Ďalšie aktivity

Ďalšie aktivity

Je pre nás veľmi dôležité, aby naša pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, mala čo najväčší efekt. To je často závislé na našom – slovenskom – správaní (napr. spotrebiteľskom) či na rozhodnutiach našich štátnych predstaviteľov. Preto v Človeku v ohrození popri aktivitách priamo s cieľovými skupinami realizujeme aj aktivity, ktorých cieľom je rozširovať povedomie o týchto dôležitých témach u slovenskej verejnosti a presadzovať konkrétne zmeny vo vládnych politikách tak, aby pomoc, ktorú poskytujeme, nebola marená inými zásahmi nášho štátu.

Festival Jeden svet

Festival Jeden svet je najväčším medzinárodným festivalom dokumentárnych filmov venovaným globálnym témam a ľudským právam na Slovensku. Už 17 rokov prinášame každoročne okolo 60 dokumentárnych filmov prevažne zahraničnej produkcie, vyše desiatku diskusií na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty. Festival Jeden svet sa uskutočňuje na jeseň v Bratislave a každoročne priláka viac ako 10 000 divákov. Následne festival putuje po Slovensku, vďaka čomu môžu diváci vidieť filmy z hlavného programu v takmer 30 slovenských mestách a obciach. Každoročne tiež organizujeme špeciálne premietania a diskusie pre žiakov základných a stredných škôl. Vybrané filmy následne požičiavame verejnosti a školám počas celého roka.

ďalej na jedensvet.sk

Hospodárske noviny GLOBÁLNE

Začiatkom roka 2016 sme v spolupráci s Hospodárskymi novinami  na webovej stránke HN založili špeciálnu sekciu novín Globálne, v ktorej sú publikované články na rôzne globálne témy, ako sú svetová ekonomika, globalizácia, ľudské práva, migrácia či klimatické zmeny. Sekcia je inšpirovaná sekciou britského denníka The Guardian – Guardian Development a obsah je tvorený spolupracovníkmi Človeka v ohrození.

Dalej na HNonline Globálne

Verejné politiky

V spolupráci s CEE Bankwatch Network sledujeme prípady a projekty, v ktorých verejné financie namiesto rozvoja negatívne zasahujú do života komunít a poškodzujú životné prostredie. Devastujúce projekty majú často diskutabilný verejný prínos, ekonomicky z nich však benefitujú jednotlivci, či skupiny. Našimi aktivitami poukazujeme napríklad na rozpor medzi politickou rétorikou o hrozbe klimatických zmien či záväzkami znižovať emisie skleníkových plynov a na druhej podporou masívnych uhoľných projektov. Často sa nakladanie s verejnými prostriedkami odkláňa od hodnôt a pravidiel, ktoré politici deklarujú a ktoré inštitúcie ustanovia v predpisoch a politikách. Preto sledujeme nesúlad pri financovaní projektov verejnými inštitúciami, najmä Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), Euratomom alebo agentúrami, ktoré podporujú export, napr. slovenská EXIMBANKA.

VIAC