Prejsť na hlávný obsah

Komunitný pracovník pre Komunitné centrum Plavecký Štvrtok

Implementačná agentúra
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
podporuje výkon
KC Človek v ohrození, n.o. – Plavecký štvrtok
 v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
(ITMS 2014+:312041Y403)

 

Poskytovateľ sociálnej služby KC – Plavecký Štvrtok Človek v ohrození, n.o.

Baštová 343/5, 811 03 Bratislava

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

 1. jedno pracovné miesto Komunitného pracovníka Komunitného centra Plavecký Štvrtok;

Spôsob realizácie výberového konania:  osobný pohovor

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Oddelenie HR, Človek v ohrození, n. o., Baštová  5, 811 03 Bratislava 

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú konkrétnu pozíciu majú záujem.

.Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza):

 • štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o návšteve školy, ak je relevantné (musí obsahovať najmä nasledujúce informácie: názov a sídlo školy, školský rok a študijný odbor),
 • doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Charakteristika práce odborného pracovníka KC:

Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít KC , ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.

Odborný pracovník vykonáva činnosti:

 • zodpovedá za realizáciu odborných činností, iných činností a aktivít KC, ktoré sú prístupné pre obec/komunitu/užívateľov ;
 • zisťuje a mapuje potreby komunity/užívateľov v oblasti sociálnych služieb/komunitného rozvoja, mapuje potenciál komunity/užívateľov;
 • vyhľadáva potenciálnych  užívateľov  sociálnych služieb;
 • pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť;
 • prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite;
 • svojou činnosťou prispieva k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni;
 • posudzuje sociálnu situáciu  užívateľa;
 • poskytuje základné informácie o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúča a sprostredkúva ďalšiu odbornú pomoc – sociálne poradenstvo (poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov – napr. pomoc pri spisovaní a podávaní písomných podaní a vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku, príprave dokumentácie a pri vybavovaní iných vecí v záujme  užívateľa);
 • rozvíja a podporuje sociálne zručnosti užívateľa na základe rôznych metód sociálnej práce;
 • navrhuje a realizuje formy, metódy a postupy sociálnej práce s  užívateľom a jeho rodinou;
 • napomáha sociálnej integrácii  užívateľa do komunity;
 • vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti  užívateľa, najmä pri základných sociálnych aktivitách;
 • realizuje  odborné činnosti a iné činností v oblasti prípravy na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity a záujmovú činnosť, ako aj ďalšie doplnkové služby, aktivity a činnosti;
 • vedie evidenciu o odborných činnostiach a aktivitách a evidenciu užívateľov;
 • vyhodnocuje výsledky zrealizovaných odborných činností, iných činností a aktivít z hľadiska napĺňania cieľov KC a potrieb užívateľov v konzultácii s odborným garantom;
 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 • zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom a vykonáva iné (doplnkové) činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP.

Charakteristika práce komunitného pracovníka KC

Úlohou komunitného pracovníka je spájať ľudí, učiť ich formulovať potreby, ciele, podporovať ich v hľadaní zdrojov, facilitovať ich rozhodovanie o prioritách, mediovať riešenie konfliktov, moderovať verejné stretnutia, prepájať jednotlivé skupiny a učiť ich presadzovať svoje ciele.

Komunitný pracovník vykonáva činnosti:

•       pravidelne mapuje potreby a zdroje v lokalite a jej komunitách, vyhodnocuje a spracováva zistenia z mapovania;

•       pravidelne navštevuje lokality za účelom získavania relevantných informácii o identifikovaných potrebách a zdrojoch;

•       pravidelne sa zúčastňuje na rozhodovacích a strategických schôdzkach v lokalitách (obecné/mestské zastupiteľstvo, komunitné rady, okrúhle stoly a pod.);

•       iniciuje a facilituje verejné zhromaždenia, rozhodovacie a strategické stretnutia v lokalitách;

•       poskytuje pomoc a podporu členom komunít pri formulácii potrieb a cieľov z nich vychádzajúcich, analyzuje problémy;

•       sprostredkováva informácie o potrebách, cieľoch a problémoch komunít medzi ich zástupcami a zástupcami relevantných inštitúcii na lokálnej, prípadne regionálnej úrovni;

•       poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja komunít a lokalít;

•       poskytuje súčinnosť pri strategickom plánovaní rozvoja KC (jeho činnosti) v nadväznosti na zistené potreby a problémy;

•       spolupracuje s odborným garantom KC pri sieťovaní inštitúcií a organizácií relevantných pre komunitu a jej ciele;

•       realizuje evaluáciu dosahovania cieľov stanovených pre oblasť komunitnej práce v KC;

•       mobilizuje, buduje a sieťuje vnútorné zdroje komunít (napr. prostredníctvom tvorby komunitných rád, pracovných skupín…), spolupracuje s nimi;

•       buduje dobrovoľnícke kapacity a spolupracuje s dobrovoľníkmi;

•       posilňuje znalosti obyvateľov lokalít a podporuje ich pri aplikácii získaných znalostí v prospech komunity ako celku;

•       plánuje a realizuje komunitné akcie, verejné zhromaždenia;

•       koordinuje realizáciu naplánovaných stratégií;

•       identifikuje tematické okruhy potrebného vzdelávania či inej formy zvyšovania kompetencií obyvateľov lokality;

•       dokumentuje parciálne výstupy celého procesu komunitnej práce;

 • zúčastňuje sa na pravidelných poradách zamestnancov;
 •  zúčastňuje sa pravidelných porád s príslušným regionálnym metodikom/koordinátorom

spolupracuje s odborným konzultantom  a vykonáva iné činnosti, ktoré vyplynú z aktuálnych potrieb počas realizácie NP BOKKÚ

Každý úspešný uchádzač na pozíciu odborný pracovník KC, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Splnenie tejto podmienky  sa preukazuje výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).

Upozornenie: Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce je : KC Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.1.2023.

Pre pracovnú pozíciu Komunitného pracovníka KC je stanovená hrubá mzda: 970 ,- €

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)v znení neskorších predpisov.


[1] Za bezúhonnú fyzickú osobu sa v zmysle § 63 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov na jeho účely považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin.

Naše projekty

Skutočný darček

Festival jeden svet

Globálne vzdelávanie