Prejsť na hlávný obsah
14 máj 2021

V Moldavsku sme odovzdali štyri minigranty na riešenie problémov mladých

V Moldavsku dlhodobo podporujeme dobrú správu vecí verejných, ktorá prispeje k  udržateľnému a  spravodlivému sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny. Zameriavame sa pritom na oblasť Gagauzska a región Taraclia, kde sa dlhodobo snažíme o zefektívnenie fungovania samospráv a posilnenie občianskej spoločnosti. Dôležitými aktérmi pri formovaní aktívnej občianskej spoločnosti sú mladí ľudia, preto sa časť našich aktivít zameriava na prácu s mládežou a jej zapájanie do verejného diania.  

Minulý rok od nás získali vybrané mládežnícke mimovládne organizácie minigranty na podporu aktivít, ktoré riešia problémy v ich komunitách. Tieto minigranty im umožňujú nabrať nové skúsenosti, prejaviť svoj potenciál a najmä pomôcť (nielen) svojim rovesníkom. 

Z množstva prihlásených odborná komisia vyberala projekty, ktoré posilnia spoluprácu medzi lokálnou samosprávou, regiónom a mládežou pri riešení problémov v troch prioritných oblastiach: mládež, životné prostredie a rovnosť príležitostí. Predstavujeme vám štyri víťazné projekty a ich výsledky.

IT-learningový klub Positive Start 

V obci Albota de Sus v regióne Taraclia sa od 1. augusta do 30. novembra 2020 uskutočnil projekt výučby robotiky. IT-learningový klub s názvom Positive Start realizovalo verejné združenie Asociaţie educaţional cultural PERSPECTIVA a priestory na výuku poskytlo miestne gymnázium. 

Projektu sa zúčastnilo 45 detí a mladých ľudí do 15 rokov, ktorí boli rozdelení do 3 skupín. Hlavným cieľom bola okrem budovania digitálnych zručností aj sociálna integrácia detí.  

Pomocou výukových sád LEGO deti spoznávali základy robotiky a digitálnej gramotnosti, učili sa rozpoznávať nedôveryhodné informácie a hrozby na internete, ale aj ovládať autorské práva v digitálnom priestore. Ako „IT tím“ si tiež rozvíjali spoluprácu a komunikáciu.  

Projektová manažérka Lilia Sarsaman vysvetľuje, že ak mladí ľudia získajú prístup k štúdiu moderných informačných technológií a technických zručnosti, majú väčšiu šancu na úspech a sebarealizáciu. Taktiež môžu vďaka práci v IT sektore aj v budúcnosti ostať žiť v rodnej obci, rozbehnúť si vlastné podnikanie a podieľať sa na rozvoji komunity. 

Prostredníctvom klubu sa gymnázium pripojilo aj k projektu Ministerstva školstva, kultúry a výskumu „Trieda budúcnosti“, vďaka čomu škola získala ďalšiu sadu robotov a školení. Klub pokračuje vo svojej činnosti a zapájajú sa už aj rodičia. O skúsenosti gymnázia sa začali zaujímať aj ďalšie školy v okrese a jedno z miestnych lýceí už rozbieha podobné aktivity.  

Projektový tím získal pozitívne skúsenosti s implementáciou projektu a plánuje aj ďalšie kroky. „Pokúsime sa zapojiť náš klub do celoštátnych súťaží v robotike, čím dúfam inšpirujeme ďalšie deti. Chceli by sme usporiadať výstavy, festivaly a prezentácie projektov, ktoré pritiahnu pozornosť verejnosti. Miestne verejné orgány, zastúpené starostom obce, sľubujú podporu ďalšej činnosti klubu: aktualizáciu výcvikových súprav, opravu zariadení a v prípade potreby aj finančné stimuly pre talentovaných mladých ľudí,“ zdieľa plány klubu Lilia Sarsaman. 

MoJo Journalism

Cieľom ďalšieho z víťazných projektov bolo oboznámiť vidiecku mládež v regióne Comrat s prácou novinára a pomôcť jej získať základné technické zručnosti tejto profesie. Projekt s názvom MoJo Journalism realizovala únia nezávislých novinárov v Gagauzsku Gagauzmediya v spolupráci s miestnou televíznou a rozhlasovou spoločnosťou ATV.

Školenia, ktorých sa zúčastnilo 32 mladých ľudí vo veku od 14 do 20 rokov, sa uskutočnili v obciach Dezgincä a Beșalma. 

Účastníci kurzu sa oboznámili s procesom natáčania a postprodukcie videí na danú tému v trvaní do 2 minút, ktoré vytvorili pomocou smartfónov a následne ich zverejňovali na sociálnych sieťach. Praktickú časť viedol reportér ATV Ilya Yanak.

V rámci teoretickej časti mladí ľudia spoznávali novinárske žánre a teóriu mobilnej žurnalistiky pod vedením riaditeľky ATV Elizavety Rotar a novinárky Eleny Yanak.  

Záujem mladých ľudí prekročil naše očakávania. Väčšina z nich počula o mobilnej žurnalistike prvýkrát a bolo veľmi príjemné vidieť, koľko informácií a zručností si z tréningov odniesli. Mnohí vyslovili prianie spolupracovať s nami aj v budúcnosti. 

Elena Yanak, novinárka

3 zverejnené videá, ktoré získali najviac hlasov v online hlasovaní, boli odmenené.  

Zvyšovanie sociálno-ekonomického potenciálu mládeže

Za týmto projektom stojí miestna iniciatíva (MIG) Gagauz koraflari. Táto mimovládna organizácia sa sústreďuje na rozvoj rurálnych oblastí. Organizuje pritom lokálne skupinové iniciatívy, ktoré tento rozvoj aktívne podporujú. Jedným z jej cieľov je, aby mladí neodchádzali z Moldavska, ale podieľali sa na jeho napredovaní. 

Projekt „Zvyšovanie sociálno-ekonomického potenciálu mládeže MIG Gagauz Koraflari“ bol zameraný na spoluprácu miestnych orgánov, mimovládnych organizácií a zástupcov občianskej spoločnosti pri dosahovaní tohto cieľa. 

Výsledkom projektu boli podnikateľské školenia, ktoré sa uskutočnili od 2. do 15. septembra 2020 v obciach Tomai, Kirsovo, Beșalma, Baurci, Gaidar a Ferapontievka. Zúčastnilo sa ich dokopy 70 mladých ľudí

Jedným z hlavných cieľov školení bolo povzbudiť mladých ľudí, aby sa nebáli realizovať svoje nápady. Nádejní mladí podnikatelia sa dozvedeli napríklad to, ako vypracovať biznis plán, aké sú fázy registrácie podniku a informácie ohľadom účtovníctva a daní. Školiteľmi boli ekonomickí odborníci Sergey Mogyldya a Lidia Sviridenko. 

Vybrané skupiny účastníkov školenia získali možnosť nahliadnuť do prevádzky podnikov Winetage a Leg Sud. Tie vedú mladí podnikatelia, ktorí sa zapájajú aj do národných a regionálnych grantových programov. Účastníkom školenia poskytli cenné rady ohľadom plánovania aktivít podniku, interakcie so zástupcami regulačných orgánov, ale aj podnikania počas pandémie. 

Chceme motivovať talentovaných mladých ľudí k tomu, aby začali podnikať. Ukázali sme im, že je to možné, pokiaľ to naozaj chcú.  

Ekaterina Dombrovskaja, riaditeľka organizácie MIG Gagauz Koraflari

Ekaterina Dombrovskaya verí, že nadviazanie úzkych väzieb medzi podnikateľmi a mladými členmi združenia MIG Gagauz Koraflari môže zvýšiť ekonomický potenciál celého regiónu. 

Copceac Coworking Space

Začiatkom roka 2021 vznikol v obci Copceac (Kipçak) v regióne Gagauzska coworkingový priestor. 

„Pre našu komunitu to bol neveľký, ale zato efektívny projekt. V Copceacu sme potrebovali vytvoriť vhodné podmienky a priestor pre miestne organizácie, ktoré sa podieľajú na získavaní grantov a projektov na modernizáciu obce,“  hovorí koordinátor projektu Anatolij Talmach. 

V rámci projektu „Copceac Coworking Space“ sa konala aj séria online webinárov pre miestne mimovládne organizácie, zástupcov starostu a rozpočtové organizácie. Boli zamerané na riadenie projektov, získavanie finančných prostriedkov na podporu miestnych iniciatív, ale aj strategické plánovanie a komunikáciu

 
V obci Copceac sa uskutočnil tiež workshop na tému: „Spoločná stratégia a akčný plán miestnych mimovládnych organizácií, radníc a verejných inštitúcií pre rok 2021“, v rámci ktorého sa uvažovalo o stratégii na prilákanie investícií. 

V rámci tejto stratégie a akčného plánu sa využijú priestory coworkingu na spoločné aktivity činorodých občanov, ktoré podporia rozvoj miestnej komunity.  

Projekt je realizovaný v spolupráci s moldavskou organizáciou ProEuropa a financovaný z prostriedkov SlovakAid.

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie