Prejsť na hlávný obsah
03 dec 2018

Európske neziskové organizácie a nadácie vyjadrujú svoje znepokojenie spojené s obmedzovaním slobody prejavu kubánskych umelcov pod Nariadením 349

ŠTOKHOLM, PRAHA, BRATISLAVA – Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií, ktorá vystupuje v mene kubánskej občianskej spoločnosti, vyjadruje svoje hlboké znepokojenie spojené s dopadmi novoprijatého Nariadenia 349 zameraného proti slobode nezávislého prejavu umelcov na Kube.

Nová legislatíva s názvom „Porušenia Predpisov kultúrnej politiky v zmysle Poskytovania umeleckých služieb“, známa tiež ako Nariadenie 349 bola podpísaná prezidentom Miguelom Diáz-Canelom 20. apríla 2018 a nadobudne účinnosť v decembri tohto roku. Táto legislatíva bude výrazne cenzurovať nezávislé umenie a slobodu prejavu všetkých umelcov, ktorí budú od nadobudnutia účinnosti Nariadenia 349 konať protizákonne.

Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií preto zdôrazňuje, že táto legislatíva je súčasťou širšej stratégie nového vedenia štátu, ktoré sa snaží pokračovať v obmedzovaní kritiky nezávislých umelcov a intelektuálov na Kube. Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií sa týmto zaväzuje k detailnému monitorovaniu porušovania ľudských práv v súvislosti s týmto nariadením.

Napriek tvrdeniam kubánskej vlády, že účelom nariadenia je predchádzať diskriminačnému obsahu v umeleckých dielach, Nariadenie 349 v skutočnosti legalizuje doteraz ilegálne praktizovanú cenzúru nezávislého umenia na Kube. Nariadenie umožňuje ukladať sankcie všetkým umelcom, ktorí vystupujú na verejných ako aj súkromných priestranstvách bez dopredu získaného povolenia od Ministerstva kultúry. Zároveň má Ministerstvo kultúry právo zastaviť akúkoľvek umeleckú udalosť, ktorá nemá povolenie na realizáciu v akomkoľvek čase.

Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií zdôrazňuje dôležitosť ohradenia sa voči praktikám, ktoré v skutočnosti môžu znamenať vážnu perzekúciu nezávislého umenia, a v tomto zmysle aj tvrdé zakročenie proti tvorbe nezávislého umenia, ktoré môžeme na Kube očakávať počas najbližších mesiacov. Tento zákrok môže byť sprevádzaný aj konfiškáciou existujúcich umeleckých diel, vrátane kníh, proti ktorým je nariadenie namierené.

Okrem toho Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií odsudzuje aj široký záber novej legislatívy, špeciálne Článok 3, ktorý ustanovuje, že „za porušenie sa považuje použitie audiovizuálnych médií, ktoré zobrazujú: akýkoľvek obsah porušujúci právne ustanovenie, ktoré reguluje normálny rozvoj našej spoločnosti v kultúrnom smere.“ Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií považuje tieto kritéria za znepokojujúce, nakoľko vytvárajú priame podmienky pre kriminalizáciu akéhokoľvek umeleckého vyjadrenia, ktoré nie je v súlade s oficiálnymi smernicami, ktoré stanovujú, čo je pre Kubu kultúrne vhodné.

Sieť európskych a kubánskych neziskových organizácií vyjadruje svoju solidaritu všetkým kubánskym umelcom, ktorí sa vyhradzujú voči novej legislatíve už od začiatku roku 2018. Dodatočne, členovia Siete európskych a kubánskych neziskových organizácií sa zaväzujú k monitorovaniu a následnému predloženiu neférovo a subjektívne utláčaných prípadov v rámci novej legislatívy. So silným presvedčením, že práve nezávislá umelecká komunita bola vždy smerodajná pre bohatú kubánsku kultúru, stojíme za jej uchovaním a za všetkými umelcami, ktorých hlasy budú umlčané pod Nariadením 349.

Podpísaní členovia Siete európskych a kubánskych neziskových organizácií,

Človek v ohrození
Člověk v tísni
Civil Rights Defenders

FOTO: Facebooková stránka Artistas Cubanxs en Contra del Decreto 349

Nižšie nájdete anglické aj španielske znenie dekrétu. For English and Spanish version, scroll down.

 

English

European Non-profit organizations and foundations are concerned about the crackdown of the freedom of expression of Cuban artists under Decree 349

STOCKHOLM, PRAGUE, BRATISLAVA – The Europe-Cuba NGO Network advocating on behalf of Cuban Civil Society expresses its deep concern about the impact of the newly adopted Decree 349 regarding the freedom of expression of artists in Cuba.

The legislation entitled ‘Violations of Cultural Policy Regulations regarding the Provision of Artistic Services’, known as the Decree 349 and signed by Miguel Díaz-Canel on 20 April 2018, will come into force in December. The legislation will severely censor independent artwork and freedom of expression of all artists that, according to the Decree 349, are acting against the law.

The Europe-Cuba NGO Network therefore emphasizes that the new legislation is part of a wider strategy of the new administration to continue restricting critical voices of independent artists and intellectuals in Cuba. The Europe-Cuba NGO Network commits to monitor closely the human rights abuses under this law.

Despite the Cuban government’s claims that the aim of the Decree is to restraint discriminatory contents in the artwork, the Europe-Cuba NGO Network understands that in actual terms the Decree 349 aims at legalizing censorship of the independent artwork in Cuba. The legislation introduces sanctions on all artists performing in public or private spaces without prior approval of the Ministry of Culture. At the same time, the Ministry has the power to suspend any artistic event that does not have its authorization to perform at any time.

The Europe-Cuba NGO Network understands the importance to express its concert to what, in practice, could mean a heavy persecution of independent artists and, in this sense, the crackdown of independent artworks surely can be expected in the country in the upcoming months and it may be accompanied by confiscation of artworks targeted by the Decree, including confiscation of books.

Furthermore, the Europe-Cuba NGO Network condemns the broadness of the legislation, especially of the Article 3, which establishes that “a violation is considered to be the use of audiovisual media that displays the content of: g) anything that violates the legal provisions that regulate the normal development of our society in cultural matters.” The Europe-Cuba NGO Network considers this criteria worrisome in the sense that it paves the way to criminalization of any artistic expression that do not follow the official guidelines of what is considered culturally appropriate in Cuba.

The Europe-Cuba NGO Network stands in solidarity with all Cuban artists that have been raising their voices against the legislation since early 2018. Additionally, members of the Europe-Cuba NGO Network are committed to monitor and bring forward the cases of those unfairly and arbitrarily repressed under this legislation. With firm belief that it is precisely the independent artistic community that have been defining the rich Cuban culture nowadays and raising new voices in support of Human Rights for all Cubans we stand for its preservation we will continue to support the artists whose voices will be silenced under the Decree 349.

Undersigned the members of the Europe-Cuba NGO Network,

People in Need Slovakia
People in Need Czech Republic
Civil Rights Defenders

 

Español

ONG europeas expresan su preocupación ante el recrudecimiento de las medidas
contra la libertad de expresión en Cuba en virtud del Decreto 349

ESTOCOLMO, PRAGA, BRATISLAVA – La Red de ONG Cuba-Europa, en apoyo a la sociedad civil cubana, expresa su preocupación por el impacto que el recientemente adoptado Decreto Ley No. 349 puede tener sobre la libertad de expresión de los y las artistas en Cuba.

El Decreto Ley No. 349, llamado “Contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la prestación de servicios artísticos”, y conocido como Decreto 349, fue firmado por Miguel Díaz-Canel el 20 de abril de 2018 y entrará en vigor durante este mes de diciembre, legalizando la censura contra las manifestaciones artísticas que, de acuerdo con dicha normativa, violen la Ley.

La Red de ONG Cuba-Europa señala que el Decreto 349 es parte de una estrategia más amplia del nuevo gobierno para continuar reprimiendo las voces críticas de los y las artistas independientes y se compromete a hacer un seguimiento directo de los abusos de derechos humanos que se produzcan en virtud de esta norma.

Aunque el gobierno afirma que el objetivo del Decreto es luchar contra los contenidos discriminatorios en el arte, la Red advierte que el Decreto 349 proporciona cobertura legal a la censura del arte independiente, puesto que prevé sanciones para todos y todas las artistas que expongan en lugares públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura u otras entidades estatales encargadas de prestar servicios culturales. Del mismo modo, las autoridades tendrán el poder de suspender en cualquier momento las actividades artísticas no autorizadas.

La Red de ONG Cuba-Europa considera fundamental expresarse en común ante una medida que en la práctica puede significar una dura persecución hacia artistas independientes y, en este sentido, alerta sobre un recrudecimiento de las medidas contra la expresión artística independiente en los próximos meses, que podrían incluir la confiscación de obras de arte y libros.

La Red condena asimismo la falta de claridad y precisión del texto legal, especialmente en el apartado g) de su artículo 3.1, donde establece que “Se considera contravención cuando una persona natural o jurídica en la utilización de los medios audiovisuales muestre en ellos contenidos con g) cualquier otro (contenido) que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural“. La Red considera preocupante este apartado en cuanto que permite criminalizar manifestaciones artísticas que no sigan las normas oficiales sobre lo que el Estado cubano considera culturalmente apropiado, y teme que el Decreto se emplee de manera excesiva contra aquellos y aquellas artistas independientes que no tienen el respaldo de ninguna institución gubernamental.

La Red expresa su solidaridad con todos y todas las artistas en Cuba que han alzado la voz contra el decreto desde comienzos del año 2018 y se compromete a denunciar públicamente los casos de artistas que sean injusta y arbitrariamente reprimidos o reprimidas en virtud de este Decreto. En esta línea, la Red afirma que continuará apoyando a los y las artistas cuyas voces sean silenciadas por el Decreto 349, con el firme convencimiento de que la comunidad artística independiente es un pilar fundamental en la riqueza de la cultura cubana y en la lucha por los Derechos Humanos para todas las personas en Cuba.

ONG miembras de la Red Cuba-Europa,

People in Need Slovakia
People in Need Czech Republic
Civil Rights Defenders

PHOTO: Image from the Facebook page of Artistas Cubanxs en Contra del Decreto 349

Tags: , , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie