Prejsť na hlávný obsah
14 feb 2023

Kariérové poradenstvo sa dostalo aj na Základnú školu v Petrovanoch

V komunitných centrách, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Človek v ohrození, dlhodobo poskytujeme služby kariérového poradenstva určené všetkým deťom vo veku 12 až 16 rokov. Na základe našich dlhoročných skúseností sme v roku 2022 vydali doplnenú a aktualizovanú metodickú príručku kariérového poradenstva, pričom sme do príručky zapracovali aj rady a pripomienky nórskej organizácie Fretex Pluss, ktorá sa špecializuje na kariérové poradenstvo a v Nórsku má v tejto oblasti veľmi dobré výsledky.

Kariérové poradenstvo: metodika služby

Na úvod niečo o našej metodickej príručke kariérového poradenstva

Metodická príručka obsahuje teoretickú časť, v ktorej je vysvetlený význam kariérového poradenstva a popisujeme v nej aj jednotlivé postupy pri priamej práci s klientkami a klientmi, resp. so žiačkami a žiakmi. Praktická časť je rozdelená do ôsmich mesiacov a v podstate kopíruje školský rok, pričom každý mesiac obsahuje niekoľko rôznych aktivít, ktoré sme poňali tak, aby boli v čo najväčšej miere interaktívne, hravé a zároveň kládli dôraz aj na tímovú spoluprácu. Cieľom týchto aktivít je spoznávať samého seba a vhodne zvolenými aktivitami priviesť žiačky a žiakov k poznaniu, že tomu, čo ich najviac baví, sa môžu venovať aj v budúcnosti a môžu v tom byť úspešní. Aktivity plynule prechádzajú od sebapoznania k predstavovaniu jednotlivých povolaní a následne k  informovaniu o odboroch, ktoré sú dostupné v regióne, kde žiačky a žiaci žijú.

Príprava na povolanie v Petrovanoch

V Komunitnom centre Petrovany sme sa stretli s pani učiteľkou a výchovnou poradkyňou Zuzanou Žarnayovou, ktorá vyučuje slovenčinu a výtvarnú výchovu na druhom stupni Základnej školy v Petrovanoch. Práve v tejto škole sa pani riaditeľka v spolupráci s pani učiteľkou Zuzanou rozhodli implementovať obsah metodickej príručky, jej praktickú časť upraviť podľa potrieb žiačok a žiakov a zaradiť ju do vyučovacieho procesu. Vznikol teda nový predmet, príprava na povolanie, ktorý pani učiteľka Zuzana vyučuje v triede ôsmačiek a ôsmakov. Práve tento ročník im z hľadiska kognitívnych schopností a cieľavedomosti prišiel najvhodnejší. 

Chcem vyzdvihnúť radenie aktivít v metodike. Sú zoradené tak, aby žiakov motivovali a aby sa žiaci na hodiny tešili. V prvom polroku sú to aktivity, ktoré majú charakter hry a v druhom polroku aktivity zamerané na spoznávanie možností ďalšieho štúdia, na spoznávanie stredných škôl a na spoznanie možností uplatnenia na trhu práce.

Zuzana Žarnayová, učiteľka a výchovná poradkyňa v ZŠ Petrovany
zdroj fotografie: Bonnet/Pani učiteľka a výchovná poradkyňa Zuzana Žarnayová

Medzi deťmi sú hodiny obľúbené

Podľa slov pani učiteľky, ktorá prípravu na povolanie vyučuje, sa žiaci a žiačky ôsmeho ročníka tomuto predmetu veľmi tešia. Hodina prebieha raz do týždňa interaktívnou formou, pri ktorej deti nestrácajú pozornosť. Práve naopak, ich záujem rastie. Je dôležité, aby sa deti naučili sebestačnosti, no na hodinách nechýba ani tréning práce v tímoch či vypracovanie si hodnotového rebríčka, ktorý mladým ľuďom pomôže pri lepšej vizualizácii ich vlastnej budúcnosti.

Napriek tomu, že som na začiatku mala obavy, ako deti prijmú nový predmet, či sa im aktivity budú páčiť a ako na ne budú reagovať, musím povedať, že ma ich reakcie veľmi milo prekvapili. Nemajú problém so zapájaním sa do skupinových aktivít, ktoré, mimochodom, často vnímajú aj ako možnosť relaxu a hry po celotýždňovej práci.

Zuzana Žarnayová, učiteľka a výchovná poradkyňa v ZŠ Petrovany
Deti v KC Sveržov pri aktivite z metodiky

Hodnotenie a výsledky 

Príprava na povolanie sa do školského rozvrhu dostala práve tento školský rok, ale na Základnej škole v Petrovanoch už teraz vedia, že sa predmet pripíše do rozvrhu aj budúcim ôsmačkám a ôsmakom. V rozvrhu má tento predmet rovnakú váhu ako každá iná povinná hodina. Hodnotenie však neprebieha formou známok, ale slovným ohodnotením od vyučujúcej, čo v deťoch minimalizuje pocit stresu zo známkovacieho systému. Keď sme sa Zuzany opýtali, či niekto „prepadol“ pousmiala sa a povedala, že nie. 

Žiaci a žiačky sa na hodinách neboja snívať

Predstavením škôl a učebných odborov v regióne sa deťom rozširuje obzor a otvára možnosti riadneho profesijného života v budúcnosti. Sú však deti, ktoré myslia „out of the box“ a ich ambície ďaleko presahujú ich geografickú polohu – spomenula jedného žiaka, ktorý už teraz vie, že chce byť leteckým technikom. Tento učebný odbor nájdeme v Bratislave. 

Deti v KC Sveržov pri aktivite z metodiky

A čo na to všetko pani učiteľka?

Pani učiteľka si tento predmet veľmi pochvaľuje. Teší ju, že na hodinách vidí žiakov a žiačky, ktorí sa zapájajú a chcú od života niečo viac.

Verím, že predmet si nájde v učebnom pláne školy svoje miesto aj v budúcom školskom roku, pretože sa ukázalo, že deti si ho obľúbili. Vďaka tomuto predmetu spoznajú, aká je ponuka na trhu práce, ktoré povolania sú a budú žiadané a ktoré, naopak, menej. S takýmto obsahom predmetu sa žiaci doposiaľ nestretli.

Zuzana Žarnayová, učiteľka a výchovná poradkyňa v ZŠ Petrovany
zdroj fotografie: Bonnet/Pani učiteľka a výchovná poradkyňa Zuzana Žarnayová

Našou ambíciou je, aby sa metodika kariérového poradenstva dostávala do učebného procesu aj naďalej. Ak poznáte niekoho, kto by mal záujem zavádzať metodické materiály do vyučovania, alebo ste to práve vy, neváhajte nás kontaktovať.

Projekt LDI03023 „Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii“ je podporený z Nórskych fondov a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie