TWIN SCHOOL Projekt (2009 – 2012)

Cieľom trojročného projektu, do ktorého sú zapojené základné a stredné školy z Estónska, Švédska, Veľkej Británie, Slovenska a Afganistanu, je informovať žiakov o Miléniových rozvojových cieľoch (MRC), aktuálnych rozvojových témach, rozvíjať ich kritické myslenie, uvedomiť si vzájomnú prepojenosť medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zmeniť naše správanie prostredníctvom zaujímavých zážitkových aktivít pre žiakov. Viac v sekcii Vzdelávacích a informačných aktivít pre stredné školy.

Rozvojová spolupráca

Podporujeme právo žien a mužov na dôstojný život.

Prispievame k zlepšeniu kvality života ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v krízových oblastiach sveta.