Prejsť na hlávný obsah
04 máj 2022

Za inšpiráciou sa vydali až do Nórska: Čo sa naši kolegovia z kariérového poradenstva naučili?

Ľudia sú viac motivovaní pracovať na sebe, pretože ich podporuje štát. Kariérové poradenské centrá sú prispôsobené potrebám cieľových skupín. O tomto a mnohom ďalšom mali príležitosť presvedčiť sa na vlastné oči naši kolegovia Anastazij Momot, Zuzana Pápežová a Martin Hoľko. Začiatkom apríla absolvovali služobnú cestu do Nórska, kde navštívili poradenskú organizáciu Fretex Plus. Vďaka inšpiratívnym stretnutiam a návštevám v krajine získali nové podnety na vylepšenie nášho kariérového poradenstva.

V zadnom rade vľavo je náš kolega Martin, vedľa neho Zuzana a vedľa nej Anastazij

Rómske deti pochádzajúce zo sociálne marginalizovaného prostredia na Slovensku sa často stretávajú so znevýhodneniami, a to napríklad v oblasti vzdelávania. Dôvodom je napríklad to, že v komunite či rodinách nenájdu podporu pre dokončenie vzdelania. To vedie k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky. Mnoho týchto detí stratí záujem o stredoškolské či vysokoškolské vzdelávanie, a tým sa dostáva do začarovaného kruhu sociálneho vylúčenia a chudoby. V rámci našich aktivít sa preto snažíme deťom z vylúčených komunít pomôcť, a to napríklad formou kariérového poradenstva. Naši kolegovia sa v tomto smere neustále vzdelávajú, čoho príkladom je aj ich cesta do severského Nórska.

Pribudli predmety s kariérnym zameraním

Kolegovia zistili, že ľudia, s ktorými Fretex Plus pracuje, sú viac motivovaní pracovať na sebe, pretože ich snahu podporuje štát, obvykle formou materiálnej motivácie. V rámci svojej návštevy Nórska sa pozreli aj do mládežníckeho centra IUTH CENTER a kaviarne Armády Spásy. Podľa ich slov sú tieto centrá maximálne prispôsobené potrebám cieľových skupín.

Počas štyroch dní strávených v Nórsku sa tiež naučili niečo nové o fungovaní vzdelávacieho systému v krajine. V roku 2020 tam bola realizovaná veľká reforma školstva, kedy bolo odstránených mnoho teoretických predmetov. Študentom a študentkám tak pribudli predmety, ktoré ich môžu nasmerovať na kariérnej ceste. Medzi novinky patrí predmet zameraný na sebapoznávanie alebo predmet určený na motiváciu k práci a spoznávanie práce. Tamojší študenti a študentky majú tiež možnosť zúčastniť sa kurzu, ktorý je určený na detailné zoznámenie sa so školským systémom v Nórsku.

Ľudí treba učiť a viesť, nerobiť veci za nich

Zmeny kolegovia nespozorovali len vo vzdelávacom systéme, ale aj formách poradenstva. „Realizujú nácviky, nie sebaprezentačné aktivity, po každom workshope zamestnanci získavajú spätnú väzbu. Vďaka tomu vedia prispôsobiť ďalší workshop konkrétnej skupine,“ vysvetlil Anastazij Momot. Zamestnanci centier naviac budujú svojpomocné skupiny a spojenectvá v rámci komunít, hľadajú v susedstvách lídrov, ktorí by sa ujali znevýhodnených osôb a poskytli im pomoc v každodennom živote.

V prípade individuálneho poradenstva zamestnanci nórskych centier pristupujú ku každému samostatne. „Pracujú s tými, čo majú záujem a motiváciu. Rozhovor začínajú krátkymi otázkami a zameriavajú sa na schopnosti a zručnosti daného človeka. Štruktúra rozhovoru je tiež zameraná na zistenie skúsenosti, hodnôt a snov človeka,“ priblížil Anastazij. Okrem poradenskej práce v centre realizujú poradenstvo aj terénnou formou. Súčasťou aktivít je aj otvorená kaviareň s jedlom, kde zamestnanci chodia pomedzi ľudí, mapujú ich potreby a oslovujú ich pre poradenskú činnosť.

Dôležité je podľa Anastazija ľudí učiť, viesť a nerobiť veci za nich. „Majú veľa podpory zo strany iných odborníkov, ako napríklad psychológov či psychiatrov, sociálny pracovník dohliada na proces – pomáha hľadať cestu pre človeka a dozerá nad smerovaním,“ uviedol Anastazij.

Naši kolegovia sa v oblasti kariérneho poradenstva neustále vzdelávajú

Kariérové poradenstvo je potrebné aj u nás

Prostredníctvom služobnej cesty mali naši kolegovia možnosť vidieť, ako kariérne poradenstvá fungujú v inej krajine a inšpirovať sa pri zavádzaní nových spôsobov pomoci. To môže následne pomôcť deťom z vylúčených komunít vyviaznuť z pút chudoby a sociálneho vylúčenia.

Kariérové poradenstvo v našich centrách má za úlohu deťom z vylúčených komunít ukázať, že štúdium a vzdelanie je v živote dôležité. „Kariérové poradenstvo by malo viesť k tomu, že deti neskončia školu v 7., 8. alebo 9. ročníku, ale že úspešne ukončia základnú školu a pôjdu študovať ďalej podľa vlastnej preferencie. Ideálne by tieto deti mali dokončiť aj strednú školu, nadobudnúť nejaké remeslo, a tak sa ďalej uplatniť v živote,“ vysvetlil Anastazij a dodal, že toto je hlavnou ideou kariérového poradenstva.

V rámci poradenstva sa naši kolegovia venujú najmä deťom a mládeži vo veku 12 až 15 rokov, keďže tento vek je rozhodujúci pre nastavenie životnej dráhy. Zameriavajú na prácu s rómskymi deťmi a mládežou z rôznych prostredí, či už z malých dedín alebo mestských pomerov. Súčasťou aktivít je aj začlenenie nerómskych detí a mládeže, čoho cieľom je vytvoriť priateľské vzťahy medzi deťmi a mládežou z rôznych prostredí. To môže deťom z vylúčených komunít pomôcť pri budúcom pokračovaní vo vzdelávaní či zamestnávaní.

Projekt LDI03023 „Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii“ je podporený z Nórskych fondov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie