Prejsť na hlávný obsah

Sociálny/a pracovník/čka pre vzdelávanie

Miesto práce: Prešov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1100 EUR/mesiac.

MÁŠ CHUŤ A ODVAHU POMÁHAŤ TÝM, KTORÍ TO NAJVIAC POTREBUJÚ? CHCEŠ ROBIŤ PRÁCU, KTORÁ DÁVA ZMYSEL?

Pridaj sa k nám a buď jedna / jedným z nás! Prispej k tvorbe a rozvoju Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

AKÁ BUDE TVOJA NÁPLŇ PRÁCE, A AKÉ PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI BUDEŠ MAŤ?
Úlohou sociálneho/nej pracovníka/čky
• Zisťovať a mapovať potreby detí, mládeže a dospelých cez metódy a techniky sociálnej diagnostiky;
• Poskytovať sociálne poradenstvo na základnej úrovni s cieľom sprostredkovať informácie o následnej sociálnej pomoci;
• Podpora a rozvoj osobnostných kompetencií, interných a externých zdrojov užívateľov, vedenie a motivovanie užívateľov k samostatnému riešeniu problémov, podporovanie ich k vlastným rozhodnutiam a preberaniu zodpovednosti za ne;
• Práca s užívateľom komplexne v kontexte podpory jeho širších spoločenských väzieb, aktívne zabraňovanie vykoreneniu užívateľov z jeho užšej a širšej society;
• Dohľad nad situáciou užívateľa aj po ukončení spolupráce s nim v rámci katamnestického kontaktu;
• Vyhľadávanie lokálnych partnerov a sieťovanie s nimi (samosprávy, UPSVR SR, MVO …) ;
• Dodržiavanie Kódexu správania Človek v ohrození a Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce SR a podpora dodržiavania týchto normatívov na pracovisku a mimo neho;
• Vytváranie podporujúcej a priateľskej atmosféry v nízkoprahovom klube, zodpovednosť za vytváranie bezpečného priestoru pre mladých ľudí, kde môžu vyjadriť samých seba a zúčastňovať sa aktivít;
• Vypracovávanie a realizovanie prispôsobených plánov intervencií na základe individuálnych hodnotení a stanovených cieľov, zabezpečovanie využívania osvedčených prístupov a najlepších postupov v práci s mládežou;
• Spolupráca s multidisciplinárnymi tímami, vrátane psychológov, pedagógov a partnerov z komunity, za účelom zabezpečenia komplexnej podpory pre mládež a posilnenia ich celkového prospievania;
• Organizovanie a uskutočňovanie workshopov, tréningových aktivít a voľnočasových aktivít na podporu osobnostného rozvoja, sociálnej integrácie a pozitívneho rozhodovania u členov klubu;
• Vytváranie priestoru a vedenie aktivít neformálneho vzdelávania, zabezpečovanie komunikácie so školami a vzdelávacími inštitúciami;
• Zabezpečovanie chodu kariérneho poradenstva v danej lokalite;
• Zabezpečovanie pravidelného hodnotenia a vyhodnocovanie účinnosti;
• Vedenie administratívy a záznamov o jednotlivých prípadoch;
• Zúčastňovanie sa pravidelných tímových stretnutí, prípadových konferencií a aktivít profesionálneho rozvoja s cieľom zvýšiť vedomosti a zručnosti v sociálnej práci s mládežou a príbuzných oblastiach;
• Informovanie sa o zdrojoch miestnej komunity, politikách a trendoch ovplyvňujúcich mládež, zabezpečovanie obhajovania ich práv a presadzovanie sociálnej spravodlivosti.

ČO SA TI U NÁS BUDE PÁČIŤ:
• naša spoločná práca má zmysel – vďaka nej sme schopní pomáhať konkrétnym ľuďom nielen doma, ale i vo svete
• sme výborný tím, v ktorom je radosť pracovať
• užívame si 5 dní dovolenky navyše
• máme 3 dni sick days
• využívame flexibilný pracovný čas
• športujeme a relaxujeme s Multisport kartou
• máme prístup na vzdelávací portál Seduo

ČO OD TEBA URČITE OČAKÁVAME?

• máš výborné komunikačné schopnosti
• pri práci si iniciatívny/a, samostatný/á, spoľahlivý/á a zodpovedný/á so zmyslom pre detail a systematickú prácu
• tvoje myslenie je „open mind“ – otvorené so schopnosťou adaptability, flexibility občas i improvizácie
• máš skúsenosť so sieťovaním, so sociálnou, prípadne s komunitnou prácou
• znalosť rómskeho jazyka je tvojou výhodou
• znalosť ukrajinského jazyka, prípadne ruského jazyka je tvojou výhodou

„Spoločnosť Človek v ohrození sa zaväzuje predchádzať akémukoľvek nežiaducemu správaniu v práci vrátane sexuálneho obťažovania, vykorisťovania a zneužívania, nedostatku bezúhonnosti a finančných priestupkov a zaväzuje sa podporovať blaho detí a dospelých, s ktorými pracuje.

Spoločnosť Človek v ohrození očakáva, že všetci zamestnanci budú vykonávať pracovné povinnosti a zodpovednosti v súlade s kódexom správania organizácie a kľúčovými smernicami a zásadami.

Uchádzači/uchádzačky na zamestnanie budú predmetom žiadania referencií a príslušným preverovaním bezúhonnosti, čo môže zahŕňať aj napr. previerky trestného registra a previerky financovania terorizmu.

Zaväzujeme sa zabezpečiť rozmanitosť a rodovú rovnosť v našej organizácii a vyzývame uchádzačov/čky z rôznych prostredí, aby sa uchádzali o zamestnanie.“

Keď sa Ti pozícia a naša práca páči, a chceš sa k nám pridať, pošli svoj životopis a stručný motivačný list čo najskôr na e-mail adresu: praca@clovekvohrozeni.sk s uvedením v predmete emailu názov pozície: Sociálny/a pracovník/čka V prípade zhody našich očakávaní a Tvojich ponúkaných skúseností sa Ti ozveme. Už sa na Teba tešíme.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie