Prejsť na hlávný obsah
14 aug 2015

Obnovujeme mangrovníkové lesy v Keni

 V oblastiach zálivov Mtwapa a Takaungu na východnom pobreží Kene sme po roku monitorovali stav mangrovníkových lesov, ktorých ochrane a obnove sa v Keni venujeme v rámci nášho projektu už od roku 2012. V spolupráci s lokálnym partnerom KWETU sa zameriavame aj na vzdelávame komunitných lídrov v oblasti šetrného hospodárenia s prírodnými zdrojmi mangrovníkových lesov, čoho súčasťou sú aj vzdelávacie kampane v 13 obciach. Očakávame, že projektové aktivity budú mať pozitívny dopad na viac ako 2000 obyvateľov vidieckych oblastí priľahlých k mangrovníkovým lesom.

mangr4

Mangrovníkové ekosystémy majú mnoho významných funkcií (udržujú vodu v krajine, zabraňujú pôdnej erózii a vysúšaniu), z ktorých najdôležitejšia je, že poskytujú útočisko morským živočíchom, ktoré predstavujú 80-90% komerčných úlovkov lokálnych rybárov. Z hľadiska potravinovej bezpečnosti na pobreží Kene sú preto nenahraditeľnými ekosystémami. Viac sa dočítate TU.

mangrovniky2

Plan Vivo je ďalšou významnou aktivitou súvisiacou so sadením mangrovníkov. Je to systém, ktorý vydáva registrovaným komunitám a drobným farmárom certifikáty. Tie sú akousi formu „odmien“ komunitám za to, že šetrne využívajú prírodné zdroje. Certifikáty je možné predať a zisk z nich musí byť použitý priamo na rozvoj komunity. Plan Vivo bude tak alternatívnym zdrojom financií a tým pre komunity záväzkom i motiváciou na dodržiavanie naučených spôsobov využívania prírodných zdrojov mangrovníkových lesov.

mangrovniky3

Hoci sa nám podarilo zväčšiť mangrovníkové plochy a angažovať do ich ochrany miestnu komunitu, pre stromy naďalej ostáva hlavnou hrozbou ich nekontrolovaný výrub. Drevo slúži miestnym ako palivo v domácnosti, zdroj financií, alebo sú vyrubované rybármi, ktorým prekážajú v plavbe loďou. Takýto výrub spôsobuje narušenie prírodnej rovnováhy celého územia, vysúšanie, rozširovanie neúrodných piesčitých plôch a ďalšie znižovanie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy.

mangrovniky4

Mangrovníky sú častokrát zatápané prílivom. Ničením týchto porastov ubúdajú aj prirodzené miesta potrebné pre život morských živočíchov, a tak sa ešte viac znižujú ich stavy a klesajú úlovky rybárov.

mangrovniky5

Vysádzanie magrovníkov prispeje k boju proti klimatickej zmene. Metódy trvalo udržateľného poľnohospodárstva na svahoch priľahlých k mangrovníkovým lesom v zálive Kilifi (obhospodarovanie po vrstevnici, ochrana pôdy pred degradáciou a pôdnou eróziou, agrolesníctvo) taktiež prispejú k ochrane mangrovníkových ekosystémov pred nánosmi pôdy a nežiaducimi chemickými hnojivami a pesticídmi.

mangrovniky6

Na konci projektu sa očakáva, že vybraných 13 obcí bude obhospodárovať 600 ha mangrovníkového lesa a zároveň sa obnoví 0,5 ha lesa ročne. Súčasťou vzdelávacích aktivít bude aj dlhodobé plánovanie, aby členovia komunity pochopili, že ich životná úroveň úzko súvisí od spôsobu využívania prírodných zdrojov a že zodpovednosť za to majú oni sami.

mangrovniky7                        

Udržateľnosť tejto aktivity zabezpečí zaangažovanie miestnej komunity do osvetových kampaní a sadenia mangrovníkov. Napomôže tak k pochopeniu významu ich ochrany v dlhodobejšom horizonte. Preto dbáme na to, aby sme zvolili motivovaných komunitných lídrov, ktorí sa naďalej budú venovať tejto problematike.

Projekt je podporený z finančných prostriedkov SlovakAid.slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet