Prejsť na hlávný obsah
05 jan 2011

Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách

Hlavným cieľom projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách je prispieť k zvyšovaniu povedomia laickej a odbornej verejnosti o dôležitosti a zmysluplnosti globálneho rozvojového vzdelávania a poskytovania rozvojovej pomoci na 2. stupni základných škôl, a to prostredníctvom zdrojových metodických materiálov vytvorených za účelom rozvíjania učiteľských kompetencií, ktoré umožnia učiteľom a učiteľkám na druhom stupni základných škôl integrovať témy globálneho vzdelávania do učebných osnov nasledujúcich vyučovacích predmetov: matematika, geografia, občianska náuka a výchova umením (výtvarná výchova, hudobná výchova).

Projekt vznikol na základe inšpirácie ostatnými aktivitami sekcie Globálneho vzdelávania OZ Človek v ohrození, ako aj pod vplyvom aktuálne sa rodiacej stratégie globálneho vzdelávania pre základné a stredné školy, ktorú pripravuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí SR za účelom začlenenia globálneho vzdelávania ako plnohodnotnej súčasti vzdelávacích programov.  

 

USKUTOČNENÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY v OBDOBÍ 2010 – 2011 

Koncom roka 2010 boli vytvorené 4 pracovné skupiny pre vybrané vyučovacie predmety, do ktorých sme okrem 20 učiteliek a odborníčok na tvorenie metodických materiálov prizvali ako záruku odbornosti obsahovej stránky projektu štvorčlenný tím odborných garantov a garantiek z univerzitného prostredia:  

  • pre predmet výchova umením – Prof. Erich Mistrík z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave   
  • pre predmet matematikaPaedDr. Iveta Kohanová, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave   
  • pre predmet geografia – RNDr. Mária Nogová, PhD. z Metodicko-pedagogického centra Bratislava   
  • pre predmet občianska náuka – PhDr. Dáša Vargová, CSc. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

Začiatkom roka 2011 (od 7. – 9. januára) sa v Nitre konalo úvodné stretnutie k projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, ktorého cieľom bolo bližšie oboznámiť 16 učiteliek z celého Slovenska s projektovými cieľmi a stratégiou globálneho rozvojového vzdelávania, a taktiež ich inšpirovať k očakávanej kreatívnej metodickej práci v rámci pracovných skupín. K bohatej obsahovej náplni úvodného seminára prispel metodicko-pedagogickými blokmi pre účely vyškolenia pracovných skupín v tvorbe metodických materiálov aj štvorčlenný tím odborných garantov a garantiek.

 

PLÁNOVANÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY v OBDOBÍ  2011 – 2012

V projekte Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách v období od septembra do novembra 2011 sme testovali návrh metodických materiálov počas pilotných hodín na vybraných základných školách, a ich pripomienkovanie učiteľmi a učiteľkami, žiakmi a žiačkami, ako aj odbornými garantmi a garantkami pracovných skupín.
Testovanie sprostredkovalo autorskému tímu konštruktívne postrehy k obsahovej a formálnej stránke aktivít v prŕučkách. Učitelia a učiteľky uvádzali najmä nedostatok času na obsiahnutie všetkých aktivít počas 45-minútových školských hodín. Ich postrehy sme pri tvorbe príručky zobrali do úvahy.

 

Koncom januára 2012 ponúkneme ako výsledný produkt projektu tlačenú konečnú verziu zdrojovej metodickej príručky zohľadňujúcej globálnu dimenziu pre každý zo štyroch vybraných predmetov – matematika, geografia, občianska náuka, výchova umením, a to na obdobie piatich ročníkov – od 5. – 9. ročník ZŠ.

Posledná fáza projektu bude zameraná na distribúciu príručiek a disemináciu stratégie globálneho vzdelávania prostredníctvom propagovania výsledkov projektu na záverečnej konferencii, a tiež aj zaškolenia pozvaných učiteľov a učiteliek v práci s novovytvorenými príručkami.

 

KONTAKTNÁ OSOBA:

Tatiana Cárová

Tel.:02 / 55 42 22 54

E-mail: gv@clovekvohrozeni.sk.

 

Podprojekt vznikol s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú

rozvojovú spoluprácu.

slovakAidLogoFOTOGALÉRIA:

skolenie_Nitra_011

skolenie_Nitra_074

skolenie_Nitra_095

skolenie_Nitra_139

 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie