Pracovník/čka Komunitného centra v Plaveckom Štvrtku

Miesto: Plavecký Štvrtok

Úväzok: plný úväzok

Plat: minimálne od 590 eur podľa skúseností  

Nástup: podľa dohody 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Pracovník komunitného centra asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti. Podľa pokynov a pod metodickým vedením odborného pracovníka:

 • Zabezpečuje informovanie rôznych skupín o aktivitách a činnosti komunitného centra, vyhľadáva klientov a potenciálnych užívateľov služieb KC, snaží sa o aktívne zapájanie a podporu rôznych skupín.
 • Samostatne realizuje odborne nenáročné aktivity a úkony (napr. vedie voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity).
 • Ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením pri komunikácií v rámci aktivít KC (napr. predškolský klub; komunitné aktivity).
 • Vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie), zúčastňuje sa na poradách v rámci tímu komunitného centra, ale aj poradách organizovaných v rámci projektu. Vykonáva ďalšie činností podobného charakteru, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie projektu.
 • Zúčastňuje sa školení a vzdelávaní, odporúčaných vedením KC, ako aj na skupinovej a individuálnej supervízií.

Informácie o výberovom konaní

Miestom výkonu práce je Komunitné centrum Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 600, 900 68, okres Malacky.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania na uvedenú pozíciu je najskôr od 01/03/2019.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass (povinný formát),
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (https://www.ia.gov.sk/data/files/np_kc/29_04_2016_AKTUALIZACIA/Priloha_c._4a_Prirucky_Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.doc)

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Doklady je potrebné zaslať do konca januára 2019 na email praca@clovekvohrozeni.sk a v predmete emailu je potrebné uviesť názov pozície.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • študent vysokej školy
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore:
sociálna práca

Jazykové znalosti:
Slovenský jazyk – Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti:
Microsoft Excel – základy
Microsoft Word – základy
Microsoft Outlook – základy

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

 • Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Uchádzač o pozíciu odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka KC/NDC/NSSDR musí preukázať splnenie kvalifikačných predpokladov vzdelania predložením dokladu o vzdelaní (napr. diplom, vysvedčenie, certifikát a pod.).

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný pracovník KC sú:

 • Pracovník KC je spôsobilý vykonávať činnosti podrobnejšie uvedené v prílohe 4b Príručky (oznámenie o vyhlásení výberového konania).
 • Skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, voľnočasových aktivít a pod. a/alebo absolvované vzdelávanie v príslušnej oblasti.
 • Znalosť slovenského jazyka.
 • Znalosť jazyka cieľovej skupiny
 • Znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie, spojené s výkonom povolania; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie.
 • záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.
 • odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky preukáže Prevádzkovateľovi KC predložením výpisu z registra trestov (nie staršieho ako tri mesiace, nie je potrebný na výberové konanie).

Kontakt
Tel.: +421255422254
E-mail: praca@clovekvohrozeni.sk