Prejsť na hlávný obsah

Oznam o výberovom konaní KC Kojatice

Oznam o výberovom konaní

   
Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


podporuje výkon
KC: Človek v ohrození, n. o. – Kojatice
 
v rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR
(ITMS 2014+: 401405DNJ6)


 
Poskytovateľ KC: Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03  Bratislava
 
vyhlasuje výberové konanie na
 
jedno pracovné miesto odborného manažéra KC.
 
Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor.
 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 10.06. 2024 o 09:00 hod. v priestoroch
 
                            Komunitného centra Kojatice, na adrese Kojatice 251, 082 32 Svinia.
 
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie
do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu: Človek v ohrození, n. o., Baštová 5, 811 03 Bratislava alebo na elektronickú adresu: praca@clovekvohrozeni.sk. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem.
 
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 05. 06. 2024. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
 
 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):
štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.
 
 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu odborný manažér KC sú:
 
v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/2014 Z. z. (zákon o sociálnej práci), alebo
v zmysle § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. (zákon o sociálnej práci), alebo
v zmysle § 84 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len„ zákon o sociálnych službách“):
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia, andragogika, sociálna a humanitárna práca a charitatívno-misijnú činnosť,
akreditovaný vzdelávací kurz zameraný na sociálnu prácu v rozsahu najmenej 150 hodín alebo akreditovaný so zameraním na špecializované poradenstvo v rozsahu 180 hodín, resp. inou časovou dotáciou minimálne však v rozsahu 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je vyššie uvedené.
                                                                                                                                                                                         
Minimálna požadovaná prax je 1 rok v sociálnej práci.
 
Sociálna práca je odborná činnosť alebo súbor odborných činností vykonávaných sociálnym pracovníkom alebo asistentom sociálnej práce, na vykonávanie ktorých sú potrebné vedomosti a zručnosti získané absolvovaním vysokoškolského vzdelania vyššie uvedených študijných odborov.
Do praxe za započítava výlučne sociálna práca vykonávaná v pracovno-právnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce).
Splnenie požiadavky praxe sa preukazuje potvrdením od zamestnávateľa, prípadne iným hodnoverným dokladom, napr. pracovnou zmluvou, pracovnou náplňou, dohodou, pracovným posudkom, potvrdením o zamestnaní a pod. V prípade skrátených pracovných úväzkov je potrebné preukázať, že súčet odpracovaných pracovných hodín zodpovedal počtu pracovných hodín v plnom pracovnom úväzku.
 
Ďalšie výberové kritériá na pozíciu odborný manažér KC sú:
Znalosť slovenského jazyka na úrovni minimálne C1-Skúsený používateľ.
 
V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:
osobnostné predpoklady:  empatia; flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; schopnosť kooperácie a vedenia tímu; komunikačné zručnosti; schopnosť alternatívnymi formami riešiť konflikty; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách; schopnosť ostať neutrálny; schopnosť rozpoznať konflikt záujmov a ďalšie,
znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
administratívne zručnosti,
osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný manažér KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje  výpisom z registra trestov[1] (nie starším ako tri mesiace).
 
Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
 
Miestom výkonu práce je: KC ČvO Kojatice, Kojatice 251, 082 32  Svinia.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 07. 2024.
Pre pracovnú pozíciu odborný manažér KC, je stanovená hrubá mzda: 1 300 € (slovom: jedentisíctristo EUR).
 
 
 
Charakteristika práce odborného manažéra KC:
Cieľom práce odborného manažéra KC je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k  užívateľom sociálnej služby, odbornej činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.
 
Odborný manažér KC vykonáva činnosti:
v spolupráci s Poskytovateľom služieb nastavuje smerovanie činnosti v súlade s potrebami obce, komunity a  užívateľov sociálnych služieb;
zodpovedá za odborné poskytovania sociálnych služieb, aby bolo zaistené plnenie cieľov a dodržiavanie Štandardov kvality KC;
odborne koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity;
zabezpečuje mapovanie potrieb v obci alebo v častiach obce, na ktorú má dosah, zodpovedá za krátkodobé a dlhodobé plánovanie služieb, aktivít a činností, ako aj rozvoj KC;
monitoruje a zhodnocuje poskytované odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC z hľadiska napĺňania potrieb užívateľov;
pripravuje a realizuje nové formy sociálnych služieb a sociálnej práce;
získava základné údaje od užívateľa pre posúdenie jeho sociálnej situácie;
poskytuje sociálne poradenstvo užívateľom a ich rodinným príslušníkom, v ďalších oblastiach činnosti sa riadi profilom činnosti odborného pracovníka;
konzultuje so špecialistami z oblasti psychológie, psychiatrie, odborného a špeciálneho lekárstva a inými špecialistami podľa potreby;
spolupracuje s relevantnými inštitúciami pri analýze a riešení sociálnej situácie užívateľa, vytvára a udržuje strategické partnerstvá a korektné vzťahy s jednotlivcami, organizáciami a inštitúciami (obec, terénni sociálni pracovníci, ÚPSVaR, vzdelávacie inštitúcie a mnohé ďalšie);
priebežne mapuje relevantných aktérov siete krízovej intervencie na komunitnej úrovni (najmä SSKI, iných poskytovateľov sociálnych služieb, škôl a školských zariadení, polície, ÚPSVaR, zdravotných služieb, potenciálnych zamestnávateľov atď.) v súlade s potrebami KC analyzuje silné a slabé miesta siete krízovej intervencie v danej lokalite (ako vyzerá sieť aktérov pomoci v oblasti SSKI, čo v danej oblasti funguje resp. nefunguje, či pokrýva existujúca sieť všetky potreby cieľovej skupiny SSKI, či existujú v tejto sieti nejaké partnerstvá atď.), v spolupráci s komunitným pracovníkom vytvára na základe zistení lokálnu stratégiu sieťovania (akým témam sa venovať, akým spôsobom, kedy a prečo), oslovuje aktérov siete, realizuje stretnutia na potrebné témy (vystupovať v roli iniciátora a/alebo organizátora a/alebo facilitátora a /alebo poskytovateľa informácií atď.), podporuje vytvorenie  partnerstva na účel realizácie projektov alebo programov na predchádzanie vzniku alebo zmiernenie nepriaznivých sociálnych situácii fyzických osôb alebo na riešenie týchto situácii a projekty alebo programy komunitnej práce v zmysle § 4 zákona o sociálnych službách, podporuje rozvoj inovatívnych a preventívnych aktivít/odborných činností a sociálnych služieb pre cieľové skupiny SSKI prostredníctvom aktívnej účasti na stretnutiach ku komunitnému plánovaniu, na rokovaniach so samosprávou v predmetnej oblasti atď.;
je zodpovedný za propagáciu odborných činností a aktivít KC a spolupracuje s médiami;
zodpovedá za administratívu, súvisiacu s činnosťou KC, za vedenie evidencie užívateľov;
je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov;
pripravuje a vedie pravidelné porady zamestnancov KC;
zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.
 
 
 
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
 Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie