Prejsť na hlávný obsah

Komunitné centrum Roškovce

Komunitné centrum v Roškovce (časť obce Doľany, okres Levoča) funguje od roku 2006. Je umiestnené priamo v centre segregovanej rómskej osady, ktorá sa nachádza približne 1 km od obce Doľany. V tejto rómskej komunite žije 524 obyvateľov. Zamestnanci komunitného centra pracujú s klientami všetkých vekových kategórií v komunite.

S našimi najmenšími pracujeme v rámci predškolskej prípravy a predškolskej prípravy zážitkom, deti už od útleho veku podporujeme vo vzdelávaní, pričom našou prioritou je pomôcť deťom, aby sa raz mohli zamestnať a uplatniť na trhu práce.

Jana Kellnerová, garantka komunitného centra

Centrum tiež spolupracuje so základnými školami pri riešení záškoláctva, zamestnanci sa venujú doučovaniu detí, kariérnemu poradenstvu a snažia sa motivovať deti, aby pokračovali vo vzdelávaní a aby si raz vybrali vhodné zamestnanie.

V práci s dospelými sa komunitné centrum sústreďuje predovšetkým na pracovné poradenstvo, na nácvik sociálnych a pracovných zručností a na zamestnávanie.

Dospelých sa tiež snažíme zapájať do vzdelávacích aktivít, nakoľko aj oni potrebujú, aby sa im niekto venoval. Niektorých učíme rôznym zručnostiam takpovediac od základov, pri iných sa snažíme prehlbovať ich vedomosti a schopnosti.

Jana Kellnerová

Výsledky intenzívnej práce s dospelými sú viditeľné napríklad v tom, že sa nám v roku 2019 podarilo zamestnať 14 ľudí z miestnej rómskej komunity vo firme Stiga, za čo firma dostala aj ocenenie Via Bona. Ďalší sa s našou pomocou zamestnali napríklad v obecných službách OcÚ Doľany či v Spišskom Hrhove.

,,Okrem tém bezprostredne súvisiacich so zamestnávaním či zamestnaním intenzívne riešime aj finančné poradenstvo a poskytujeme im pomoc a podporu pri riešení problémov so zadĺžením a s exekúciami. Veľkou témou je pre nás tiež celková finančná gramotnosť, na prehĺbenie ktorej či už u našich detských alebo dospelých klientov rozbiehame rôzne aktivity“, uvádza Jana Kellnerová.

Garantka komunitného centrá má svoju víziu, akým smerom by sa chceli pri práci s komunitou uberať. „Vzhľadom k tomu, že Roškovce sú segregovanou rómskou lokalitou v obci Doľany, veľmi by sme chceli do aktivít nášho komunitného centra zapojiť majoritu a rovnako by sme spoločne s našimi klientmi chceli realizovať aj aktivity v obci. Na Slovensku je veľa pozitívnych príkladov, že sa to dá. Veľmi si tiež želám, aby sa nám podarilo raz získať vlastné, väčšie priestory, rozšíriť naše služby a hlavne ich robiť ešte kvalitnejšie, nakoľko sme každý deň svedkami toho, že naša práca má zmysel.“

V Komunitnom centre Roškovce pôsobia:

  • Odborná garantka: Mgr. Jana Kellnerová
  • Odborná pracovníčka: Mgr. Pavlína Oravcová
  • Pracovník: Dávid Polák

Adresa:

  • Komunitné centrum Roškovce
  • Roškovce 55
  • 053 02 Doľany

Komunitné centrum je klientom dostupné počas pondelka a štvrtka od 8:00 do 16:30 a v piatok od 8:00 do 15:00. Nachádza sa v priestoroch Základnej školy, ktorej prevádzkovateľom je Obecný úrad Spišský Hrhov.

Aktuálne je od roku 2016 financované prostredníctvom národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni.

Vo všetkých komunitných centrách sú na pravidelnej báze klientom poskytované činnosti ustanovené zákonom, a to základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie