Prejsť na hlávný obsah
09 jan 2019

Mladí rómski lídri

Vek 14 – 18 rokov je z pohľadu mladých ľudí kritický pre ich celoživotné nastavenie a životnú dráhu. V tomto veku prestávajú byť deťmi a stávajú sa dospelými. Pre mladých zo sociálne znevýhodneného prostredia je to často bez dostatočnej podpory zo strany rodiny alebo školského prostredia.

Mnohokrát práve v tomto veku pre negatívne vzory a nedostatok pozitívnych vzorov a príležitostí majú aj krátkodobé zlyhania dlhodobý negatívny vplyv na ich život. Či už je to predčasné rodičovstvo, delikvencia, pobyt vo väzení, alebo zanechanie stredoškolského štúdia.

Mladým chýba systematická podpora pri rozvoji ich potenciálu. Najschopnejší a najaktívnejší členovia komunity v dôsledku toho hľadajú spôsob ako v rámci skupiny vyniknúť skôr v negatívnych smeroch. To vedie napríklad k užívaniu návykových látok, predčasnému sexuálnemu životu, ale aj verbálnemu a fyzickému násiliu.

Čo s tým?

Pozitívne vzory majú preukázaný vplyv na fungovanie celých rovesníckych skupín. Ako také majú tiež potenciál ovplyvniť fungovanie a neformálne pravidlá v celej komunite. Domnievame sa preto, že ak mladým poskytneme cielenú dlhodobú podporu práve v tomto veku, môžeme vytvoriť dlhodobé predpoklady na ich sociálne začlenenie.

Potenciálnym mladým lídrom v piatich komunitách vo veku 12 až 18 rokov sme tento rok poskytli priestor a podporu s cieľom rozvíjať ich potenciál. Umožnili sme im angažovať sa v prospech komunity a ich rovesníkov.

V každom z našich piatich komunitných centier bol jeden sociálny pracovník poverený vedením jednej „líderskej skupiny“. V spolupráci s kolegami si vytipovali vekovo a rodovo vyváženú skupinu lídrov, s ktorými sa dlhodobo každý týždeň stretávali. Realizovali s nimi pri tom aktivity, ktoré môžu pozitívnym spôsobom ovplyvniť ich osobnostný rozvoj.

Líderská skupina mala zároveň za úlohu vymyslieť aktivitu prospešnú pre svojich rovesníkov, alebo komunitu, ktorú postupne pripravovali a s našou pomocou aj realizovali.

MINIPROJEKT 1: KREATÍVNE DIELNIČKY PRE DETI Z MAJORITY A MINORITY

Mladí lídri sa v rámci projektu rozhodli zrealizovať tvorivé dielne pre deti z komunity. Rozvrhli si úlohy a činnosti, ktoré by chceli v rámci tvorivých dielní realizovať. Na realizáciu boli potrebné finančné prostriedky na nákup kreatívneho materiálu, ktorý si starostlivo naplánovali podľa zvolených aktivít.

Z tvorivých materiálov potrebovali napríklad špendlíky, stuhy, látky, polyesterové rúno na výplň, ozdobné gombíky, papiere, raznice, polys. gule, šnúrky, špagáty, filc, perličky, čipky, spreje na farbenie, a tak ďalej. Mladí si dopredu naštudovali pracovné postupy, aby mohli deti pri tvorivej činnosti viesť. Vyrábali sa rôzne ozdoby, výrobky, ktoré si deti mohli po ich vytvorení odniesť domov. Tvorivé dielne sa realizovali 5 pracovných dní v poobedných hodinách.

Deti spoločne vyrobili šálky na čaj pre seniorov, vianočné gule, papierové dekorácie do domácností, závesné dekorácie z látky, ale tiež škrobové ozdoby.

MINIPROJEKT 2: ZÁBAVNÉ POPOLUDNIA PRE MLADŠIE DETI

„Zábavné popoludnie“, ktoré si mladí lídri s našou podporou vymysleli a zorganizovali pre deti z komunity. Rozdelili deti do menších skupín, pre ktoré boli pripravené rôzne stanovištia (napr. stanovište – futbal, stanovište – maľovanie/kreslenie/strihanie, stanovište – stolný futbal, stanovište – matematika). Tie si každá skupina mala možnosť vyskúšať. Na túto aktivitu sme zakúpili do KC rôzne spoločenské a didaktické hry a hračky.

Mladí lídri v spolupráci so Základnou školou Kojatice zorganizovali komunitnú aktivitu pre deti s názvom „Deti deťom“. V rámci tejto aktivity si deti s ich asistenciou pripravili rôzne aktivity s jesennou tematikou. Prvou úlohou bolo uhádnuť hádanky, ktoré ukrývali názvy zeleniny a ovocia. Nasledujúca úloha bola tvorivá. Každé dieťa si vyrobilo vlastné jabĺčko, ktoré potom priplo na jeden veľký strom. Vďaka projektu „Mladí rómski lídri“ sa deťom za ich snahu a súťaživosť počas aktivity ako odmenu zakúpili potrebné školské pomôcky.

MINIPROJEKT 3: FILMOVÝ KLUB PRE ROVESNÍKOV A MLADŠIE DETI

V rámci projektu sa mládežníci rozhodli usporiadať výlet do kina na rozprávku Piadinôžka pre mladšie deti. Mládežníci si najprv vybrali aktivitu, ktorú by chceli zrealizovať, a rozhodli pre koho má byť určená. Vybrali si mladšie deti z komunity, ktoré ešte nikdy neboli v kine.

Túto aktivitu chceli napojiť na filmový klub, kde premietame filmy v KC a potom o nich diskutujeme. Deň a termín premietania zladili s výučbou detí. Informovali rodičov, zistili ako sa do kina dostať, koľko to bude stáť, kedy a kde sa dajú kúpiť vstupenky. V rámci aktivity taktiež naplánovali posedenie v pizzerii po premietaní v obchodnom centre.
Po ukončení aktivity plánujú ďalej premietať v našom KC filmy a rozprávky podľa dostupnosti a zrealizovať podobnú aktivitu aj pre staršiu vekovú skupinu.

MINIPROJEKT 4: VÝROBA DARČEKOV PRI PRÍLEŽITOSTI MESIACA ÚCTY K STARŠÍM PRI NÁVŠTEVÁCH DOMOVOV DÔCHODCOV

Mladí lídri s podporou komunitných pracovníkov naplánovali výrobu darčekov k slávnostnému dňu pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré organizuje každoročne obecný úrad. Vyrobili mydielka, ktoré osobne darovali seniorom v obci počas slávnostného dňa.

MINIPROJEKT 5: ZVEĽADENIE A VYMAĽOVANIE PRIESTOROV KC, PODPORA KRÚŽKU VARENIA A PREDŠKOLSKÉHO KRÚŽKU

Po vzájomnej dohode a dohode s pracovníkmi KC v Roškovciach sa mladí rozhodli zveľadiť priestory KC a vymaľovať ich.

Mladí tiež navštevujú krúžky v KC. Rozhodli sa podporiť krúžok varenia zakúpením indukčnej platne, nakoľko stará dvojplatnička už dosluhovala a zakúpením kuchynského sortimentu do komunitnej kuchyne.

V akcii „Deti deťom“ zase zakúpili trvanlivé potraviny, aby podporili činnosť predškolského klubu v KC. Deti v predškolskom klube sú zo sociálne znevýhodnených a vylúčených rodín. Rodičia nedisponujú prostriedkami na stravu detí v klube.

Mladí si vyskúšali niečo úplne nové

V projekte sme sa snažili viesť mladých k zodpovednosti, plánovaniu a spolupráci. Chceli sme v nich prebudiť aj zmysel pre širšiu ako osobnú zodpovednosť a verejnoprospešné aktivity. Popri stretnutiach líderských skupín v rámci projektu každý mesiac prebiehali i koordinačné, podporné a metodické stretnutia. Poverení sociálni pracovníci KC sa radili s metodikom projektu, aby mohli skvalitniť činnosti líderských skupín a vymieňali si skúsenosti medzi jednotlivými komunitnými centrami.

Aktivity zamerané na mladých lídrov v komunitách boli doplnené o už existujúce programy v komunitných centrách, ktoré sa zameriavajú na túto cieľovú skupinu. Mladí tak dostávali aj kariérne a pracovné poradenstvo, doučovanie, tútoring a mohli sa uchádzať o štipendijný program.

Mladí lídri si vďaka projektu mohli v praxi vyskúšať vedenie tímu a nadväzovanie spolupráce. Boli zodpovední za skupinu detí a realizovanú aktivitu, za jej plánovanie, prípravu aj samostatnú realizáciu. Bola to pre nich nová skúsenosť, ktorá im umožnila vžiť sa do kože učiteľa a mať zodpovednosť za to, čo robia bežne pracovníci komunitného centra. Mladí lídri sa tak stali aj vzorom pre menšie deti z rómskej komunity

Nepriamymi cieľovými skupinami projektu boli aj ostatní mladí ľudia v daných komunitách, na ktorých môžu lídri pôsobiť ako vzory správania a inšpirácia. Neopomenuli sme ani majoritné obyvateľstvo, pre ktoré sú pozitívne príklady rómskej mládeže dôležité v rámci boja proti predsudkom a stereotypom.

Tags: , , , , , ,

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie