Prejsť na hlávný obsah

Pracovník/čka Komunitného Centra Kojatice

Miesto práce: KC Kojatice

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzda: 1010 EUR/mesiac.

Oznam o výberovom konaní

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

podporuje výkon Komunitné centrum: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice   v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR (ITMS 2014+: 401405DNJ6)

Poskytovateľ KC: Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03  Bratislava

vyhlasuje výberové konanie na

 1. jedno pracovné miesto pracovník KC.

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 07. 2024 o 09:00 hod. v priestoroch

Komunitného centra Kojatice, Kojatice 251, 082 32  Svinia.

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03  Bratislava alebo na elektronickú adresu praca@clovekvohrozeni.sk.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. 07. 2024. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

__________________________________________________________________________________

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

 1. nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), alebo
 2. študent nižšieho stredného odborného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), pokiaľ má 2 roky pracovných skúseností.

Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní, dohodou a pod.

Do praxe sa započítava práca s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, pôsobenie v oblasti komunitnej práce, v sociálnej oblasti a podobne.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka, znalosť rómskeho jazyka výhodou.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje  výpisom z registra trestov[1] (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: KC Človek v ohrození – Kojatice, Kojatice 251, 082 32  Svinia.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 08. 2024.

Pre pracovnú pozíciu pracovník KC je stanovená hrubá mzda: 1 010 € (slovom: jedentisícdesať EUR).

Charakteristika práce pracovníka KC:

Pracovník KC asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností pod jeho metodickým vedením.

Pracovník vykonáva činnosti:

 • asistuje ostatným pracovníkom pri výkone ich činností podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;
 • vyhľadáva  potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
 • vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít KC;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.


[1] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.


Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Naše projekty

Skutočný darček

Globálne vzdelávanie

Jeden svet