Prejsť na hlávný obsah
11 apr 2023

Čo sa nám podarilo v roku 2022 – Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc

Rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc sú veľkou súčasťou organizácie Človek v ohrození. Vďaka projektom, kvalitnej spolupráci so zahraničnými organizáciami, dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam dokážeme podávať pomocnú ruku aj na miestach, kde je životná situácia obyvateľstva dlhodobo zlá a pracovať na jej udržateľnom zlepšovaní. Prečítajte si, čo sa nám podarilo v roku 2022. 

Za hranice a ešte ďalej

Medzi lokality, v ktorých sa Človek v ohrození aktívne angažuje pri pomoci ľuďom v núdzi, patrí Moldavsko, Libanon, Keňa, Afganistan (v spolupráci s českou neziskovou organizáciou Člověk v tísni) a v minulom roku sme do svojho programu zahrnuli aj zakarpatskú oblasť v Ukrajine. Či už ide o vojnové konflikty, oblasti najviac postihnuté klimatickou krízou alebo spoločenskú situáciu v krajine, našim hlavným cieľom je trvalá a udržateľná eliminácia problémov, ktoré lokálne obyvateľstvo postihli.

MOLDAVSKO

Jedna z najmenej rozvinutých krajín Európy čelí dlhodobo mnohým problémom – nízky ekonomický rast, nezamestnanosť a nerozvinutá infraštruktúra – a taktiež aj masívnej minuloročnej migrácii utečencov a utečenkýň z Ukrajiny. Človek v ohrození v tejto krajine realizuje projekty na lokálnej i komunitnej úrovni. 

Moldavsko je pôvabná krajina, ktorá má obrovský potenciál. Som rada, že môžeme sprostredkovať tamojším obyvateľom pomoc tam, kde je potrebná a podporiť jej fungovanie aj na inštitucionálnej úrovni.   

Barbora Vester, Projektová manažérka pre Moldavsko a koordinátorka dobrovoľníkov

Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska

Tento úspešne ukončený projekt sa zameriaval na zlepšenie efektívnosti vo verejnej oblasti, modernizáciu procesov a minimalizovanie byrokratických procesov. Projekt pomohol až šiesitm zapojeným samosprávam – Comrat, Ceadir-Lunga, Tvardica, Vulcanesti, Copceak, Basarabeasce. Vďaka zdieľaniu našich skúseností v oblasti procesov klientskych centier sa nám podarilo implementovať odborné poznatky do vnútornej štruktúry už existujúcich klientskych centier, a tým zefektívniť ich fungovanie a zlepšiť tak kvalitu poskytovanej pomoci. Projekt zahŕňal organizáciu vzdelávacích kurzov a workshopov pre obyvateľstvo, ale aj pracujúcich ľudí, zavedenie transparentného elektronického hlasovania, vypracovanie a spustenie nového IT komunikačného systému, zriadenie nového klientskeho centra, následné konzultácie so slovenskou expertkou na klientske centrá a budovanie pracovných kapacít, čo zahŕňalo vzdelávanie a školenie nielen budúcich zamestnancov a zamestnankýň v modernejšom moldavskom verejnom sektore.

Podpora Európskej únie pre lokálne médiá v Moldavskej republike 

S podporou Európskej únie a SlovakAid sme mohli v septemberi 2022 začať s realizáciou projektu, ktorý je zameraný na všeobecné zlepšenie situácie v oblasti médií a žurnalistiky. Médiá v tejto krajine sú silne polarizované a extrémne diverzifikované ako krajina samotná. Cieľom tohto projektu je podporovať priaznivejšie prostredie pre miestne nezávislé médiá, aby posilnili svoje kapacity, nezávislosť, sebestačnosť a profesionalitu potrebnú na produkciu vysoko kvalitného, na faktoch založeného, vyváženého a spoľahlivého lokálneho novinárskeho obsahu. Minulý rok sme spolu s našimi lokálnymi a zahraničnými partnermi, ako aj nezavislým expertom, vybrali 13 etablovaných médií a 2 mediálne start-upy, ktoré sa do projektu zapoja. Vďaka lokálnym mentorom a mentorkám budeme realizovať školenia a rôzne vzdelávacie kurzy, okrem toho médiám i start-upom poskytneme menšie granty, zúčastnia sa 5-dňovej študijnej návštevy na Slovensku, na ktorej im naše lokálne média, žurnalisti a žurnalistky budú môcť sprostredkovať svoju vlastnú expertízu.

LIBANON

Občianska vojna, ktorá skončila v roku 1990, prudký nárast populácie kvôli sýrskym utečencom a utečenkyniam, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom v Sýrii, pretrvávajúca politická a ekonomická kríza znemožnila mnohým obyvateľom prístup k základným potravinám, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti. V Libanone aktívne pomáhame už od roku 2006.

Okrem poskytovania urgentnej humanitárnej pomoci v dôsledku prírodných či spoločenských katastrof, ako napríklad zhoršujúca sa utečenecká kríza a výbuch v Bejrúte, sa naša podpora v Libanone za posledné roky sústreďuje aj na lepší prístup k vzdelaniu a na trh práce. Cieľom je zlepšiť životné podmienky naviac zraniteľných obyvateľov a obyvateliek Libanonu, utečencov a utečenkýň a poskytnúť im do budúcna šancu na lepšie príležitosti.   

Katarína Őzger, Projektová manažérka

Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia, odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise

V tomto úspešne ukončenom projekte sme stanovili dva ciele – prvým špecifickým cieľom bolo stimulovať pracovný trh a zlepšiť kvalitu trhovej ekonomiky prostredníctvom zvýšenia zamestnateľnosti, vytvorenia pracovných miest v meste Tripolis. Druhým špecifickým cieľom projektu bolo zlepšiť verejnú infraštruktúru pre odpadovú a dažďovú vodu pripojením domácností a podnikov v zraniteľných oblastiach k verejným sieťam pre odtok a zvýšením povedomia o ich údržbe. Až 87 ľudí žijúcich v štvrti Beddawi z libanonskej, palestínskej i sýrskej komunity nadobudlo odborné kompetencie v inštalatérskom odbore, až 200 domácností a podnikov bolo pripojených k mestskej kanalizácii, až 6500 ľudí získalo užitočné informácie o údržateľnom využívaní dažďovej vody.  

UKRAJINA

Už viac ako rok trvá plná ruská agresia na našich východných susedov. Od prvého momentu sme pomáhali na hraniciach a následne sme sa presunuli a svoju pomoc sústredili v zakarpatskej oblasti. Naša pomoc pretrváva, naďalej organizujeme aktivity, ktoré zlepšujú kvalitu života vnútorne vysídlených osôb v Ukrajine. Čo sa nám podarilo realizovať v roku 2022 sme zhrnuli v článku Rok spoločnej pomoci.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky za hranicami

Dobrovoľníctvo je veľmi dôležitou zložkou nielen našej organizácie, ale aj zdravej spoločnosti. Len vďaka našim dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom dokážeme v zahraničí reagovať takmer okamžite. Naši expertní dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa starajú o to, aby sa komunitám v zahraničí dostalo potrebného vzdelania, aby získali dostatočnú prax a aby boli projekty úspešne zrealizované.  

Vďaka poskytnutí pomoci majú dobrovoľníci možnosť spoznať nielen iné krajiny a miesta, ako aj hlboko porozumieť situácii v nich, ale porozumieť aj sebe a svojmu životnému smerovaniu. Dobrovoľníctvo je jedinečná skúsenosť.

Barbora Vester, Projektová manažérka pre Moldavsko a koordinátorka dobrovoľníkov

Dobrovoľníctvo v Libanone bol jej „dream job“! 

Moniku odjakživa zaujímala arabská kultúra a dokonca sa učila aj po arabsky. Keď sa jej naskytla možnosť ísť do Libanonu ako dobrovoľníčka na 12 mesiacov aby podporila tamojší včelársky priemysel a miestnych včelárov, splnil sa jej sen. O  svoje zážitky a dojmy sa podelila v rozhovore, ktorý si môžete prečítať na našom webe.

Vďaka dobrovoľníctvu spoznáva život komunity v Keni a ešte omnoho viac!

Martina je expertnou dobrovoľníčkou v Keni. Na začiatku svojho pobytu bola svedkyňou toho, ako sa chov kôz stáva pre miestnych farmárov a farmárky ďalším zdrojom príjmu a potravy. Podpora farmárstva v Keni však nie je jedinou aktivitou, ktorou sa zaoberá. V článku na našom webe sa dočítate, akým ďalším aktivitám sa Martina v Keni venuje.

Skutočný darček pomáhal o 106

Ako každý rok, aj ten minulý sme vďaka Skutočnému darčeku mohli pomôcť ľuďom zlepšiť ich životnú úroveň. Vďaka Skutočným darčekom dokážeme v Človeku v ohrození podať pomocnú ruku tam, kde je to naozaj potrebné. Počínajúc deťmi a rodinami v marginalizovaných rómskych komunitách na Slovensku, ktorým pomáhame začleniť sa do spoločnosti, so vzdelaním či zamestnaním, cez farmárov a farmárky v Afganistane a vidiecke školy v Moldavsku,  končiac chudobnými rodinami v Keni.

Vďaka Skutočným darčekom môžeme pomáhať ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. V spolupráci s lokálnymi overenými partnerskými organizáciami a našimi vyslanými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami dbáme na to, aby Skutočný darček pomáhal efektívne a výsledky boli udržateľné. 

Katarína Őzger, Projektová manažérka

Pomoc pre Máriu z Afganistanu a jej sedem detí

Človek v ohrození v spolupráci s Človekom v tísni, ktorý dlhodobo pôsobí v Afganistane,  poskytol jednorazovú pomoc 193 domácnostiam s podvýživenými deťmi. Každá z týchto domácností dostala peňažný grant v hodnote 96 dolárov (cca 92 eur a 50 centov), ktorý im umožní nákup potravín a pokryje tak ich základné potreby približne na jeden mesiac. O tom, ako Mária a jej rodina prijali humanitárny balíček, si môžete prečítať v článku na našom webe.

Koza Božka zlepšila kvalitu života komunity v Keni 

Jednou z lokalít, kde Človek v ohrození pomáha, je Kilifi county vo východnej časti Kene. Žijú tu zraniteľné komunity, ktoré tvoria najmä ženy a deti. Vďaka darkyniam i darcom Skutočného darčeka sme mohli distribuovať až 300 kôz v spomínanej Kilifi county. Prečítajte si, na čo bol projekt zameraný a čo sa nám podarilo v roku 2022 v Keni dosiahnuť. 

V Libanone sme pomohli farmárom a farmárkam hneď trojnásobne

Vďaka skutočnému darčeku sme boli schopní pomôcť farmárom a farmárkam v lokalitách Rahbe, Jebrayel, Andket, Kfarnoun, Owaynet a Rmeh. Čiastkou 10 000 EUR sme financovali projekt Hadaya, ktorý zlepšil životné aj pracovné podmienky farmárov a farmárok. Zabezpečili sme 150 kg sadeníc zemiakov pre 200 ľudí žijúcich v oblasti s pôdou, ktorá je na pestovanie tejto plodiny priam stvorená. Následne sme v Kfarhabou, Menjez, and Rahbe distribuovali vybavenie určené pre včelárov a včelárky. Zahŕňalo úle, rámy na tvorbu plástov, cukor a ďalšie profesionálne náradie, ktoré zabezpečí zvýšenie kvality medu a tým aj jeho trhovú cenu. Dedinu v oblasti Kfahray sme vybavili komunitným kompostérom, ktorého využívanie zabezpečí ekologické spracovanie potravinového odpadu na kompost. Domácnosti tak dopestujú kvalitnejšie plodiny a kompost, ktorý dedina vyprodukuje, môžu predať iným farmárom.  

Skutočný darček pomôže piatim školám v moldavskom vidieckom regióne

Aj keď je pravdou, že mnohé mestské školy v Moldavsku už moderné vybavenie majú, na vidiecke základné školy už financie neostávajú. Vďaka darcom a darkyniam Skutočného darčeka sa podarilo v regióne Gagauzia technicky vybaviť päť vidieckych škôl. V článku na našom webe si môžete prečítať o tom, čo sa nám podarilo v roku 2022 a aké školské pomôcky sme distribuovali do piatich vidieckych škôl.

Nekončíme však tým, čo sa nám podarilo v roku 2022. V roku 2023 aj naďalej pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet