Prejsť na hlávný obsah

Ženské skupiny

Realizujeme také aktivity, ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre ženy a ony samy si definujú svoje potreby a témy, ktorým sa chcú venovať (zdieľanie skúseností, prizvanie odborníkov na dohodnuté témy a problémy, ktoré ženy zaujímajú – tieto témy sú výsledkom diskusií a dohody medzi ženami samotnými),  čím sa formujú pravidelne sa stretávajúce posilňujúce ženské podporné skupiny. Súčasťou aktivít je posilňovanie rodičovských zručností matiek a  otcov, pričom cieľom je zlepšenie medzigeneračných vzťahov, stimulácia a motivácia detí pre lepšiu budúcnosť a podpora porozumenia medzi ženami a mužmi (aktivít sa zúčastňujú aj otcovia).  Ďalšou oblasťou je rozvoj kresťanskej viery ako nástroja rodovej rovnosti a  porozumenia medzi ženami prostredníctvom práce s biblickými textami. 

Zatvoriť

Workshopy a vzdelávanie na školách

Sú venované problematike rodovej rovnosti a postavenia rómskych žien na Slovensku. Realizujeme ich na základných a stredných školách.  Aktivita prispeje k eliminácii rodových stereotypov a predsudkov vo vzťahu k Rómom a podporí akceptáciu rodovej rovnosti. Aktivita nebude realizovaná len frontálnou prednáškou, ale bude využívať prvky zážitkového učenia. Budú prezentované vybrané témy v kontexte rodovej rovnosti: ľudské práva žien a ženské hnutia (MDŽ), rodové stereotypy a postavenie (rómskych) žien (Svetový deň Rómov), rodové stereotypy ako príčina násilia v párových vzťahoch a rodová rovnosť ako hodnota pre elimináciu násilia na ženách. Túto oblasť projektu zastrešuje naša partnerská organizácia EsFem.

Zatvoriť

Workshopy a popularizácia v komunitách

Ich cieľom je prispieť k eliminácii rodových stereotypov a predsudkov vo vzťahu k Rómom a ženám a podporiť akceptáciu rodovej rovnosti. Kampaňové aktivity majú niekoľko častí:

  • Pravidelné stretnutia s deťmi v komunite (otvorené aj ich rodičom) – Vyvrcholením stretnutí bude komunitná oslava Medzinárodného dňa žien a Svetového dňa Rómov spojená s prezentáciou prác detí a aktivitami pre deti i dospelých z komunity.
  • Kalendáre – V rámci stretnutí deti postupne pripravíme nástenný kalendár s portrétmi a príbehmi významných rómskych žien (Rómky, ktoré (ne)poznáte). Ilustrácie do kalendára vytvoria deti z komunitných centier, prípadne žiaci základných umeleckých škôl.  Súčasťou aktivity bude putovná výstava detských prác spojená s diskusiou. Táto výstava bude ponúknutá školám a knižniciam.
  • Kvarteto – Kartová hra kvarteto o ženách je produktom vytvoreným v rámci programu Vlastná izba, ktorý realizuje o. z. EsFem. Pre tento projekt vytvoríme jedno špecifické kvarteto prezentujúce vybrané svätice – inšpiratívne mysliteľky, umelkyne, teologičky, vedkyne a političky. Celkovo hra umožňuje zábavnou formou stručne predstaviť 32 žien z rôznych oblastí spoločenského a zároveň náboženského života, ktoré môžu byť inšpiráciou pre dievčatá a ženy nie len z vylúčených komunít, ale aj pre širšiu verejnosť. Rozhodnutie pre výber svätíc vychádza zo snahy prelomiť mýtus o tom, že kresťanská viera a politika rodovej rovnosti sa vylučujú. Svätice ako nositeľky a reprezentantky kresťanských hodnôt a zároveň aktívne (i aktivistické) ženy môžu poukázať na zdieľané hodnoty a prispieť k vzájomnému porozumeniu medzi kresťanským a rodovým aktivizmom. Kvarteto pripravíme v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku. Predstavenie karteta bude súčasťou osláv MDŽ v závere projektu (2024)                                   
Zatvoriť

Rodová rovnosť pre rómske komunity

Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, kampaní a posilňujúcich aktivít na podporu dievčat a žien z marginalizovaných rómskych komunít zvyšujeme povedomie o  rodovej rovnosti a posilňujeme rómske ženy. Jednotlivé aktivity vychádzajú z reálnych potrieb rómskych dievčat a žien a sú formulované ich „vlastným hlasom“. Jednotiacimi líniami sú zviditeľnenie (rómskych) žien, rozvoj priateľstva medzi ženami a  narúšanie stereotypov –  najmä stereotypov v spojení s mýtom rodičovstva ako materstva, ženského (ne)priateľstva a náboženskej viery ako bariéry rodovej rovnosti a ďalších).  

Pri našej práci sa stretávame s kumuláciou znevýhodnení práve v prípade rómskych dievčat a žien, a preto reagujeme na výzvy sformulované v týchto otázkach:  

  • Ako podporiť dievčatá a ženy z marginalizovaných komunít v ich dôstojnosti a právach? 
  • Ako priblížiť problematiku rodovej rovnosti komunite, ktorá čelí extrémnej chudobe, sociálnemu vylúčeniu, nedostatočnému vzdelaniu a prístupu k nemu, ale predovšetkým nedostatočnému vedomiu vlastnej hodnoty a vlastnej životnej perspektívy?  
  • Ako eliminovať predsudok o tom, že rodová rovnosť je v rozpore s kresťanským náboženstvom? 

    V projekte využívame pomoc žien z komunít, ktoré sú zamestnankyňami organizácie. Ich zapojenie vnímame ako prínos pre zvýšenie efektivity aktivít, ale aj posilnenie pozície žien v komunite prostredníctvom týchto pracovníčok ako lokálnych autorít a rolových modelov.

Projekt s názvom Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR) získal grant z Nórska v sume 206 000 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 15% príspevokom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v marginalizovaných rómskych komunitách a taktiež narúšanie rodových stereotypov a predsudkov voči Rómom medzi študentmi základných a stredných škôl.

Nórske granty

Nórske  granty  predstavujú  príspevok  Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko  prostredníctvom  Nórskych  grantov prispieva k  znižovaniu   ekonomických a spoločenských  rozdielov  a k  posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody  o Európskom  hospodárskom  priestore (EHP).  Spoločne  s inými  donormi poskytlo Nórsko  postupne  v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 –2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 
#2 Sociálna  inklúzia,  zamestnanosť  mladých a odstraňovanie chudoby 
#3 Životné  prostredie,  energia,  zmena  klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 
#4 Kultúra,  občianska  spoločnosť,  dobré spravovanie a základné práva 
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti  

Všetky  projekty  sú  vo  výške  15 % spolufinancované  zo  štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Na projekte spolupracujú

EsFem od roku 1999 realizuje aktivity v oblasti rodovej rovnosti, podpory ľudských práv dievčat a žien.  Pri svojej práci vychádza z presvedčenia, že rodové stereotypy ako nevedomý mechanizmus prispievajú k bariéram dosiahnutia plnej rovnosti medzi ženami a mužmi, dievčatami a chlapcami. Východiskom aktivít je presvedčenie, že uvedomenie si rodových stereotypov a ich dôsledkov je nevyhnutným predpokladom pri akejkoľvek práci v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti všeobecne. Za svoju prácu získalo združenie viaceré ocenenia a realizované projekty sa stali súčasťou dobrej praxe v oblasti eliminácie rodových stereotypov prostredníctvom výchovy.  

Vyrovnávanie šancí, o. z. vzniklo v roku 2005 ako pokračovanie Nadácie pre rómske dieťa z roku 1991. Od roku 1993 sa organizácia venuje hlavne príprave 3 – 6 ročných detí pre úspešný vstup do ZŠ. Dôležitou súčasťou je aj práca s rodičmi detí a inými príslušníkmi rodiny. Poskytuje teda komplexnú intervenciu rodinám v rôznych smeroch. Projekty, ktoré organizácia realizuje od roku 1993, boli vždy zamerané na edukáciu detí a motiváciu rodičov k potrebe vzdelávania. Aktivita „Rodinná výchova“, bola vzorom pre implementáciu  aj v iných krajinách zapojených do projektu REF (Maďarsko, Macedónsko, Rumunsko). Organizácia realizuje Stimulačný program pre neformálne vzdelávanie, ktorého súčasťou sú aj metodiky a pracovné listy.