Prejsť na hlávný obsah
20 nov 2011
V kategóriach

Metodické príručky

 gv priruc_my_s_nimi S NIMI A ONI S NAMI
  Metodické texty môžu využiť učitelia SŠ i druhého stupňa ZŠ na hodinách občianskej náuky, etickej výchovy, príp. dejepisu.
  Autori: Juraj Jančovič a Kristína Jamrichová, Človek v ohrození, o.z., 2015
 Príručka sa zaoberá primárne tromi národnostnými menšinami, zásadnými pre slovenské prostredie, a to rómskou, maďarskou a židovskou. Má inšpirovať k diskusii    podnecujúcej vzájomnú toleranciu medzi väčšinou a menšinami, búrajúcej predsudky a zabraňujúcej šíreniu nenávistných podnetov medzi mládežou. K príručke prislúchajú dokumentárne filmy, ktoré si možno zdarma stiahnuť. V prípade záujmu kontaktujte: katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk

GV priruc_prava_detiPRÁVA DETÍ
Metodické texty môžu využiť učitelia ZŠ na hodinách občianskej náuky alebo etickej výchovy.
Autori: Juraj Jančovič a Kristína Jamrichová, Človek v ohrození, o.z., 2015
Metodická príručka obsahuje tipy na diskusiu a interaktívnu výučbu. Jej pointou je šíriť osvetu o právach detí medzi deťmi samými, podnecovať k medziľudskej tolerancii, vzájomnej pomoci a búraniu predsudkov. K príručke prislúchajú dokumentárne filmy, ktoré si možno zdarma stiahnuť. V prípade záujmu kontaktujte: katarina.karcolova@clovekvohrozeni.sk

 
GV priruc_afrika_myty_a_faktyAFRIKA: MÝTY A FAKTY
Publikáciu môžu využiť učitelia na vyučovacíh hodinách viacerých predmetov, aj vzdelávatelia v neformálnom kontexte
Autori: Lukáš Zorád, Peter Farárik Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2015
Publikácia, ktorá vznikla v rámci projektu Afrika bez mýtov vám predstaví africký kontinent z inej perspektívy, ako ste možno zvyknutí. Aj v tom, že slovo „africký“ sa tu     používa iba   minimálne, aj to iba v spojitosti s kontinentom ako takým. Vecí, ktorým by sme mohli dať prívlastok „africký“, nie je v skutočnosti až tak veľa. 

 

foto GV   KONCEPT GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA
  Stručný a prehľadný úvod do globálneho vzdelávania pre učiteľky a učiteľov stredných škol ako i pre širšiu verejnosť
Kolektív autorov, Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2014

 Publikácia je využiteľná je však pre všetkých, ktorí uskutočňujú vzdelávacie aktivity vo formálnom, ale i neformálnom vzdelávaní. Predstavujeme v nej koncept globálneho vzdelávania a jeho hlavné kompetencie, ktoré pomáha rozvíjať. Prináša tiež nápady, ako prispieť ku globálnej zmene. Zároveň v nej nájdete príklady, ako možno začleniť globálne vzdelávanie do vyučovania vybraných predmetov na stredných školách.

GV-bio-dej-ZS-titulkaGLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ, predmety biológia a dejepis
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ
Jana Andrisová, Andrej Návojský a kol., Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2014
Učitelia a učiteľky nájdu v metodickej príručke vysvetlenie hlavných tém globálneho vzdelávania, popis ako pracovať s príručkou alebo tipy ako využívať rôzne aktivity globálneho vzdelávania na vyučovaní. Pri obidvoch predmetoch ocenia pedagógovia podrobný popis aktivít a námetov rozdelených do jednotlivých ročníkov 5 až 9.

 

AktivistickyAKTIVISTICKÝ DOKUMENT AKO NÁSTROJ NA PODPORU SOCIÁLNEJ ZMENY
Príručka je určená pre aktivistov a pre ľudí, ktorí si prajú zmenu

Tomáš Janeček, Alexander Plencner a kol., Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2013
Príručka Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny vychádza z postupov, ktoré vyvinula medzinárodná nezisková organizácia Witness. Jej texty autori spracovali, aby aj aktivistom na Slovensku ponúkli prakticky zameraný materiál, výsledkom čoho môže byť kvalitný Aktivistický dokument, ktorý dokáže vtiahnuť do deja aj pôvodne nezainteresovaného diváka a podnietiť ho ku konaniu, k zmene.

 

FilmoveKlubyFILMOVÉ KLUBY JEDEN SVET
Príručka je určená predovšetkým organizátorom študentských filmových
klubov

Karel Strachota, Tomáš Janeček a kol., Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2013
Príručka je výsledkom medzinárodného projektu a vznikla na základe skúseností s organizovaním filmových klubov v Českej republike, na Slovensku, v Estónsku, Poľsku a Rumunsku. Ponúka rady a odporúčania na založenie, vedenie a udržanie študentských filmových klubov, zaoberá sa tým, na čo sa pri premietaní zamerať a čomu sa, naopak, vyhnúť. Je určená predovšetkým organizátorom študentských filmových klubov alebo študentom či učiteľom, ktorí majú chuť takéto aktivity na svojej škole rozvíjať.

CVO Modelove skoly prirucka web-1 MODELOVÉ ŠKOLY GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA
Metodická príručka určená nielen pre učiteľov základných a stredných škôl

Andrej Návojský, Lukáš Zajac a kol., Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2013
Autori tejto publikácie sú presvedčení, že najefektívnejším spôsobom ako priniesť globálne témy do vyučovacieho procesu, je integrovať ich do jednotlivých predmetov. Nie vytvárať samostatný predmet. V príručke nájdete opisy konkrétnych postupov, ako školy začlenili globálne vzdelávanie do vyučovania a do svojich programov.

CVO GAS2 prirucka obalkaAKTÍVNE GLOBÁLNE ŠKOLY 2
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl
Ľubica Šemrincová a kol., Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2012
Príručka Aktívne globálne školy 2, ktorá je nadstavbou príručky
Aktívne globálne školy, vydanej v roku 2008, sa venuje téme klimatickej zmeny a spravodlivejších obchodných pravidiel medzi ekonomicky rozvinutými a rozvojovými krajinami. Ponúka konkrétne ukážky školských akcií v miestnych komunitách, ktoré zvyšujú povedomie o globálnych témach a realizujú zmeny vo svojom okolí. 

cvo zabudnute pribehy prirucka web page 01ZABUDNUTÉ PRÍBEHY
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 8.,9. ročníka ZŠ a stredných škôl
Patrik Dubovský, Andrej Návojský, Človek v ohrození, o.z. Bratislava 2012
Príručka sa venuje obdobiu totality v 50. rokoch minulého storočia. Kriticky reflektuje udalosti z našej minulosti, a tým umožňuje mladým ľuďom lepšiu orientáciu v dnešnej spoločnosti. Obsahuje informačné texty a aktivity k štyrom vybraným filmom (Prežili sme Gulag, Ako som mal začať tretiu svetovú vojnu, Jáchymovské peklo, Tiene barbarskej noci). Publikácia rozvíja a dopĺňa vyučovacie témy osobnými výpoveďami ľudí, ktorí boli za svoje postoje v období komunizmu prenasledovaní. Dokumentárne filmy svojou témou zaujmú mladé publikum a sú vhodné na premietanie počas jednej vyučovacej hodiny. Filmy si môžete objednať na gv@clovekvohrozeni.sk.

obrazok na webGLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ
Príručky sú výstupom vzdelávacieho projektu OZ Človek v ohrození s názvom „Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách“. Príručky obohacujú hodiny matematiky, geografie, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy o témy globálneho vzdelávania prostredníctvom zážitkových aktivít.

 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ PRE PREDMET MATEMATIKA
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ
Tatiana Cárová, Iveta Kohanová a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava 2012
GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ PRE PREDMET GEOGRAFIA
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ
Tatiana Cárová, Andrej Návojský, Mária Nogová a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava 2012
GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ PRE PREDMET OBČIANSKA NÁUKA
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ
Tatiana Cárová, Dáša Vargová a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava 2012
GLOBÁLNE VZDELÁVANIE NA ZŠ PRE PREDMET VÝTVARNÁ A HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM
Metodická príručka pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa ZŠ
Tatiana Cárová, Ľubica Šemrincová, Erich Mistrík a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava 2012
Obrázkový materiál k príručkám

NoveMediaMeniaSvet prirucka_obalkaNOVÉ MÉDIÁ MENIA SVET
Príručka
Martin Horák
Cieľom tejto príručky je poukázať na to, ktoré technológie sa na Slovensku a vo svete reálne využívajú na zlepšenie kvality života, na boj proti korupcii alebo porušovaniu ľudských práv, či dokonca na ochranu ľudských životov.

CVO afganska prirucka_obalkaAFGANISTAN A MILÉNIOVÉ ROZVOJOVÉ CIELE
Metodická príručka pre učiteľov základných a stredných škôl
Lukáš Zajac, Andrej Návojský, Jana Andrisová, OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2012
Príručka je výstupom trojročného projektu Twin School zameraného na budovanie aktívneho partnerstva medzi európskymi a afganskými školami. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť povedomie o Miléniových rozvojových cieľoch a búrať stereotypy o islamských krajinách, v tomto prípade o Afganistane. Príručka ponúka aktivity, ktoré rozvíjajú kritické myslenie a vyvolávajú diskusiu o riešení aktuálnych globálnych tém.

jeden svet_3-1 JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH III.
Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl
Lukáš Zajac, Andrej Návojský a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2009.
V poradí tretia metodická príručka Jeden svet na školách, vychádza tentokrát v rámci európskeho projektu Watch and Change a jej súčasťou je sada šiestich dokumentárnych filmov. Filmy spolu s príručkou sa venujú takým témam ako: HIV/AIDS, zodpovedné spotrebiteľské správanie, demokracia, deti ulice a rozvojová pomoc ľuďom zmrzačeným následkami pozemných mín a postihnutým detskou obrnou.

Príručka v úvode stručne predstavuje základnú myšlienku globálneho vzdelávania, v ďalších podkapitolách venuje priestor praktickým radám a odporúčaniam pre pedagógov pri práci s filmom, pred i po filme. V každej kapitole nájdete dve aktivity, ktoré sa priamo týkajú konkrétneho filmu, ako aj informačnú časť pre pedagóga, ktorú sme tentoraz spracovali do formy „otázok a odpovedí“.

prirucka jeden_svet_na_skolach-1 JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH III.
Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl
druhá časť
Katarína Probstová a kol., Človek v ohrození, o. z., Bratislava, 2010.
OZ Človek v ohrození prináša do vašich škôl druhé pokračovanie príručky Jeden svet na školách III.. Príručka vznikla v rámci projektu Jeden svet na školách – Watch and Change s finančnou podporou Európskej únie. V pokračovaní príručky sme vybrali témy, ktoré sa týkajú každého z nás, aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že sú aktuálne skôr pre krajiny globálneho juhu (rozvojové krajiny). No aj my ich svojím vlastným konaním môžeme ovplyvniť.

Ako? Vedeli ste napríklad, že kúpou ruže môžete posilniť ekonomickú stabilitu kenských vidieckych farmárov a tým zmeniť kultúru chudoby, v ktorej žijú? Najviac ruží v našich kvetinárstvach totiž pochádza práve z Kene. Je to jeden z princípov, ktorý prostredníctvom globálneho vzdelávania prinášame – princíp prepojenia rozvinutých a rozvojových krajín, našich rozhodnutí a konania so životom „tých druhých“.

gas metodicka-1 AKTÍVNE GLOBÁLNE ŠKOLY                                      
Metodická časť
Informačná časť

Andrej Návojský, OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2008.
Metodická príručka je rozdelená na Informačnú a Metodickú časť. Venuje sa trom témam Aktívnych globálnych škôl – Klimatické zmeny, Spravodlivejší obchod a Práva pre všetkých.  Kapitoly obsahujú zaujímavé a prehľadné informácie a fakty o danej téme. Tie sú doplnené o prípadové štúdie, štatistiky, skutočné príbehy a zaujímavosti. Príručka obsahuje aj množstvo aktivít pre rôzne vekové skupiny.

Kapitoly sú doplnené odkazmi na webové stránky, na ktorých si môžete nájsť ďalšie informácie k daným témam.
Kapitola Práva pre všetkých ponúka osem skutočných príbehov z rozvojových krajína doplňujúce otázky, ktoré atraktívnou formou približujú životy ľudí, najmä detí, v chudobných krajinách. Príbehy poukazujú na porušovanie základných ľudských práv. K príbehom sme pripravili farebné fotografie z archívu OZ Človek v ohrození, ktoré vizualizujú dané príbehy.

JS na_skolach_2-1 JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH II.
Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl
Andrej Návojský,
Lukáš Zajac a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2007.
Hlavným inovatívnym prvkom projektu a metodickej príručky Jeden svet na školách je využívanie audiovizuálnych pomôcok, konkrétne dokumentárneho filmu. Takáto forma vzdelávania je atraktívna, pričom názorne a plasticky približuje žiakom jednotlivé tematické okruhy a poskytuje priestor na zaujímavú diskusiu.
Päť kapitol informačne a metodicky pokrýva témy: Rómovia, Migrácia a utečenci, Obchodovanie s ľuďmi, Xenofóbia a rasizmus, Drogy.
Každá kapitola obsahuje: Informačnú, teoretickú časť – rozsiahle, ale zároveň prehľadné informácie a fakty o danej téme. Jej súčasťou sú rôzne grafy, štatistiky, názorné príklady, skutočné príbehy, zaujímavosti a fotografie.

00-obalka Jeden_svetJEDEN SVET NA ŠKOLÁCH
Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl

 

 

Vyuzitie dokumentarneho_filmu_vo_vyucovani VYUŽITIE DOKUMENTÁRNEHO FILMU VO VYUČOVANÍ
Metodický materiál pre učiteľky a učiteľov stredných škôl
Peter Bestvina, Alexander Plencner, Katarína Probstová, OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2010.

Metodická príručka Využitie dokumentárneho filmu vo vyučovaní obsahuje kapitoly venujúce sa definíciám a analýze dokumentárneho film, približuje prvky filmovej reči, upozorňuje na manipuláciu a propagandu v dokumentárnom filme a zároveň ponúka aktivity na vyučovanie.

multikulti prirucka-1 MultikulturART – spoznaj kultúru menšín
Metodický materiál na multikultúrnu výchovu
Kolektív autorov, OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2009.  
Cieľom projektu MultikulturART – spoznaj kultúru menšín bolo podporiť multikultúrne porozumenie v regiónoch Slovenska a zvýšiť tak toleranciu komunity voči menšinám žijúcim v jej okolí (Rómovia, utečenci, imigranti, etnické menšiny). Ako finálny produkt tohto projektu vznikla príručka multikultúrnej výchovy, ktorá zahŕňa aj skúsenosti pilotných škôl. Príručka bola spolu s umeleckými výstupmi a dokumentárnymi filmami na DVD distribuovaná na cca 200 stredných škôl po celom Slovensku.
Obsahom príručky sú informácie o aktuálnej situácii tradičných a nových menšín na Slovensku, o ich kultúre, ako aj informácie o teoretických východiskách multikulturalizmu, inkluzívnej spoločnosti a podobne. Každá kapitola je doplnená o konkrétne aktivity pre učiteľov využiteľné na vyučovaní a metodické rady pre aplikovanie týchto aktivít do vyučovania. Zámerom je pomôcť učiteľom pri zavádzaní MK výchovy ako prierezovej témy vo vyučovaní, ako aj podporiť záujem o tieto témy prostredníctvom alternatívnych vyučovacích metód.

8goals-1 8 GOALS 4 FUTURE – 8 SCHOOLS 4 CHANGE
Manuál Step by Step
metodická príručka pre učiteľov stredných škôl
Lukáš Zajac a kol., OZ Človek v ohrození. Bratislava, 2008.
V prvej kapitole s názvom Miléniové rozvojové ciele sa venujeme predstaveniu problematiky MRC. Nájdete v nej definície jednotlivých MRC, krátku analýzu skutočného stavu ich napĺňania i konkrétne údaje a príklady, ktoré stav ilustrujú.
Druhá kapitola s názvom Projektové vyučovanie predstavuje projektové vzdelávanie všeobecne, uvádza najznámejšie modely i konkrétne príklady a námety ako projektové vyučovanie aplikovať v rôznych formách do rôznych predmetov.
Súčasťou oboch kapitol sú návrhy na diskusie či brainstormingové hry, veľmi dôležitou súčasťou príručky je príklad implementácie projektového vyučovania na konkrétnej slovenskej škole, kde podrobne popisujeme jednotlivé fázy projektov, spracovávané témy a navrhujeme i ďalšie možnosti, ako realizovať projektové vyučovanie na vašej škole.


gd na_skolach-1GLOBÁLNA DIMENZIA V ŠKOLÁCH

Metodická príručka pre učiteľov stredných škôl
Ivana Raslavská a kol., Bratislava, 2007.
Praktická príručka použiteľná pri implementácii globálnych tém do vyučovania, ktorá súčasne môže byť základným zdrojom informácií o aktuálnych globálnych rozvojových témach.

 

 

 

 


 

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie