Prejsť na hlávný obsah
24 mar 2020

Výsledky dotazníka: Vo vylúčených komunitách chýbajú ochranné prostriedky

Na to, aby sme mohli čo najlepšie reagovať na hrozbu šírenia koronavírusu v marginalizovaných rómskych komunitách, musíme mať presné informácie z terénu.

Potrebujeme mať prehľad o tom, aká je v nich aktuálna situácia, aké majú potreby a čo vnímajú ako najväčšie riziká. Rozhodli sme sa preto zmapovať marginalizované rómske komunity na Slovensku, aby sme mohli konať na základe údajov z terénu, no zároveň posunúť tieto dôležité informácie relevantným aktérom a inštitúciám.

Kto nám dotazník vyplnil?

Informácie sme zbierali medzi pomáhajúcimi profesiami, ktoré pôsobia priamo v teréne. Najčastejšie to boli terénni a komunitní pracovníci v rôznych funkciách. Na otázky nám odpovedali prostredníctvom online dotazníka, ktorý sme distribuovali v akčnej skupine na sociálnej sieti Facebook. Tú sme pred časom vytvorili, aby sme spojili zástupcov neziskových organizácií, terénnych pracovníkov a pracovníčok, asistentov zdravia a mnohých ďalších, ktorí sa angažujú vo vylúčených komunitách. Dotazník vyplnilo celkovo 338 respondentiek a respondentov.

Viacero zistení potvrdilo naše očakávania v súvislosti so situáciou vo vylúčených komunitách. Niektoré zistenia ponúkli štruktúrovanejší obraz o situácii a vďaka otvoreným otázkam sme získali aj informácie o konkrétnych problémoch, výzvach, ale aj pozitívnych správach z nachudobnejšieho prostredia Slovenska.

Na čo sme sa pýtali?

Účastníci nám v dotazníku zodpovedali nasledujúce otázky:

Pracovníčky a pracovníci v teréne dostali tiež možnosť slobodne sa vyjadriť o tom, aké hlavné riziká vidia v prostredí marginalizovaných rómskych komunít vo vzťahu k zdraviu členov komunity, obyvateľov širšieho okolia komunít ale aj zdravia pracovníkov v teréne. Zaujímalo nás aj to, aké riešenia na elimináciu týchto rizík navrhujú.

Čo sú hlavné zistenia?

Kľúčovú úlohu pri komunikácii vo vylúčených komunitách zohrávajú starostovia a terénni pracovníci, rovnako ako v mnohých ďalších oblastiach. Terénni pracovníci sú z hľadiska šírenia informovanosti a osvety kľúčoví.

Najefektívnejším informačným médiom je pre marginalizované rómske komunity televízia.

Hlavné riziká pre zdravie predstavuje nedostatok ochranných pomôcok a  fakt, že karanténa je v týchto komunitách takmer vylúčená, rovnako ako zamedzenie stretávaniu ľudí, vzhľadom na ich nedostatočné podmienky bývania. V budúcnosti vidia riziko aj v zásobovaní potravinami pre izolované komunity.

Pracovníci rátajú aj s nevyhnutnosťou radikálnych opatrení s oporou v silových zložkách.

Prišli nám aj dobré správy

Medzi odpoveďami na naše otázky sme zaznamenali (aj keď menej často) aj pozitívne správy o zodpovednosti obyvateľov MRK, o ich aktivite pri ochrane vlastného zdravia, ale aj o ich strachu z nákazy. Uvádzame niekoľko príkladov:

„Zdržiavajú sa doma a pri pohybe vonku majú ochranné šatky na tvári.“

„Členovia komunity v rámci svojich možností a schopností si dbajú na ochranu zdravia vo svojej komunite.“

„Členovia komunity sú informovaní, zabezpečené sú opatrenia a preventívne aktivity.“

„Vzhľadom na našu situáciu v obci – spolupráca starostu, obecnej polície a MOPS, dúfame, že rómska komunita nebude ohrozená kvôli dobrej spolupráci a pri dohliadaní na hygienu, dodržiavaní bezpečnostných pomôcok a pod. Riziká tu v obci samozrejme sú.“


Viac o aktuálnej situácii, identifikovaných rizikách i navrhovaných opatreniach sa dozviete v zhrnutí výskumu, ktoré si môžete stiahnuť TU, alebo v obsiahlejšej podrobnej správe – TU.

Správa bude pripravená pre Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK), ale aj pre ďalšie relevantné inštitúcie na podporu efektívnych opatrení na riešenie situácie v marginalizovaných rómskych komunitách.

Tags:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet