Prejsť na hlávný obsah
25 jan 2012

Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku

GV skolenieHlavným cieľom projektu Modelové školy globálneho vzdelávania na Slovensku je zvýšiť kompetencie jednotlivých učiteliek a učiteľov v oblasti globálneho vzdelávania, potrebných pre začlenenie tejto témy do vzdelávacích programov na slovenských školách, a to prostredníctvom experimentálneho overovania globálneho vzdelávania na piatich modelových pilotných školách.

Projekt sa opiera najmä o Národnú stratégiu globálneho vzdelávania pre roky 2012-2016, v ktorej sú definované základné ciele a akčný plán na rok 2012. Jedným z jej cieľov je „začleniť ciele, princípy a témy globálneho vzdelávania do štátnych vzdelávacích programov.“ Projekt je taktiež logickým pokračovaním projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, ktorý OZ Človek v ohrození realizuje od jesene 2010 do februára 2013.

GV skolenie2

vyucba1

PLÁNOVANÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY:

•    Vstupný trojdňový multiplikačný seminár pre 25 pedagógov z piatich pilotných škôl. Seminár bude zameraný na nasledujúce oblasti: začlenenie tém globálneho vzdelávania do rôznych predmetov, či tvorba školských vzdelávacích programov s akcentom na globálne vzdelávanie.

•    Päť dvojdňových seminárov na piatich pilotných školách s témou Ako začleniť globálne vzdelávanie do predmetov a života našej školy. Obsahom seminárov bude sprostredkovanie poznatkov z multiplikačného seminára a vytvorenie akčného plánu na začlenenie globálneho vzdelávania do jednotlivých predmetov na pilotných školách.

•    Vytvorenie pracovných skupín učiteľov a učiteliek na jednotlivých modelových školách, ktorých úlohou bude spolu s expertnou skupinou vypracovať metodické námety a aktivity globálneho vzdelávania na piatich školách pre minimálne 10 rôznych predmetov.

•    Pilotovanie jednotlivých aktivít globálneho vzdelávania na vyučovacích hodinách rôznych predmetoch na piatich pilotných školách.

•    Tvorba piatich školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa bude na jednotlivých školách vyučovať. Školské vzdelávacie programy budú zohľadňovať ciele, obsah a princípy globálneho vzdelávania.
    
•    Vydanie publikácie Ako začleniť globálne vzdelávanie do vzdelávacích programov a jej následná prezentácia na organizovanej konferencii. Obsahom publikácie bude 5 príkladov dobrej praxe zo začleňovania obsahu GV do učebných osnov a školského vzdelávacieho programu a ukážky námetov a aktivít zrealizovaných na vyučovacích hodinách v pilotnej fáze projektu.

V projekte je zapojených 25 pedagógov a pedagogičiek z 5 slovenských škôl a ďalších 90 bude vyškolených svojimi kolegami a kolegyňami, ktorí absolvovali multiplikačný seminár. Pilotovanie jednotlivých aktivít globálneho vzdelávania sa bude uskutočňovať počas 180 vyučovacích hodín.

KONTAKTNÁ OSOBA:

Andrej Návojský
E-mail:gv@clovekvohrozeni.sk

Projekt vznikol s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu zo zdrojov SlovakAid.

slovakaid

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie