Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách

Hlavným cieľom projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách je prispieť k zvyšovaniu povedomia laickej a odbornej verejnosti o dôležitosti a zmysluplnosti globálneho rozvojového vzdelávania a poskytovania rozvojovej pomoci na 2. stupni základných škôl, a to prostredníctvom zdrojových metodických materiálov vytvorených za účelom rozvíjania učiteľských kompetencií, ktoré umožnia učiteľom a učiteľkám na druhom stupni základných škôl integrovať témy globálneho vzdelávania do učebných osnov nasledujúcich vyučovacích predmetov: matematika, geografia, občianska náuka a výchova umením (výtvarná výchova, hudobná výchova).

Projekt vznikol na základe inšpirácie ostatnými aktivitami sekcie Globálneho vzdelávania OZ Človek v ohrození, ako aj pod vplyvom aktuálne sa rodiacej stratégie globálneho vzdelávania pre základné a stredné školy, ktorú pripravuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR za účelom začlenenia globálneho vzdelávania ako plnohodnotnej súčasti vzdelávacích programov.  

 

USKUTOČNENÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY v OBDOBÍ 2010 – 2011 

  • Nábor pracovných skupín

   Koncom roka 2010 boli vytvorené 4 pracovné skupiny pre vybrané vyučovacie predmety, do ktorých sme okrem 20 učiteliek a odborníčok na tvorenie metodických materiálov prizvali ako záruku odbornosti obsahovej stránky projektu štvorčlenný tím odborných garantov a garantiek z univerzitného prostredia:  

   • pre predmet výchova umením – Prof. Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave   
   • pre predmet matematikaPaedDr. Iveta Kohanová, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave   
   • pre predmet geografia – RNDr. Mária Nogová, PhD. z Metodicko-pedagogického centra Bratislava   
   • pre predmet občianska náuka – PhDr. Dáša Vargová, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
   • Úvodné stretnutie pracovných skupín

   Začiatkom roka 2011 (od 7. – 9. januára) sa v Nitre konalo úvodné stretnutie k projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, ktorého cieľom bolo bližšie oboznámiť 16 učiteliek z celého Slovenska s projektovými cieľmi a stratégiou globálneho rozvojového vzdelávania, a taktiež ich inšpirovať k očakávanej kreatívnej metodickej práci v rámci pracovných skupín. K bohatej obsahovej náplni úvodného seminára prispel metodicko-pedagogickými blokmi pre účely vyškolenia pracovných skupín v tvorbe metodických materiálov aj štvorčlenný tím odborných garantov a garantiek.

    

   PLÁNOVANÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY v OBDOBÍ  2011 – 2012

   • Testovanie metodických materiálov

   V projekte Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách v období od septembra do novembra 2011 sme testovali návrh metodických materiálov počas pilotných hodín na vybraných základných školách, a ich pripomienkovanie učiteľmi a učiteľkami, žiakmi a žiačkami, ako aj odbornými garantmi a garantkami pracovných skupín.
   Testovanie sprostredkovalo autorskému tímu konštruktívne postrehy k obsahovej a formálnej stránke aktivít v prŕučkách. Učitelia a učiteľky uvádzali najmä nedostatok času na obsiahnutie všetkých aktivít počas 45-minútových školských hodín. Ich postrehy sme pri tvorbe príručky zobrali do úvahy.

    

   • Finálna verzia metodických materiálov

   Koncom januára 2012 ponúkneme ako výsledný produkt projektu tlačenú konečnú verziu zdrojovej metodickej príručky zohľadňujúcej globálnu dimenziu pre každý zo štyroch vybraných predmetov – matematika, geografia, občianska náuka, výchova umením, a to na obdobie piatich ročníkov – od 5. – 9. ročník ZŠ.

   • Konferencia a distribúcia materiálov

   Posledná fáza projektu bude zameraná na distribúciu príručiek a disemináciu stratégie globálneho vzdelávania prostredníctvom propagovania výsledkov projektu na záverečnej konferencii, a tiež aj zaškolenia pozvaných učiteľov a učiteliek v práci s novovytvorenými príručkami.

    

   KONTAKTNÁ OSOBA:

   Tatiana Cárová

   Tel.:02 / 55 42 22 54

   E-mail: gv@clovekvohrozeni.sk.

    

   Podprojekt vznikol s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú

   rozvojovú spoluprácu.

   slovakAidLogoFOTOGALÉRIA:

   skolenie_Nitra_011

   skolenie_Nitra_074

   skolenie_Nitra_095

   skolenie_Nitra_139