Prejsť na hlávný obsah

Učíme sa v globálnych súvislostiach

Vzdelávací program, v ktorom podporujeme učiteľov a učiteľky, aby mohli globálne vzdelávanie zmysluplne začleňovať do svojej výučby v rámci formálneho vzdelávania na Slovensku.

Pri spolupráci s učiteľmi sa zameriavame na dva hlavné spôsoby práce s globálnym vzdelávaním, a to cez konkrétne témy ako sú napríklad klimatická zmena, migrácia, extrémizmus, chudoba či menšiny, alebo cez predmetový prístup, ktorý vkladá globálny rozmer, témy a metódy do už existujúcich štandardných predmetov ako sú slovenský jazyk, matematika, geografia, etická výchova a mnohé ďalšie. 

„Milí priatelia, ďakujem za všetko, čo ste pre nás spravili. Vzdelávanie bolo prínosné, poučné, moderné a inšpiratívne. Školstvo takéto aktivity veľmi potrebuje.“ 

Účastníčka online vzdelávania k predmetu slovenský jazyk a etická výchova z jari 2019

Nevyhnutnou súčasťou oboch prístupov je dôraz na konštruktivistický prístup k učeniu, ktorý odmieta frontálnu výučby a zameriava sa na participáciu, teda aktívne zapojenie žiakov do vzdelávacieho procesu, učenie zážitkom, skúsenosťou, pri ktorej učiteľ hrá rolu akéhosi sprievodcu učením, ktoré vedie ku vytýčením vzdelávacím cieľom Štátneho vzdelávacieho programu. 

Takéto postupy pomáhajú prekonávať izolovanosť jednotlivých vzdelávacích oblastí, učia diskutovať, argumentovať, obhajovať svoje názory, prichádzať s vlastnými nápadmi a rozvíjajú spôsobilosti vzájomne spolupracovať, čo zahrňuje nielen vecný, racionálny prístup k riešeniu problémov, ale aj schopnosť kriticky prijímať cudzie názory a korigovať svoje vlastné. 

„Chcela by som vám poďakovať za to, čo robíte. Robíte premyslené veci, zacielené na budúcnosť. Snažíte sa ich realizovať čestne a poctivo. Ste otvorení všetkým pripomienkam a novým podnetom. Vďaka vám za to!“ 

Účastníčka konferencie o Globálnom vzdelávaní 24.4.2019 v Banskej Bystrici

V rámci tohto vzdelávacieho programu vydávame príručky, tvoríme vzdelávacie aktivity, školíme, trénujeme, vedieme dlhodobé online kurzy, prepájame učiteľov, tvoríme analýzy a rozvíjame metodicko-didaktický, informačný a postojový potenciál pedagogického personálu. 

Viac o Globálnom vzdelávaní a našej práci s učiteľmi nájdete na webe www.globalnevzdelavanie.sk.

Naše publikácie:

Naša analýza stavu Globálneho vzdelávania na Slovensku:
www.globalnevzdelavanie.sk/analyza

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie