Prejsť na hlávný obsah
07 jún 2023

Čo sa nám podarilo v roku 2022 – Programy sociálnej integrácie

Pomoc ľuďom z Ukrajiny, doučovanie, podpora zamestnávania či posilňovanie rómskych žien. Ako sme pomáhali v roku 2022?

Naša práca na Slovensku sa dlhodobo zameriava na podporu rozvoja ľudí z vylúčených komunít. Po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 sa prirodzene rozšírila aj o pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou. Prečítajte si, ako a kde sa nám darilo pomáhať a rozširovať naše pole pôsobnosti.

Časť nášho tímu na spoločnej fotke.

Prvé týždne v roku sme pokračovali v implementovaní našich rozbehnutých projektov a v bežných aktivitách v komunitných a pracovných centrách. Situácia sa však zmenila po vypuknutí vojnového konfliktu na Ukrajine, keď sa množstvo našich kolegov a kolegýň okamžite zapojilo do priamej pomoci ľuďom na hraničných prechodoch. Spomedzi pomáhajúcich organizácii sme zareagovali ako jedna z prvých. Spustili sme krízovú infolinku, ktorá niekoľko nasledujúcich  týždňov vyzváňala takmer nonstop. Monitorovali sme dianie v teréne a postavili stany s humanitárnou pomocou. V tomto období nám pomáhalo na hraniciach približne 500-600 dobrovoľníkov.

Keď sa situácia na hraniciach čiastočne stabilizovala, pomoc pri napĺňaní elementárnych životných potrieb vystriedala systematická práca v centrách pre ukrajinských odídencov a odídenkyne. A práve v tejto oblasti sa ukázali veľmi prínosnými naše skúsenosti z oblasti sociálnej integrácie, ktoré sme postupne odovzdávali novým kolegom a kolegyniam, ktorí pomáhali ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom. Naša pomoc sa presunula do prvých ubytovacích zariadení, kde sme odídencom a odídenkyniam priamo asistovali pri vybavovaní dokladov, zdravotnej starostlivosti, hľadaní škôl, škôlok či práce. Hrdí sme napríklad na tvorbu detských kútikov v centrách pomoci.

Naše návrhy riešení na integráciu ľudí z Ukrajiny sme ponúkli premiérovi aj prezidentke. Išlo o konkrétne opatrenia v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnávania alebo zdravotnej starostlivosti, ktoré majú slúžiť štátnym inštitúciám, samosprávam, ale aj mimovládnym a medzinárodným organizáciám pri integrácii Ukrajincov a Ukrajiniek na Slovensku. Fungujúci proces začleňovania do spoločnosti im pomôže k sebestačnosti a dôstojnému životu. Dokáže tiež zmierňovať negatívne nálady Slovákov a spoločenské napätie. Dokument s názvom Integrácia ľudí z Ukrajiny vznikol v spolupráci s inými neziskovými organizáciami a náš prínos pri riešení situácie spojenej s utečeneckou vlnou z Ukrajiny prezidentka Zuzana Čaputová ocenila. 

Riaditeľka Človeka v ohrození Andrea Najvirtová u pani prezidentky Zuzany Čaputovej.

Od leta bolo našim cieľom prejsť od prvej krízovej a humanitárnej pomoci k poskytovaniu odbornejšej a dlhodobejšej integrácii ľudí utekajúcich pred vojnou. Viac sme sa sústreďovali na poskytovanie psychosociálnej pomoci, začali s komunitnými aktivitami a postupným zapájaním ľudí do života lokality, v ktorej sa ocitli. Hľadali sme im zamestnanie a mnohým sme pomohli nájsť si aj ubytovanie na súkromí, aby sa ich život čím viac podobal bežnému životu, aký tu vedieme aj my ostatní. Postupne sme aj my opúšťali pôsobenie priamo v ubytovacích zariadeniach a zakladali centrá – bezpečné priestory, kam môžu ľudia prísť a nájsť ponuku odborných či záujmových programov. K tomu sme potrebovali budovať aj vlastné kapacity. Pomohli nám v tom medzinárodne organizácie, s ktorými sme vytvorili partnerské projekty, konkrétne UNHCR, UNICEF, IRC.

Kariérové poradenstvo a inšpirácia z Nórska

Popri budovaní kapacít pre prácu s odídencami a odýdenkyňami sme rozvíjali aj programy pre prácu s romskými komunitami.

            Naši kolegovia Anastazij Momot, Zuzana Pápežová a Martin Hoľko začiatkom apríla absolvovali služobnú cestu do Nórska, kde navštívili poradenskú organizáciu Fretex Plus. Vďaka inšpiratívnym stretnutiam a návštevám v krajine získali nové podnety na vylepšenie nášho programu kariérového poradenstva, zistili, ako to funguje inde a inšpirovali sa pri zavádzaní nových spôsobov pomoci. Veríme, že to môže následne pomôcť deťom z vylúčených rómskych komunít vyviaznuť z pút chudoby a sociálneho vylúčenia.

Naši kolegovia na zahraničnej služobnej ceste v Nórsku.

Program Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii sme realizovali v šiestich komunitných centrách a v ZŠ Petrovany, kde sa od septembra dokonca kariérové poradenstvo vyučuje ako samostatný predmet. Má za úlohu deťom z vylúčených komunít ukázať, že štúdium a vzdelanie je v živote dôležité. Malo by viesť k tomu, že deti neskončia školu v 7., 8. alebo 9. ročníku, ale že úspešne ukončia základnú školu a budú pokračovať na strednej, vyučia sa remeslu a budú sa vedieť uplatniť v živote. V rovnakom čase a na rovnakých miestach sme začali s pravidelnými aktivitami zameranými aj na rozvoj digitálnych zručností. Zúčastnilo sa vyše 100 chlapcov a dievčat.

Deti pri voľnočasových aktivitách v našich komunitných centrách.

V prvej polovici augusta dievčatá a ženy z komunitného centra vo Sveržove zrealizovali zaujímavý nápad – Kávičkáreň. Jej účelom bolo predstaviť dievčatám z miestnej rómskej komunity prácu čašníčok, naučiť ich komunikácii so zákazníkmi a v neposlednom rade aj zodpovednosti za odvedenú prácu. Priestory centra sa premenili na kaviareň, ktorá bola otvorená pre všetkých z miestnej komunity, ale aj mimo nej. Dievčatá mali pripravený nápojový lístok, z ktorého si hostia vyberali nápoje i niečo dobré pod zub. Zodpovedne a poctivo sa chopili svojich rolí hostiteliek. Dokonca si boli pozrieť prácu ozajstných čašníkov a čašníčok, snažili sa zaznamenať všetky chyby, ktorým sa chceli vyvarovať pri obsluhovaní. Na Kávičkáreň sa dodnes zakaždým veľmi tešia. Pečú koláče, ktoré podávajú ku káve, učia sa nosiť nápoje na tácke a čo je najpodstatnejšie, učia sa správať k zákazníkom.

Kávičkáreň je plná.

Rodová rovnosť a rómske líderky

To je názov nášho ďalšieho projektu, ktorý prebiehal aj počas minulého roka a ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti a posilnenie žien v marginalizovaných rómskych komunitách, ale aj narúšanie rodových stereotypov a predsudkov voči Rómom medzi študentmi základných a stredných škôl. Dlhodobo posilňujeme ženy a dievčatá, ktoré žijú v generačnej chudobe. Od minulého leta aj vďaka pravidelným stretnutiam ženských skupín, ktoré sme organizovali v komunitných centrách v Roškovciach, Kojaticiach a Petrovanoch. Kým v minulosti lektorky z OZ Vyrovnávanie šancí navštevovali jednotlivé lokality a priamo v nich posilňovali ženy, teraz vybrané rómske líderky chodili raz mesačne na stretnutie v Prešove, kde absolvovali aktivity, ktoré následne samostatne realizovali vo svojich komunitách. V septembri sa uskutočnilo päť workshopov na tému Významné Rómky v dejinách a okrem toho prebiehali pravidelné stretnutia ženských klubov. V decembri sme vydali nástenný kalendár na rok 2023 s portrétmi významných rómskych žien.

Doučovanie a vzdelávanie 

Podpora vzdelávania formou doučovania pokračovala aj naďalej a len v prvom polroku sa doučovania zúčastnilo vyše dvesto detí. Doučovanie prebiehalo formou prepájania formálneho a nefromálneho vzdelávania. Prostredníctvom zážitkových aktivít a cez hru sa deťom vo svojom voľnom čase v siedmych komunitách venovali naši kolegovia, kolegyne, dobrovoľníci a dobrovoľníčky. Išlo prevažne o študentov a študentky pedagogiky, pedagógov a pedagogičky, sociálnych pracovníkov a pracovníčky či vedcov a vedkyne. Pre deti z komunít, kde vládne generačná chudoba, sú podobné aktivity mimoriadne prospešné. Naši kolegovia a kolegyne, ktorí si s nimi aj cez leto v rámci Letnej školy ochotne opakujú školské učivo, odkrývajú ich potenciál a ukazujú im, že aj hravou formou sa toho dokážu veľa naučiť.

Chlapci počas doučovania v Komunitnom centre v Roškovciach.

Prostredníctvom štipendijného programu sme podporovali šikovných stredoškolákov a stredoškoláčky. V rámci projektu duálneho vzdelávania sa uskutočnili kariérové workshopy, stretnutia so zamestnávateľmi DM Drogerie Markt, Tesco Stores a Volkswagen, ale aj so strednými odbornými školami. Absolvovali sme s deťmi exkurzie do firiem zapojených do duálneho vzdelávania. V komunitných centrách sme minulý rok pomáhali pri vzdelávaní takmer 400 klientov. Venovali sme sa aj sieťovaniu s rôznymi školami a štátnymi školskými aktérmi v regiónoch, v ktorých pôsobíme.

Dobrovoľníčka pomáha deťom a mladým s digitálnymi zručnosťami.

Pracovné poradenstvo a zamestnávanie

V januári sme začali implementovať medzinárodný projekt CRIS, v rámci ktorého poskytujeme pracovné poradenstvo v dvoch lokalitách – v Lučenci a v Spišskom Podhradí, a zároveň nadväzujeme priamu spoluprácu s úradmi práce v týchto lokalitách. Na Záhorí sme oslovili viacero firiem a prepájame ich s mladými ľuďmi, pričom prebehol nábor v Plaveckom Štvrtku, Lozorne, Senici a v Pezinku. V našich komunitných centrách sme poskytli takmer stovke klientov pracovné poradenstvo a takmer dvesto klientom finančné poradenstvo. Za posledné tri mesiace roku sa nám podarilo zamestnať 45 rómskych a 113 ukrajinských ľudí. Získali sme dva menšie projekty cez Nadáciu VW a Tesco na podporu zamestnávania.

Dobrovoľnícky program

Od konca februára sme sa sústredili na koordináciu dobrovoľníkov v súvislosti s príchodom vojnových utečencov. Od začatia konfliktu sa nám do databázy prihlásilo viac ako 6000 ľudí, ktorí ponúkli svoju pomocnú ruku. Väčšinu z nich tvorili odborníci, ako napríklad zdravotníci, sociálni pracovníci, psychológovia a učitelia a učiteľky. Fungovali sme 24 hodín denne 7 dní v týždni, smeny sa plánovali týždeň dopredu, oslovovali sa ľudia väčšinou každý mal záujem pomáhať. Po stabilizovaní situácie na hraniciach sa ich počet radikálne znížil a ich služby sme využívali napríklad pri voľnočasových aktivitách v teréne či prekladoch a tlmočení. Začiatkom decembra v rámci podujatia Srdce na dlani vyhrala za kategóriu Dobrovoľnícka pomoc pre Ukrajinu naša pracovníčka Lívia Tvarožková, z čoho sme sa nesmierne tešili.

Naša pomoc v číslach, alebo kde všade sme v roku 2022 pomáhali:

Rozširovať a obohacovať naše aktivity vo vylúčených komunitách sme mohli aj vďaka skutočným darčekom.

Aj naďalej chceme a budeme promptne a adresne pomáhať, ale chceme byť aj hodnoverným partnerom pre inštitúcie i donorov.

NEKONČÍME TÝM, ČO SA NÁM PODARILO V ROKU 2022. V ROKU 2023 AJ NAĎALEJ POMÁHAME TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ.

 


 [LZ1]

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie