Prejsť na hlávný obsah
20 apr 2018

Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce

Názov projektu: Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce

Názov operačného programu: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy a ITMS kód projektu: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01  NFP312020N192

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 – Aktivizácia a podpora mladých NEET

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Košický a Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu: 20.04.2018-30.09.2018

Ciele projektu:

Cieľom projektu Podpora mladých a sociálne vylúčených Rómov na trhu práce je špecializovaným poradenstvom a asistenciou sociálnych pracovníkov/pracovných poradcov Človeka v ohrození, n.o. zvyšovať uplatniteľnosť mladých nezamestnaných (NEET) z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na trhu práce. Projekt je zameraný na (i) systematickú a špecializovanú podporu a asistenciu mladým nezamestnaným z MRK pri uplatnení na trhu práce v kombinácii s (ii) cielenou podporou zamestnávateľov pri začleňovaní tejto cieľovej skupiny do pracovného procesu a medzi svojich existujúcich zamestnancov.   Konkrétnym vybraným klientom plánujeme asistovať buď sprostredkovaním pracovných ponúk a asistenciou pri kontakte so zamestnávateľmi, alebo podporou pri získavní vzdelávania formou tréningov, či rekvalifikácií (podľa potrieb a situácie konkrétneho klienta).  S uvedenými mladými ľuďmi z cieľovej skupiny dlhodobo pracujeme v rámci služieb komunitných centier, ktoré sa zameriavajú na komplexnú prácu s obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít. Okrem priamej práce s klientami služieb sú preto súčasťou projektu aj aktivity v oblasti prípravy zamestnávateľov na zamestnancov z prostredia rómskych komunít a ich podpory pri riešení problémových situácií spojených so zamestnávaním osôb pochádzajúcich z prostredia sociálneho vylúčenia.

   

Michaela Mudroňová, koordinátorka projektu

michaela.mudronova@clovekvohrozeni.sk

+421 905 499 608

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie