Prejsť na hlávný obsah
18 feb 2010

Podpora vnútorných vysídlencov v Gruzínsku (2010)

Počas 18 mesiacov sme zrekonštruovali dočasné príbytky vysídlencov, poskytli materiálnu podporu na začatie podnikania, zorganizovali kurzy praktických zručností a spolupracovali sme aj na skvalitnení životného prostredia v ich nových komunitách.

Gruzínsko vo februári 2010 navštívil projektový manažér združenia, Pavol Makýš.“Špecifikom IDP komunít je, že ľudia stále veria, že sa vrátia do svojich domovov, ktoré museli rýchlo opustiť. Prežívajú zo dňa na deň a len pomaly si zvykajú na nový domov, nových susedov, nový spôsob života. Musia sa začať starať sami o seba v úplne nových podmienkach. Snažíme sa spolu s nimi a lokálnymi partnermi hľadať možnosti ako využiť ich vlastný potenciál, aby nerezignovali a aby život prežívali dôstojne. Do projektu zapájame zástupcov komunít, aby sami navrhovali témy a priority pre zlepšovanie života v komunitách.“ povedal P. Makýš po návrate.

V každej z troch lokalít sme zvolili zástupcov zložených z najviac ohrozených skupín vnútorných vysídlencov v týchto osídleniach. Po prípravnej fáze, kedy sme zbierali informácie o možnostiach rozvoja komunít, sa v lete 2010 uskutočnili tréningy pre 75 záujemcov o začatie drobného podnikania, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli ako zostaviť podnikateľský plán a získali zručnosti nevyhnutné pre manažment malého podnikania.

V septembri 2010 sa vo všetkých troch osídleniach uskutočnili 3 workshopy zamerané na mikro-financie, ktorých sa zúčastnilo 60 účastníkov kurzov podnikateľských zručností. Workshop bol zameraný na špecifiká získania mikro-pôžičiek od mikro-finančných inštitúcií a od bánk, ako aj na možnosti začať podnikať na základe grantu.

Absolventi týchto workshopov následne tvorili a konzultovali podnikateľské plány. Najlepšie plány dostali podporu na začatie podnikania až do výšky 300 EUR na osobu. Takto sme podporili 63 vnútorných vysídlencov a ich 45 podnikateľských plánov. V obci Shavshvebi sme podporili 22 plánov, v obci Tserovany 13 a v obci Gardabani 10. Medzi podporenými plánmi boli podnikateľské aktivity najmä v oblasti poskytovania služieb, ako napr. otvorenie pekárstva, kaderníctva, rôznych druhov predajní spotrebného tovaru, kaviareň, autoservis, či opravovňa počítačov. Druhú skupinu tvorili najmä poľnohospodárske podnikateľské plány zamerané na chov zvierat a následný predaj ich produktov ako napr. produkcia mäsa, ovčej vlny, vajec, mlieka, ale aj medu. Časť projektov tvorili projekty zamerané na pestovanie poľnohospodárskych plodín, najmä zeleniny a ich následný predaj.  

Týmto projektom sa výrazne podporili ekonomické aktivity vnútorných vysídlencov a projekt prispel aj k zlepšeniu bývania v nových osídleniach podporou poskytovania nových služieb.

V lete 2010 v komunitách prebehli prípravy komunitných projektov, ktoré si obyvatelia týchto nových osídlení sami navrhli. Výber, príprava a realizácia komunitných projektov boli zrealizované  pod koordináciou našej organizácie a miestnej partnerskej organizácie. Plánvania sa zúčastnili komunitné výbory vnútorných vysídlencov, aktívni obyvatelia osídlení, zástupcovia partnerských organizácii v týchto lokalitách, miestni zástupcovia, dobrovoľný stavebný konzultant, medzinárodné organizácie a iní.

V priebehu letných mesiacov roku 2011 sa v každej komunite realizovala výstavba 3 projektov v každej komunite. V obci Shavshvebi sme upravili voľné priestranstvo a podporili vytvorenie parku. Obyvatelia takisto vytvorili tréningové miesto na tradičný gruzínsky šport – zápasenie, tzv. „Čidaoba.“ Tretím zrealizovaným projektom bola výstavba prístrešku na zhromažďovanie obyvateľov najmä na svadby, či pohreby.

V obci Tserovany obyvatelia vytvorili park spojený s detským ihriskom, 3 autobusové zastávky a rekonštruovali 11 špeciálnych exteriérových pecí na pečenie chleba.

V malom mestečku Gardabani sa vnútorní vysídlenci rozhodli použiť financie na spoločné komunitné projekty na opravu zatekajúcej strechy spoločnej 5.poschodovej, ako aj 9.poschodovej budovy, v ktorých vysídlenci bývajú. Tretím projektom bol komplexný projekt zameraný na opravu ventilačných šácht, odkvapových rúr, drenážneho systému, kanalizácie, odpadovej rúry a rekonštrukcia vchodu do miestnej ambulancie.

Projekt plánovania a realizácie komunitných projektov výrazne prispel k vytvoreniu zdravej komunity v nových osídleniach vnútorných vysídlencov. Na príprave a realizácii sa podieľalo veľké množstvo vnútorných vysídlencov. Spoločne sa riešila celá logistika výstavby projektov, vzájomne sa zapožičiavali nástroje, koordinoval nákup materiálu, práce sa realizovali aj nad rámec dohody a bez nároku na honorár.  

Keďže väčšina vnútorných vysídlencov žije v domoch a bytoch, ktoré neboli postavené príliš kvalitne a mnohé boli po dvoch rokoch užívania vo veľmi zlom stave, najpostihnutejší vnútorní vysídlenci mali možnosť získať v priebehu projektu materiálnu pomoc na opravu stavu takýchto obydlí. V rámci tohoto projektu sme plánovali pomôcť vnútorným vysídlencom z obce Shavshvebi, ale aj najmä obyvateľom Gardabani, ktorých obydlia boli v čase začatia projektu v najhoršom stave. Ich byty boli zatečené a pokryté plesňami. V priebehu projektu sa v nakoniec podarilo dôkladne zrekonštruovať 54 bytov v obci Gardabani. V Shavshvebi sme zrealizovali v 52 domoch montáž ochranných nehorľavých dosiek slúžiacich aj ako ochrana proti plesniveniu stien.

Práce sa realizovali pod dohľadom kvalitných majstrov, ktorých koordinovala pracovníčka našej organizácie priamo v teréne. Systém prác zabezpečil efektívne využitie finančných prostriedkov a nasmerovanie pomoci najzraniteľnejším vnútorným vysídlencom. Celý proces výberu príjemcov pomoci a realizácie rekonštrukcii bol realizovaný veľmi citlivo so zreteľom na zlepšenie vzťahov vnútorných vysídlencov. Celá rekonštrukcia bola obyvateľmi, ako aj lokálnou samosprávou vyhodnotená veľmi pozitívne. V obci Gardabani sa po skončení rekonštrukcii výrazne zlepšili vzťahy medzi obyvateľmi obidvoch bytoviek vnútorných vysídlencov. 

Okrem odborných podnikateľských školení sme zrealizovali v komunitách aj kurzy praktických zručností, o ktoré vnútorní vysídlenci prejavili záujem počas verejných diskusií. Spolu sme uskutočnili 12 kurzov v trvaní 10 dní pre 240 účastníkov/čok. Vnútorní vysídlenci mali možnosť počas realizácie projektu sami požiadať o témy kurzov.  Témy kurzov tak boli – kurzy výroby „theka“ (špecifického textilného materiálu z ovčej vlny), výroby a predaja bižutérie, kurzy pekárstva, práce na PC a kurzy kachličkovania.

O všetky kurzy bol zvýšený záujem. Kurzy zaktivizovali ich účastníkov/čky v hľadaní možností uplatnenia za účelom získania príjmu. Kurzy pomohli prelomiť pasivitu obyvateľov a zväčšili ich možnosti pri hľadaní zamestnania či začatí podnikania.

Na základe zvýšeného záujmu o kurz výroby a predaja bižutérie sme sa ku koncu projektu rozhodli použiť ušetrené finančné prostriedky po dohode s donorom projektu na zrealizovanie nadstavbového tréningu výroby a predaja šperkov/bižutérie. Účastníčky 2 nadstavbových kurzov tak mali možnosť naučiť sa ďalším zručnostiam v oblasti dizajnu, farebnosti, materiálov, štýlov, marketingu, tvorby cien, či prezentácie výrobkov. Slovenská lektorka Barbora Mihajilovičová okrem výučby a výroby prvých výrobkov hľadala s účastníčkami možnosti predaja výrobkov aj mimo územia Gruzínska. Spolu s ČvO pripravuje prevoz a predaj ich výrobkov aj na Slovensku.

V rámci projektu sme sa zamerali aj na zlepšenie komunikácie a vzťahov v komunite a to ako medzi samotnými vysídlencami tak aj vo vzťahu k pôvodným obyvateľom obcí. V rámci odovzdávania komunitných projektov, ale aj rôznych gruzínskych sviatkov, či pri príležitosti konca školského roku sme zrealizovali 9 verejných podujatí, ktoré programovo pripravovali najmä matky s deťmi vysídlencov. Spoločné vystúpenia prispeli k pozitívnemu životu v komunitách.  

Projekt sme uskutočnili v spolupráci s gruzínskou mimovládnou organizáciou Women’s Fund in Georgia. Priamo v teréne projekt zabezpečovala naša vyslaná pracovníčka Mária Radváková. Prečítajte si článok od Márie Radvákovej priamo z terénu.

Projekt podporil program SlovakAID.

 

 

Fotogaléria (autori fotografií- Pavol Makýš a Mária Radváková):

picasa_album id: 5532720355341916689

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet