napríklad v spoločných aktivitách pre deti v spolupráci s materskou a základnou školou – realizujeme napríklad spoločné dramatické a hudobné predstavenia a iné spoločné aktivity. Veľký úspech malo napríklad pozorovanie divých vtákov, ktoré sme zorganizovali v spolupráci so sokoliarmi,“ hovorí garantka komunitného centra.

V Komunitnom centre Kojatice pôsobia:

  • Odborná garantka: Mgr. Mária Lichvárová
  • Odborná pracovníčka: Mgr. Veronika Majirská
  • Komunitná pracovníčka: Mgr. Alena Gašpariková
  • Pracovníčka: Mgr. Zita Šoltisová

Adresa:

  • Komunitné centrum Kojatice
  • Kojatice 198
  • 082 32 Svinia

Komunitné centrum je klientom dostupné v pondelok až štvrtok od 8:30 do 16:00 a v piatok do 14:30.

Aktuálne je financované prostredníctvom národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Sídli v budove miestnej Hasičskej zbrojnice.

Vo všetkých komunitných centrách sú na pravidelnej báze klientom poskytované činnosti ustanovené zákonom, a to základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie