TWIN SCHOOL Projekt (2009 – 2012)

Jedinečným prvkom tohto projektu je, že sa realizuje v spolupráci s afganskými školami, takže slovenskí žiaci majú možnosť spoznať nielen aktuálne globálne problémy a ich riešenia, ale aj byť v kontakte s afganskými školami, čo im umožní lepšie spoznať túto vzdialenú krajinu a dozvedieť sa o nej aj niečo viac ako prinášajú stereotypné mediálne správy. Zároveň, na príklade konkrétnej krajiny budú mať žiaci možnosť preniknúť do globálnych tém a vzťahov, ktoré nás spájajú s rozvojovými krajinami.

Prehľad uskutočnených aktivít:

Cesta slovenského publicistu do Afganistanu – Na konci októbra 2010 navštívil spisovateľ a publicista Michal Hvorecký spolu s pracovníčkou OZ Človek v ohrození Katarínou Probstovou Afganistan. Cieľom cesty bolo zbieranie a príprava námetov pre literárne reportáže, ktoré pripravujeme pre pravidelný školský „Twin School magazín“. Michal Hvorecký sa pri svojej ceste zameriaval najmä na netradičné, médiami nepokryté témy ako napríklad afganská literatúra či popkultúra. Katarína Probstová navštívila partnerské školy, ktorým rozdala dary zo slovenských škôl a zisťovala ich aktuálne potreby v oblasti vzdelávania. V rámci cesty sa jej podarilo aj spoluorganizovať „slovenský deň“ na partnerskej škole Kote Sangy v Kábule a na viacerých školách viedla pre žiakov a žiačky krátke arteterapeutické workshopy.

{pgslideshow id=15|width=480|height=260|delay=3000|image=L}

Návšteva afganských hostí na slovenských školách – V októbri 2010 sa uskutočnila návšteva Kamely Nayibi a JanAgha Abdullaha na slovenských školách. Kamela pôsobí v Afganistane ako projektová manažérka v organizácii Swedish Committee for Afghanistan v meste Mazar e Sharif a JanAgha je učiteľom v chlapčenskej škole v meste Warsaj v severoafganskej provincii Takhar. Cieľom pobytu afganských hostí na Slovensku bolo navštíviť partnerské školy a sprostredkovať informácie o Afganistane slovenským žiačkam a žiakom. Zároveň vo všetkých mestách prebehla výmena skúseností zo vzdelávania, bežného života afganských a slovenských rovesníkov, či kultúrna výmena. Medzi navštívenými školami bolo Gymnázium Petra Pazmanya v Nových Zámkoch, Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci, Obchodná akadémia a Spojená škola – Špeciálna ZŠ pre žiakov s postihnutím a Základná škola Bukovecká v Košiciach.

Prečítajte si rozhovor s Kamelou v Pravde, článok v Korzári

{pgslideshow id=16|width=480|height=280|delay=3000|image=L}

Študijná cesta slovenských učiteľov – na prelome apríla a mája 2010 sa Zuzana Peternai, riaditeľka Gymnázia Petra Pazmanya v Nových Zámkoch a Ján Andris, učiteľ ekonomických predmetov na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, stretli so zástupcami partnerských škôl v Afganistane a odovzdali im materiály od slovenských škôl (darčeky, listy, metodické pomôcky…). Rovnako tiež spolu s koordinátorom projektu Andrejom Návojským viedli interaktívne workshopy pre afganských učiteľov a žiakov zamerané na metódy využiteľné v rôznych predmetoch. Cieľom cesty bolo poskytnúť učiteľom priamu skúsenosť s Afganistanom, ponúknuť možnosť zmeny stereotypov a objavenia ako kultúrnych rozdielov tak i podobností.

Počas cesty bolo tiež odovzdaných 19 fotoaparátov od slovenských darcov a darkýň v rámci kampane Vymeň starý za nový.

{pgslideshow id=17|width=480|height=280|delay=3000|image=L}

Afganské dni na slovenských školách na jeseň 2009 a jar 2010 sa na Gymnáziu Petra Pazmanya v Nových Zámkoch, Gymnáziu vo Vrábľoch a na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne uskutočnili „afganské dni„. Žiaci mali možnosť spoznať Afganistan v kreatívne upravených triedach. Nechýbalo tradičné afganské jedlo, športy, výroba šarkanov, či prezentácia tradičného ženského odevu – burky.

Pozrite si reportáž z afganského dňa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne

{pgslideshow id=18|width=480|height=280|delay=3000|image=L}

  Projektová cesta v Afganistane – v októbri 2009 navštívili koordinátor projektu Andrej Návojský spolu s novinárom a fotografom Andrejom Bánom Afganistan. Počas 11 dní mali možnosť navštíviť partnerské školy, ktorým rozdali dary a učebné pomôcky zo slovenských škôl. Zorganizovali tiež workshopy pre afganských učiteľov a žiakov. V meste Mazar – e – Šarif sa podarilo spojiť afganské školy a Gymnázium vo Vrábľoch cez skype. Naši žiaci a učitelia sa tak mohli „naživo“ porozprávať so svojimi rovesníkmi, resp. kolegami v Afganistane. Na slovenské školy putovali fotografie a reportáže z cesty.

    Pozrite si video z Afganistanu od Andreja Bána

    {pgslideshow id=19|width=480|height=280|delay=3000|image=L}

     

    Prehľad aktivít, ktoré sa priebežne uskutočňujú alebo ešte uskutočnia na slovenských školách:

    • Partnerské aktivity škôl na Slovensku a Afganistane – každá zapojená škola bude mať svoju partnerskú školu v Afganistane. O kontakt sa postará pracovník OZ Človek v ohrození priamo v Kábule. Záleží na každej škole, akú formu bude mať vzájomná spolupráca. Vzájomná korešpodencia, výmena metodík, fotografií, informovanie o zvykoch, kultúre, či spoločné aktivity organizované na Slovensku a v Afganistane sú len ukážkou z mnohých možností vzájomnej spolupráce.
    • Edukačný film o Afganistane a aktuálnych globálnych témach – na Slovensku žijúca afganská herečka a režisérka Sahraa Karimi natočí film priamo v Afganistane, ktorý bude zdarma distribuovaný na slovenské školy a poskytne tak reálny obraz o aktuálnom dianí v tejto krajine.
    • Putovná výstava o MRC a Afganistane – na žiakov bude čakať dobrodružná cesta interaktívnou výstavou, ktorá bude obsahovať fotografie, reálne príbehy afganských rovesníkov, ako aj hry, ktoré zážitkovým spôsobom sprostredkujú život v Afganistane a predstavia aktuálne globálne témy.
    • Afganské dni na školách – každá slovenská škola bude realizovať dni venované Afganistanu. Viete, aká je obľúbená hra v Afganistane? Obľúbené športy? Čo je typické jedlo Afgancov a ako vyzerá bežný školský deň v Afganistane? To všetko sa žiaci budú môcť dozvedieť práve počas Afganských dní.
    • Príručka pre učiteľov – bude obsahovať základné informácie o globálnych témach, o tom ako ich môžu učitelia ovplyvniť na svojich školách. Podstatnú časť budú tvoriť zážitkové aktivity pre žiakov. To všetko na príklade Afganistanu.
    • Návštevy exilových Afgancov na školách – diskusie a prezentácie s Afgancami žijúcimi na Slovensku poskytnú odpovede na otázky ohľadne súčasnosti v Afganistane.
    • Každoročné konferencie pre učiteľov a žiakov v európskych krajinách zapojených do projektu – každý rok sa uskutočnia konferencie, ktoré učiteľom i žiakom priblížia aktivity v iných zapojených krajinách (Estónsku, Švédsku a Veľkej Británii). Prvá z konferencií sa uskutočnila  20. – 22. apríla v Talline, hlavnom meste Estónska.
    • Študijné cesty do Afganistanu – každý rok budú pre vybraných učiteľov/učiteľky pripravené 10- dňové cesty so slovenským koordinátorom do Afganistanu. Ponúknu návštevy afganských škôl, možnosť výmeny skúseností s afganskými školami a najmä uvedomenie si vzájomnej prepojenosti Slovenska s rozvojovými krajinami.
    • Školenie pre učiteľov – uskutočnia sa dve školenia za účasti expertných školiteľov zo Švédska, Veľkej Británie a Slovenska. Prvé sa uskutoční na jar 2010.
    • Zapojenie politikov – žiaci budú mať možnosť stretnúť nielen lokálnych politikov a opýtať sa ich, aká je naša zahraničná rozvojová politika a ako ju môžeme ovplyvniť.

     

    Kontaktná osoba:

    Andrej Návojský

    Koordinátor projektu TWIN SCHOOLS

    OZ Človek v ohrození

    Svätoplukova 1

    821 09 Bratislava

    Tel.: 02/55422254

    Email: gv@clovekvohrozeni.sk.

     

    Projekt je podporený Európskou komisiou zo zdrojov EuropeAid a programu MZV SR SlovakAid.