Školské kluby Jeden svet na školách (2007)

Na čele klubov stoja kluboví lídri alebo skupina lídrov, ktorí realizujú projekcie dokumentárnych filmov pre svojich rovesníkov vo voľnom čase – po vyučovaní.

Lídrom Klubu Jeden Svet sa môže stať jednotlivec alebo skupina žiakov, ktorí sú ochotní organizovať premietania dokumentárnych filmov a diskusie s pozvanými hosťami na pravidelnej báze.

Kluboví lídri budú vyškolení v septembri 2007. Intenzívne školenia sú nevyhnutné k získaniu potrebných informácií o problematike, zručností potrebných k organizovaniu podujatí a moderovaniu diskusií. Žiaci budú motivovaní, aby sami neskôr prichádzali s aktivitami, ktoré môžu pomôcť zvýšiť povedomie o globálnych témach a marginalizovaných skupinách v regióne. S lídrami klubov bude koordinátor projektu v priebehu jeho trvania v neustálom kontakte.

Premietanie filmov môže byť zakončené diskusiou, väčšinou s atraktívnym hosťom, ktorý má skúsenosti s danou tematikou alebo pozná oblasť, o ktorej film hovorí. Študenti majú možnosť zahrať si aj rolové hry, ktoré sú súčasťou nami dodanej metodickej príručky.

V rámci projektu Kluby Jeden svet budeme v priebehu leta 2007 kontaktovať pedagógov na stredných školách po celom Slovensku. Nadviažeme na skúsenosti z predošlých rokov a do projektu zapojíme už fungujúce kluby pri stredných školách v Banskej Bystrici, Modre, Partizánskom, Prešove, Sučanoch a Žiline. Na ďalších sedem škôl doručíme žiakom súbor šiestich filmov na DVD k vyššie uvedeným témam, ktoré budú kluboví lídri medzi septembrom a decembrom 2007 premietať vo voľnom čase pre svojich spolužiakov. Okrem sady DVD obdržia aj sadu vzdelávacích materiálov, ktorá bude okrem iného obsahovať informácie o filmoch a rolové hry dopĺňajúce každú tému.

Kontaktná osoba: Andrej Navojský

Projekt podporil Úrad vlády SR.

 

Úrad vlády SR