Prejsť na hlávný obsah
06 okt 2023

Rómskym deťom sme ukázali, že vzdelanie je cesta k zamestnaniu

Po dvoch rokoch sme ukončili projekt, ktorého cieľom bolo zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Podarilo sa? Sme presvedčení, že áno.

Projekt v číslach

Do projektu sa počas jeho dvojročného trvania zapojilo 7 lokalít a 169 detí. Uskutočnilo sa 355 skupinových aktivít, 156 aktivít, v ktorých sme prepojili rómsku a nerómsku komunitu a  6 študentských mini-projektov. V rámci projektu sme vydali tri metodické príručky, ktoré sú dostupné širokej verejnosti a dajú sa využiť pri práci s deťmi a mládežou v komunitných centrách a na základných školách. Ide o publikácie:

Podarilo sa nám posilniť kapacity poskytovateľov sociálnych služieb, a to nielen v oblasti kariérového poradenstva, ale aj v oblasti rozvoja digitálnych zručností detí z MRK, keďže sme vydali metodické príručky zamerané na tieto témy.

Natália Glončáková, projektová manažérka

Rómskym deťom sme ukázali, že vzdelanie je cesta k zamestnaniu

Rómske deti z vylúčených komunít čelia na svojej ceste za vzdelaním či kariérou mnohým prekážkam. Dôvodom je aj to, že pochádzajú z menej podnetného prostredia, čo častokrát vedie k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky prípadne nezáujmu o ďalšie vzdelanie. Dostávajú sa tak do začarovaného kruhu vylúčenia a chudoby.

Naši kolegovia a kolegyne v komunitných centrách sa preto snažia  týmto deťom a mládeži ukázať, aké dôležité je vzdelanie a ako im môže v budúcnosti pomôcť pri hľadaní zamestnania. Vo všetkých našich komunitných centrách im poskytujeme kariérové poradenstvo. Zároveň však rozvíjame aj ich digitálne zručnosti, vďaka čomu budú vedieť aktívne vyhľadávať informácie podľa vlastnej potreby a zároveň tak získajú zručnosť, ktorú budú môcť neskôr využiť vo svojom zamestnaní.

Za veľmi prínosnú považujeme aj spoluprácu so Základnou školou v Petrovanoch, kde sa Kariérové poradenstvo vyučuje už druhý školský rok ako samostatný premet v ôsmom ročníku a žiactvu tak pomáha zorientovať sa v možnostiach, ktoré po škole majú k dispozícii.

Záverečná konferencia

Záverečnej konferencie k projektu sa zúčastnilo vyše 60 hostí zo Slovenska aj zahraničia. Išlo prevažne o výchovné poradkyne a učiteľstvo základných škôl, ktoré navštevujú aj rómske deti, ale zúčastnili sa jej aj pracovníci a pracovníčky komunitných centier. Spoločne sme zhrnuli priebeh projektu a predstavili svoje metodiky. Zástupcovia z nórskej organizácie Fretex Pluss predstavili zasa postupy kariérového poradenstva používané v Nórsku a zúčastnili sa návštevy komunitných centier v Roškovciach a Petrovanoch, kde sme im predstavili postupy a aktivity, ktoré robíme my.

Sme presvedčení,  že cieľ projektu sa naplnil a priniesol konkrétne zlepšenia a vhodné vzdelávacie postupy do práce s marginalizovanou rómskou komunitou. Dôležité však pre nás je pokračovať v kariérovom poradenstve aj po skončení projektu a tiež v rozvíjaní spolupráce so školami a vzdelávacími inštitúciami tak, aby čo najviac detí z MRK získalo prístup k špecializovanému kariérovému poradenstvu.

Natália Glončáková, projektová manažérka

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet