Prejsť na hlávný obsah

Kariérové poradenstvo 

Zaktualizovali sme doteraz používanú metodiku programu kariérového poradenstva a v šiestich komunitných centrách (Doľany – Roškovce, Kojatice, Petrovany, Plavecký Štvrtok, Sveržov a Tobiáš Prešov) a v Základnej škole Petrovany poskytujeme individuálne aj skupinové kariérové poradenstvo rómskym aj nerómskym deťom. Zároveň budujeme kapacity všetkých zapojených sociálnych pracovníkov a pracovníčok v komunitných centrách a vzdelávacích inštitúciách v oblasti poskytovania služieb kariérového poradenstva, pričom cennou inšpiráciou sú skúsenosti nórskych kariérových poradcov z partnerskej organizácie Fretex Pluss.

Zatvoriť

Rozvoj digitálnych zručností

Realizujeme skupinové aktivity s trénerom digitálnych zručností v šiestich komunitných centrách (Doľany – Roškovce, Kojatice, Petrovany, Plavecký Štvrtok, Sveržov a Tobiáš Prešov) a v Základnej škole Petrovany. Ide o doplnkovú vzdelávaciu aktivitu k štandardizovaným učebným osnovám základných škôl s cieľom zvýšiť zručnosti a vedomosti rómskych detí a mládeže v digitálnej sfére, pretože im často chýbajú stimuly na získanie takéhoto typu zručností.  Špecifikom je, že sme vytvorili sedem podrobných programov – každý prispôsobený konkrétnym potrebám lokality.

Zatvoriť

Dobrovoľnícka podpora vzdelávania

Skúsení dobrovoľníci a dobrovoľníčky (väčšinou študenti a študentky vysokých škôl) pomáhajú jednotlivým deťom so vzdelávacími aktivitami prostredníctvom doučovania, vrátane podpory pri príprave domácich úloh. Dobrovoľníci pôsobia aj ako mentori, ktorí spolu s odborníkmi v každom komunitnom centre poskytujú poradenstvo, zvyšujú motiváciu dieťaťa napredovať vo vzdelávaní a podporujú ho pri prekonávaní mnohých výziev vo vzdelávaní. Súčasťou programu je aj príprava mládeže posledných ročníkov základných škôl na prijímacie skúšky.                           

Zatvoriť

Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii

Rómske deti pochádzajúce zo sociálne marginalizovaného prostredia na Slovensku vstupujú do školského systému s početnými znevýhodneniami, a to najmä z dôvodu, že pochádzajú z menej podnetného prostredia. Počiatočné znevýhodnenie podporované štandardizovaným vzdelávacím systémom prispieva k predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a k strate záujmu o pokračovanie
vo vysokoškolskom vzdelávaní, čím sa dostávajú do začarovaného kruhu sociálneho vylúčenia a chudoby.

V kontexte slovenského vzdelávacieho systému sa ciele služieb kariérového rozvoja často obmedzujú na izolované prvky, ako je výber vhodného vzdelania alebo vhodnej práce, bez zapojenia študentov do proaktívneho riadenia svojho života a vyváženia vlastných potrieb s potrebami spoločnosti.

Okrem toho vypuknutie pandémie Kovid-19 plne odhalilo a dokonca znásobilo prekážky, ktorým čelia mnohé rómske deti pri prístupe k vzdelaniu alebo zamestnaniu bez diskriminácie. Mnohé rómske deti boli vynechané zo vzdelávania z dôvodu obmedzeného prístupu k IT zariadeniam, internetu, nedostatku digitálnych zručností alebo podpory doma, pričom zrýchlenie digitalizácie v spoločnosti a ekonomike povedie k ďalšej diskriminácii osôb bez digitálnych zručností.

Hlavným cieľom projektu je preto zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

Projekt pozostáva z:

  • modernizácie  existujúcich a osvedčených metodík,
  • implementácie nepretržitého kariérového poradenstva,
  • školenia v oblasti digitálnych zručností,
  • podpory prostredníctvom dobrovoľných mentorov.

Realizuje sa v šiestich komunitných centrách (Doľany – Roškovce, Kojatice, Petrovany, Plavecký Štvrtok, Sveržov a Tobiáš Prešov) a v Základnej škole Petrovany. V projekte využívame aj know-how nórskeho partnera Fretex Pluss AS, a to najmä v oblasti kariérneho poradenstva.

Projekt s názvom Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii získal grant z Nórska v sume 169 531 eur. Projekt bol spolufinancovaný v sume 15 % príspevkom zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a vybudovanie kapacít miestnych poskytovateľov komunitných služieb prostredníctvom overených a osvedčených postupov a programov v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Ich cieľom je znižovať vplyv existujúceho sociálneho znevýhodnenia a diskriminácie a zvýšiť možnosti ďalšieho napredovania vo formálnom vzdelávaní a v budúcej kariére.

Nórske granty

Nórske  granty  predstavujú  príspevok  Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko  prostredníctvom  Nórskych  grantov prispieva k  znižovaniu   ekonomických a spoločenských  rozdielov  a k  posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody  o Európskom  hospodárskom  priestore (EHP).  Spoločne  s inými  donormi poskytlo Nórsko  postupne  v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 –2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú: 

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 
#2 Sociálna  inklúzia,  zamestnanosť  mladých a odstraňovanie chudoby 
#3 Životné  prostredie,  energia,  zmena  klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo 
#4 Kultúra,  občianska  spoločnosť,  dobré spravovanie a základné práva 
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti  

Všetky  projekty  sú  vo  výške  15 % spolufinancované  zo  štátneho  rozpočtu Slovenskej republiky. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Na projekte spolupracujú


Občianske združenie Tobiáš v Prešove vzniklo v roku 2002 s cieľom pomáhať rodinám i jednotlivcom zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej aj SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (ďalej aj MRK). Od roku 2003 OZ Tobiáš začalo pracovať v rómskej komunite Pod Hrádkom v Prešove – Solivare a od roku 2005 prevádzkuje Súkromnú materskú školu Tobiáš.  OZ zriadilo tiež Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti
a rodinu Tobiáša v roku 2015 aj Komunitné centrum Tobiáš.

Základná škola v Petrovanoch (okres Prešov) prináša do projektu aspekt vzdelávacej inštitúcie, ktorá je súčasťou oficiálneho systému základného školstva. Škola je plne zapojená do programov kariérového poradenstva a rozvoja digitálnych zručností a slúži ako most medzi oficiálnym štandardizovaným vzdelávacím systémom a aktivitami neformálneho vzdelávania, ktorých cieľom je doplniť hlavný vzdelávací systém tak, aby umožnil všetkým deťom, aby v ňom prosperovali. Škola využíva aj nórske odborné znalosti a testuje metodiky programu.

Poslaním nórskej organizácie Fretex Pluss je prispievať k tomu, aby si ľudia našli a udržali prácu a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom opätovného používania a recyklácie. Fretex Pluss realizuje kurzy a poradenské služby zamerané na jednotlivcov a firmy v oblasti pracovného života.