Prejsť na hlávný obsah
27 feb 2008

Jeden svet na školách (2005, 2007)

Filmy prinášajú nielen informácie, ale predovšetkým pomáhajú získavať pozornosť mladých ľudí, vyvolávajú otázky súvisiace s témou a nútia k hľadaniu odpovede na ne. Projekt tak obracia pozornosť k premýšľaniu o hodnotách otvorenej, tolerantnej a demokratickej spoločnosti, pomáha pri formovaní vlastných názorov a rozširuje sociálne, kultúrne a historické povedomie.

Pedagógom na stredných školách poskytujeme súbor dokumentárnych filmov a metodické príručky na nasledujúce témy, ktoré pripravujú slovenskí odborníci:

– Rómovia

– Xenofóbia a rasizmus

– Rodová rovnosť

– Obchod so ženami

– Problematika drog

– Utečenci a problematika migrácie

Učitelia absolvujú školenia, na ktorých sa pod vedením lektorov oboznámia s problematikou rozvojového vzdelávania a jeho témami, s modernými metódami výučby, s možnosťami ako realizovať projekt na škole a ako ho prepojiť s inými aktivitami . Nadobudnuté vedomosti a zručnosti potom aplikujú na niekoľkých vyučovacích hodinách, kde sa budú premietať filmy. Po premietaní sa otvorí diskusia a bude možnosť realizovať doplnkové aktivity ako napríklad rolové hry, na vyššie spomenuté témy.

Prvý ročník projektu Jeden svet na stredných školách (2005) sa uskutočnil na 128 školách. Témy boli nasledovné: Detské práva, Humanitárna a rozvojová pomoc, HIV/AIDS, Multikulturalizmus a tolerancia voči iným kultúram, Vojnové konflikty, Diktátorské režimy, Globalizácia, Spravodlivý obchod, Miléniové rozvojové ciele a Deti ulice. Spolu sa premietaní a následných diskusii, prípadne i doplnkových aktivít zúčastnilo viac ako 6000 študentov.

Reakcie študentov i pedagógov na projekt boli zväčša vysoko pozitívne. Študenti označili filmy za veľmi podnetné a aktivizujúce. Pedagógovia ocenili vysokú úroveň metodického materiálu, aktuálnosť tém, zlúčenie teórie s praxou a príťažlivú formu projektu. Na niektorých školách študenti uplatnili nadobudnuté skúsenosti a vedomosti na tvorbu malých projektov, písanie referátov či dokonca založenie školského filmového klubu (pdf evaluácia projektu).

Druhý ročník projektu sa uskutočnil od začiatku septembra 2007 do konca decembra 2007. Metodickú príručku si môžete stiahnnuť tu.(13,2 MB)

Kontaktná osoba: Lukáš Zajac

Projekt je podporený Nadáciou SPP.

 

Fotogaléria:

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie