Dobrovoľnícky program na rozvojových projektoch združenia (2010-2011)

 

Cieľom programu PMVRO je podporovať odborné vzdelávanie mladých Slovákov, ktorí plánujú pôsobiť v oblasti rozvojovej spolupráce v budúcnosti.

Spolu deväť mladých dobrovoľníkov (prioritne vo veku od 25 do 30 rokov) vycestuje do 4 rozvojových krajín (Keňa, Gruzínsko, Mongolsko, Vietnam). Partnermi projektu sú okrem OZ Človek v ohrození organizácie eRko – HKSD, Tabita n. o. a OZ SAVIO.

Zhrnutie cieľov a výstupov projektu:

  • Prispieť k vybudovaniu systematickej podpory dobrovoľníctva. Slovensko dodnes nemá právne upravenú dobrovoľnícku službu a chýba vzájomná výmena informácií a skúseností medzi organizáciami, partnerskými inštitúciami i jednotlivcami. Výstupom projektu bude podklad pre návrh stratégie systému vysielania dobrovoľníkov v SR do rozvojových krajín.
  • Rozširovať databázu mladých ľudí so skúsenosťami z práce v teréne v menej rozvinutých krajinách. Na Slovensku je zatiaľ len veľmi obmedzený okruh ľudí so skúsenosťami s rozvojovou spoluprácou v teréne. Výstupom projektu bude základ databázy skúsených dobrovoľníkov, expertov a dobrovoľníckych projektov.
  • Prispieť k budovaniu povedomia a zvyšovaniu záujmu verejnosti o prácu dobrovoľníkov v rozvinutých krajinách. Na Slovensku chýba ucelený prehľad o úspešnosti jednotlivých programov a o aktivitách uskutočňovaných v rámci dobrovoľníckej služby. Vysielanie dobrovoľníkov členskými organizáciami PMVRO, prezentácia ich programov a skúseností pri spoločných podujatiach určených pre verejnosť, ale tiež pri rokovaniach s partnermi na úrovni štátnych inštitúcií, prispeje k budovaniu záujmu o systematickú podporu týchto aktivít.

Dvaja dobrovoľníci združenia Človek v ohrození vycestovali do Kene a Gruzínska na trojmesačnú stáž v priebehu leta 2010. Aktuálne novinky o programe sa dozviete tu.

 

Náplň stáže

Gruzínsko

Práca na projekte „Zníženie vylúčenia marginalizovaných skupín gruzínskych vysídlencov“ v 3  tzv. nových osadách v Tserovany, Shvshvebi a Gardabani.

Terénna a administratívna práca – zber a analýza dát potencionálnych príjemcov pomoci, príprava a koordinácia verejných diskusií, príprava a koordinácia spôsobu distribúcie príspevkov, dokumentácia jednotlivých prípadov, návštevy komunít, monitoring práce miestnych komunitných výborov, monitoring prác na komunitných projektoch,  príprava a koordinácia workshopov pre zástupcov komunít, kontrola využitia príspevkov na zlepšenie bývania a pod.

Keňa

Práca na projekte „Podpora zamestnanosti a komunitnej participácie v západnej Keni“ v dištrikte Busia

Terénna a administratívna práca – príprava stretnutí a tréningov v komunite, administrácia mikropôžičiek, asistencia pri tréningu 10 žien v oblasti administrácie mikropôžičiek a počítačových zručností, návštevy komunít a monitoring individuálnych podnikateľských aktivít žien, networking a návštevy partnerských mimovládnych organizácii.

 

Projekt je financovaný z prostriedkov Slovak UNDP Trust Fund a programu SlovakAid.