Prejsť na hlávný obsah
30 jún 2008

MultikulturART – spoznaj kultúru menšín (2008-2009)

Atraktívnou a inovatívnou formou ako dosiahnuť tieto ciele je práve umenie, ktorého univerzálnosť má potenciál osloviť ľudí z rôznych kultúrnych pozadí a zblížiť ich prostredníctvom tvorivej aktivity. Projekt sa realizoval od 1. júna 2008 do 31. júla 2009 na 9- tich vybraných pilotných školách formou multikultúrneho a multimediálneho vzdelávania učiteľov a žiakov.

Čo v rámci projektu prebehlo:

Na základe výberového konania sa do projektu zapojili tieto školy:

Divadelný modul:

Fotografický modul:

Dokumentárny modul:

Školenie pre pedagógov:

V priebehu mesiacov september – október 2008 sme vyškolili 2 pedagógov z každej zo zúčastnených škôl v oblasti multikultúrneho vzdelávania. Školenie prebehlo v dňoch 7. – 9.11. 2008 v Novom Smokovci. Seminár bol vedený najmä zážitkovou formou, doplnený o workshopy s cieľom oboznámiť sa s priebehom projektu a jeho realizáciou. Pedagógovia teda získali dostatok informácii o projekte ako aj o základoch multikultúrnej výchovy a jej výučby na stredných školách. Na základe získaného know – how pedagógovia odučili každý po 6 vyučovacích hodín a uskutočnili výber lídrov projektu spomedzi žiakov (každá škola 3 žiaci), ktorí sa zúčastnili na jesennej škole. .

Jesenná škola pre študentov:

Vybraní 3 žiaci z každej školy sa v novembri 2008 zúčastnili jesennej školy, ktorá sa konala v Banskej Štiavnici od 24. do 30. novembra 2008. Škola bola zameraná najmä na mediálnu výchovu, úlohu médií pri multikultúrnom vzdelávaní, praktické zručnosti ako zvolenie a spracovanie témy formou dokumentárneho filmu, fotografie alebo divadelného predstavenia a tiež o tom, ako kultúrny projekt prezentovať vo svojej komunite. Študenti sa zúčastnili diskusií a workshopov s odborníkmi na témy tradičné a nové menšiny, stret viacerých kultúr, predsudky a stereotypy.

V rámci hlavnej časti programu – výučbe konkrétnej umeleckej formy- so žiakmi pracovali poprední odborníci na danú oblasť: (fotografia: Jan Langer, Pavol Pekarčík, film: Marcel Pazman, Marek Šulík, divadlo: Lucia Blašková, Silvester Lavrík). Dôležitou súčasťou jesennej školy bola práca v rómskej komunite, v obci Šobov. Študenti tak mali možnosť „na vlastnej koži“ spoznať odlišný spôsob života, zvyklosti a problémy obyvateľov izolovanej rómskej komunity. Jadrom výučby a umeleckej práce bola práve táto skúsenosť. Študenti tak získali základné zručnosti práce s vybranou umeleckou formou, nové poznatky a priame skúsenosti s odlišnou kultúrou a prekonávaním bariér.

Na záver školy sa konala slávnostná prezentácia umeleckých výstupov priamo v Šobove, za účasti miestnych obyvateľov a zástupcov mesta. Študenti odprezentovali natočené krátke dokumentárne filmy, zahrali divadelné spracovanie legendy o pôvode Rómov a krátke hudobné divadlo na tému „Moja skúsenosť v Šobove“. Rovnako prebehla prezentácia a výstava fotografií, ktoré študenti v Šobove nafotili. Záver večera, koncert kapely Romano Ilo a spoločná zábava, boli pozitívnou ukážkou zblíženia dvoch odlišných kultúr.

Príprava multimediálneho projektu na škole:

Žiaci zapojených škôl v spolupráci s pedagógmi viedli multimediálny projekt na škole, ktorého výstupom bol film, výstava fotografií alebo divadelné predstavenie na zvolenú multikultúrnu tému. Študenti zrealizovali vo svojom okolí anketu o postoji väčšinovej populácie k vybranej menšine, ako aj prieskum danej menšiny so zameraním na jej špecifiká, kultúru a problémy vo vzťahu k väčšine.

Záverečná multimediálna prezentácia 9  stredných škôl:

18. júna 2009 sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave konala multimediálna prezentácia  9  stredných škôl, ktoré sa zapojili do projektu MultikulturArt – Spoznaj kultúru menšín. Na podujatí jednotlivé školy prezentovali svoje výstupy – 3 filmy, 3 foto výstavy a 3 divadelné predstavenia.

{youtube}cRKJ9hEGxSI{/youtube}

Príručka multikultúrnej výchovy:

Ako finálny produkt tohto projektu vznikla pdf príručka multikultúrnej výchovy, ktorá zahŕňa aj skúsenosti pilotných škôl. Príručka bola spolu s umeleckými výstupmi a dokumentárnymi filmami na DVD distribuovaná na cca 200 stredných škôl po celom Slovensku.

Obsahom príručky sú informácie o aktuálnej situácii tradičných a nových menšín na Slovensku, o ich kultúre, ako aj informácie o teoretických východiskách multikulturalizmu, inkluzívnej spoločnosti a podobne. Každá kapitola je doplnená o konkrétne aktivity pre učiteľov využiteľné na vyučovaní a metodické rady pre aplikovanie týchto aktivít do vyučovania. Zámerom je pomôcť učiteľom pri zavádzaní MK výchovy ako prierezovej témy vo vyučovaní, ako aj podporiť záujem o tieto témy prostredníctvom alternatívnych vyučovacích metód.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa projektu, radi Vám na ne odpovieme:

kontaktná osoba: Ivana Raslavská, projektová koordinátorka

raslavska@clovekvohrozeni.sk; tel. 02/55 42 22 54, fax: 02/55 64 77 07

Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Veľkej Británie.

britishsmall

Fotogaléria:

jesenná škola
jesenná multi-kulti škola v Banskej Štiavnici
takto fotili účastníci fotografického workshopu
záverečná prezentácia 18. júna 2009
záverečná prezentácia 18. júna 2009

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie