Prejsť na hlávný obsah

Oznam o výberovom konaní

  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
KC : Plavecký Štvrtok  
v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (ITMS 2014+:312041Y403)

Poskytovateľ Človek v ohrození, Baštová 5, 811 03

vyhlasuje výberové konanie na

 1. jedno pracovné miesto pracovníka KC Plavecký Štvrtok

Spôsob realizácie výberového konania: video pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 10. 2020 od 10:00 h.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Človek v ohrození, n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava. Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu, príp. o ktoré pozície (ako alternatívy z uvedených možností) majú záujem.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. 10. 2020. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Požiadavky na materiálno-technické vybavenie (notebook alebo PC, internetové pripojenie, softwarový nástroj a pod.) pre uchádzačov, v prípade video pohovoru, z ktorého bude vytváraný audiozáznam:

 • PC al. notebook
 • internetové pripojenie

Video pohovor bude prebiehať cez aplikáciu MS TEAMS, no nie je potrebná inštalácia.

V prípade, že uchádzač nemá k dostupnosti potrebné vybavenie, priestor na video pohovor bude zabezpečený v priestoroch organizácie ČVO, n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava.

 __________________________________________________________________________________

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

• štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
• doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• informáciu o dostupnosti materiálno-technického vybavenia umožňujúce video pohovor (ak je relevantné),
• súhlas s vytvorením audio záznamu, v prípade video pohovoru.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pracovník KC sú:

Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu pracovník KC sú:

 • Znalosť slovenského jazyka.

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady:  schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne).
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarsky a pod.).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC/ alebo NDC/ alebo NSSDR, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je: KC Plavecký Štvrtok, č.d. 600, 900 68, Plavecký Štvrtok.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. 11. 2020

Pre pracovnú pozíciu pracovník KC je stanovená hrubá mzda: 800 €.

Charakteristika práce pracovníka KC:

Pracovník asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti pod jeho metodickým vedením.

Pracovník vykonáva činnosti:

 • asistuje odborným pracovníkom pri výkone jeho činnosti podľa ich pokynov a ich metodickým vedením;
 • vyhľadáva  potenciálnych užívateľov služieb, aktivít a činností KC;
 • vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým pri práci s užívateľom;
 • vedie napr. voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje vybrané aktivity v rámci nízkoprahového programu, preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní; zapája ďalších členov komunity, resp. obce do aktivít;
 • ak je to potrebné, pomáha užívateľom služieb s tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka, prípadne iného jazyka) pri komunikácií v rámci poskytovania odborných činnosti, iných činnosti a aktivít (napr. predškolský klub; komunitné aktivity);
 • vedie nevyhnutnú administratívu (týkajúcu sa napríklad pracovnej dokumentácie);
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom  a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie