Prejsť na hlávný obsah
26 aug 2015

Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom – prvá aktivita projektu za nami

Uskutočnili sme prvú aktivitu medzinárodného projektu Active Citizenship with Global Dimension/Aktívne občianstvo s globálnym rozmerom, do ktorého sa zapájame spolu s Rakúskom, Estónskom a Talianskom. Prostredníctvom on-line dotazníka sme zisťovali, do akej miery mládežnícke organizácie pracujú s globálnymi témami.

Cieľom projektu je rozvinúť kompetencie aktívneho globálneho občianstva u pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov tak, aby lepšie pochopili globálne prepojenia a ďalej sa v práci s mládežou aktívne zapájali do globálnych výziev spojených so spotrebou, migráciou, multikulturalizmom a s ďalšími oblasťami spojenými s udržateľným spôsobom života.

GV activ cit

Prostredníctvom on-line dotazníka s názvom Globálne témy v mládežníckych organizáciách na Slovensku sme zisťovali úroveň začlenenia globálnych tém v aktivitách 92 organizácií pracujúcich s mládežou na Slovensku a ich motiváciu, ochotu a pripravenosť začleniť oblasť globálneho občianstva do svojich aktivít. Medzi organizáciami boli napr. občianske združenia, centrá voľného času, komunitné centrá a iné rôzne zoskupenia mladých ľudí.

Nadpolovičná väčšina organizácií už má skúsenosti s aktivitami v rámci ochrany životného prostredia, ochrany ľudských práv, zdravého životného štýlu, diskriminácii či prístupu ku vzdelaniu. Naopak oblasťami, ktorým sa zatiaľ nevenovali, sú momentálne veľmi aktuálni utečenci, žiadatelia o azyl a imigrácia, alebo tiež práva pracujúcich, spotreba, prístup ku vzdelaniu alebo udržateľný rozvoj. Zároveň by však pre nich bolo motivujúce zúčastniť sa tréningov a seminárov na dané témy. Až 57 organizácií o takéto tréningy záujem prejavili.

V rámci projektu ďalej plánujeme zorganizovať dva diskusné workshopy v Bratislave a v Žiline, ktoré nám pomôžu utvoriť si lepší obraz a nájsť odpoveď na to, ako podporiť organizácie vzhľadom na ich potreby a kapacity, aby mohli vo väčšej miere začleňovať aktuálne globálne témy do svojich aktivít.

Projekt je financovaný z Programu EÚ Erasmus+

Zdieľaj na:

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie