Prejsť na hlávný obsah
07 júl 2009

Podpora globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách (2009 – 2010)

Od júna 2009 do konca mája 2010 sme viedli projekt, ktorý nadviazal na naše predchádzajúce aktivity, zamerané na globálne rozvojové vzdelávanie na slovenských vysokých školách. V tomto projekte sme rozšírili spoluprácu o nových partnerov  – spolupracovali sme  s Fakultou ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva, Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave aj s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Zamerali sme sa na tri hlavné oblasti:

5. novembra 2009 sme zrealizovali verejnú diskusia na tému rozvojového vzdelávania pre vysoké školy, respektíve univerzity. Táto bola otvorená expertom v tejto oblasti, ale aj širšej cieľovej skupine, aby aj verejnosť, ktorá sa doposiaľ s problematikou nestretla, mala možnosť dozvedieť sa o tomto, na Slovensku relatívne novom, „smerovaní vysokoškolského vzdelávania“.

Výučbou rozvojových tém na zapojených školách sme predovšetkým chceli podnietiť záujem študentov o  problematiku rozvojovej spolupráce, globálnych a multikultúrnych javov a získať ich pre spoluprácu v rozvojovej oblasti počas štúdia a neskôr pre prácu expertov v rozvojových krajinách. Obsahom výučby, ktorá sa uskutočnila v zimnom semestri 2009/2010 na troch vysokých školách, boli tri hlavné témy:

Odborné zameranie jednotlivých škôl je rôzne a preto sme k príprave, realizácii aj komunikácii so študentmi pristupovali individuálne. V rámci výučby sme využívali interaktívne formy vzdelávania, študenti mali možnosť priamo spolupracovať s vybranými mimovládnymi organizáciami na príprave projektového zámeru. Ďalším cieľom projektu bolo motivovať učiteľov, prípadne vedenie týchto inštitúcii, k zavedeniu predmetu globálnych rozvojových tém do vyučovania aj v budúcnosti. Skúsenosti z predchádzajúceho projektu ukazujú, že záujem najmä zo strany študentov aj niektorých pedagógov existuje a možnosti v rámci projektu ich podnecujú k spolupráci s mimovládnym sektorom.

Projekt mal tiež za cieľ založiť pracovnú skupinu Globálneho rozvojového vzdelávania pre vysoké školy, ktorej cieľom je prizvať k spolupráci pedagógov, mimovládny sektor ale aj iné relevantné inštitúcie ako MZV SR, MŠ SR, SAMRS. Podobná skupina pre globálne rozvojové vzdelávanie pre základné a stredné školy bola už založená, pričom výsledkom tejto spolupráce bola výmena skúseností, vzdelávanie učiteľov prostredníctvom seminárov, vydali sa rôzne publikácie s podporou MŠ.

Prostredníctvom tejto pracovnej skupiny sa nám podarilo prediskutovať možné nové prístupy vzdelávania, akreditovania predmetov na vysokých školách s perspektívou výmeny skúseností a zainteresovania jednotlivých členov pracovnej skupiny, dosiahnuť spoločnú koordináciu aktivít a synchronizáciu plánov jednotlivých organizácií do budúcnosti. Do diskusie sme prizvali aj zahraničných expertov.

Celkovým cieľom projektu bolo systematicky pracovať na komplexnejšom systéme globálneho rozvojového vzdelávania na slovenských vysokých školách, aby bolo možné prvé výsledky poskytnúť čo najširšiemu spektru možných záujemcov z iných vysokých škôl a expertom, ktorí v tejto oblasti pracujú.  Podrobnejšie  informácie sme sprostredkovali aj na internetovej stránke http://www.rozvojovevzdelavanie.sk.

Viac informácii poskytne:

Ivana Raslavská
Koordinátorka projektu Globálna dimenzia na vysokých školách
mail: raslavska@clovekvohrozeni.sk
tel.: 02/55422254

Iveta Námerová
Projektová expertka
mail : namerova@clovekvohrozeni.sk

tel.: 0911 725 069

 

Projekt je podporený z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SR SlovakAid.

slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet