Prejsť na hlávný obsah
06 feb 2024

Človek v ohrození Slovakia has a new English name

After a significant increase in the capacity of Človek v ohrození Slovakia, we are altering our affiliation with Člověk v tísni Czech Republic and continuing our operations under a separate brand. The Slovak name remains unchanged, but internationally, we will represent it under the name People in Peril.

Po veľkom náraste kapacít Človeka v ohrození meníme naše prepojenie s českou organizáciou Člověk v tísni a v našej práci pokračujeme pod samostatnou značkou. Slovenský názov Človek v ohrození ostáva nezmenený, v zahraničí budeme pôsosobiť pod anglickým názvom People in Peril. 

*ENGLISH BELOW

Od začiatku roka 2024 budeme pôsobiť pod samostatnou značkou, čo si vyžaduje viacero interných ako aj externých procesov. Po rebrandingu a novom logu, ktoré sme predstavili koncom roku 2023, prestavujeme aj náš nový anglický názov. Po mnohých sedeniach a konzultáciách s odborníkmi sme dospeli k názvu, ktorý prepája našu činnosť s našou históriou. 

Od februára 2024 používame anglický názov People in Peril. Je to pôvodný anglický názov našej organizáie, ktorý sme používali od roku 1999. Návrat k tomuto názvu je pre nás symbolickým návratom k podstate našej činnosti. Pomoci ľuďom v núdzi bez ohľadu na ich rasovú, náboženskú, politickú, či inú prislušnosť. Tento názov pre nás zosobňuje hodnoty a príncípy ľudskosky a humanizmu, ktoré v našej každodennej práci preferujeme. 

Za posledné dva roky, od vypuknutia vojny na Ukrajine, sa náš tím rozrástol a tým sme boli nútení zmeniť aj naše interné fungovanie a zaviesť systémy, ktoré pre nás zefektívnili  každodennú prácu. Dostali sme sa tak do ďalšej fázy rozvoja a máme ambíciu posunúť sa medzi európske humanitárne organizácie. Veríme, že sa nám to čoskoro podarí 

Tento krok nám umožňuje rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať pri náhlych katastrofách a zabezpečiť rozpoznateľnosť našej práce ako pre prijímateľov pomoci, tak aj pre donorov.   

Starting from the beginning of 2024, we will function under a separate brand, necessitating various internal and external processes. Following the rebranding with the new logo, unveiled at the end of 2023, we are also restructuring our English name. After numerous sessions and consultations with advisors, we have devised a plan aligning our activities with a straightforward narrative. 

As of February 2024, we will adopt the English name People in Peril. This is the original English name of our organization, utilized since 1999. Returning to this name symbolizes a return to the core of our mission. Our focus remains on aiding individuals in need, regardless of their racial, religious, political, or other affiliations. This name embodies the values of humanity and humanism that guide our daily work. 

Over the past two years, since the onset of the war in Ukraine, our team has expanded, necessitating changes to our internal operations and the implementation of systems to enhance our daily efficiency. This progress marks the next stage of our development, and we aspire to be recognized among European humanitarian organizations soon. 

This transition enables us to respond more swiftly and flexibly to sudden disasters while ensuring recognition of our efforts by both aid recipients and donors. 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie