Prejsť na hlávný obsah
16 máj 2019
V kategóriach

Výzva: Neodmietajte návrh povinnej predškolskej prípravy,navrhnite ako ho vylepšiť. Je dôležitý.

Výzva

Naše organizácie dlhodobo upozorňujú, že podpora vzdelávania v predškolskom veku dieťaťa je kľúčová pre vytváranie rovných šancí na vzdelanie pre všetky deti, preprekonávanie sociálnych nerovnosti a predsudkov a pre budovanie súdržných komunít.

Otázka prístupu ku kvalitnému predškolskému vzdelávaniu sa týka a prinesie úžitok všetkým deťom. Nielen rómskych deťom z vylúčeného prostredia, deťom so zdravotným znevýhodnením, ale aj deťom žijúcim v mestách a obciach Slovenska, kde doteraz predškolské zariadenia chýbali.

Po 30 rokoch fatálneho zanedbania tejto oblasti a nekonečne dlhých rokoch diskusií o tom „čo by sa malo robiť, ale sa nerobí“, pripravilo ministerstvo školstva prvý systémový krok – návrh opatrenia, ktorý má výrazne zlepšiť prístup k predškolskému vzdelávaniu. A to zavedením povinnej predškolskej prípravy od piatich rokov pre všetky deti.

Vnímame, že návrh, ktorý prezentovali koaliční poslanci a poslankyňa, vychádza zo snahy sprístupniť predškolské vzdelávanie všetkým deťom. Vychádza z osvedčenej stratégie mnohých krajín Európskej Únie prijímať postupné kroky, od zavedenia jedného roka povinnej predškolskej prípravy pokračujúc postupným rozširovaním nárokovateľnosti na miesto pre mladšie deti. Tento postup predpokladá efektívnejšie využitie existujúcich kapacít v škôlkach a mobilizáciu samospráv k budovaniu nových kapacít. Návrh tiež predpokladá navýšenie finančných prostriedkov pre personálne zabezpečenie predškolského vzdelávania, ktoré je nutné pre jeho skvalitnenie pre všetky deti.

Myslíme si, že konštruktívnou diskusiou a rozumnými návrhmi v parlamente možno tento nesmierne dôležitý návrh uspokojivo upraviť s ohľadom na najlepší záujem každého dieťaťa. My navrhujeme upraviť ho v druhom parlamentnom čítaní tak, aby vytváral flexibilnejšie možnosti pre prípravu detí v iných formách predškolského vzdelávania, ale aj v domácom prostredí a upravil ustanovenia ohľadom opakovania predškolského ročníka a sankcií.

Návrh by mal byť zavádzaný do praxe tiež s jasným cieľom budovať súdržné miestne spoločenstvá a posilňovať priateľstvá medzi deťmi pochádzajúcich z rôznych sociálnych a etnických prostredí a s rozličnou mierou zdravotného znevýhodnenia, ktoré by sa mali v škôlkach spoločne vzdelávať. Je známym faktom, že práve v ranom a predškolskom veku sa najefektívnejšie darí prekonávať rozširujúce sa predsudky a to platí aj pre našu spoločnosť.

Vyzývame preto všetkých demokraticky zmýšľajúcich poslancov a poslankyne, aby sa zdržali politikárčenia a snažili sa svojimi návrhmi prispieť k takému zneniu navrhovaného zákona, ktorý zvýši šance pre všetky deti nielen dosiahnuť lepšie výsledky v škole a následne sa uplatniť v spoločnosti, ale pomôže nám budovať aj súdržnejšie a tolerantnejšie mestá a obce.

16. mája 2019

Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Braňo Tichý, Človek v ohrození

Zuzana Kusá, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

Zuzana Havírová, Rómske advokačné a výskumné stredisko

Ján Orlovský, Nadácia otvorenej spoločnosti

Vlado Rafael, EDU Roma

Elena Gallová Kriglerová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Jana Kadlečíková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry

Viktor Teru, Rómsky vzdelávací fond, Slovensko

Csaba Horváth, Za rozkvet Gemera

Jarmila Vaňová, Roma Media

Ivan Mako, Združenie mladých Rómov

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie