02Rozvojová spolupráca

02Rozvojová spolupráca

Rozvojová spolupráca sa zhmotňuje do pomoci ľuďom v ich snahách vymaniť sa z chudoby a ďalej sa rozvíjať. V našich projektoch sa venujeme vzdelávaniu detí a žien v krajinách so slabou vzdelanostnou úrovňou, pomáhame s obnovou živobytia roľníkov a potravinovej bezpečnosti či aktívnejšiemu zapájaniu ľudí do verejného života.

V rozvojových projektoch často nadväzujeme na naše humanitárne aktivity tak, aby dopomohli predchádzaniu budúcich kríz a zmiernili ich negatívne dopady. Miesta pôsobenia si starostlivo vyberáme v súlade s potrebami miestnych obyvateľov. Na miestach našich rozvojových projektov následne prispievame k zlepšeniu kvality života miestnych ľudí dlhodobými systematickými riešeniami v oblastiach, ktoré je potrebné rozvíjať.  

Afganistan

V roku 2004 založil Človek v ohrození svoju prvú stálu misiu v Kábule, ktorá sa sústredila na obnovu školstva a vzdelávacie programy pre negramotnú populáciu. Reagovali sme najmä na skutočnosť slabej vzdelanostnej úrovne afganských žien, v tom čase vedelo v Afganistane písať a čítať len šesť percent žien a dievčat. V provincii Kapisa sme sa preto sústredili na rekonštrukciu vidieckych dievčenských škôl.

Zároveň sme v spolupráci s lokálnym partnerom začali so vzdelávacími aktivitami pre vidiecke ženy. Zúčastňovali sa kurzov zameraných na získanie pracovných zručností. Pre ženy zo sociálne slabých rodín a pre vdovy, ktoré mali záujem o malé podnikanie, bol zriadený mikropôžičkový fond. V Afganistane sme zároveň organizovali vzdelávania tradičných pôrodných asistentiek. V spolupráci s afganskou organizáciou Aschiana sme od roku 2005 realizovali program adopcií na diaľku, ktoré cieľom bolo podporiť vzdelávanie detí ulice.

V meste Čarikar sme postavili inštitút vyššieho vzdelávania, ktorý poskytuje ročné odborné kurzy poľnohospodárstva pre chlapcov a dvojročné odborné kurzy manažmentu a žurnalistiky pre dievčatá. Pri stavbe budovy v Čarikare sme použili zelené technológie. Zaškolili sme robotníkov a miestne stavebné firmy.
Viac

Bosna a Hercegovina

Naše pôsobenie v Bosne a Hercegovine v rokoch 2006-2008 bolo zamerané na vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami. Prostredníctvom seminárov pre učiteľov a rodičov sme sa usilovali zlepšiť sociálnu inklúziu daných detí. Projekt sme odštartovali v sarajevskom kantóne, neskôr sa rozšíril do ďalších regiónov. Jeho cieľom bolo zvýšiť informovanosť, porozumenie a podporu pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami do bežných škôl. Okruhy tém seminárov a školení boli zamerané najmä na odstraňovanie predsudkov, intolerancie, diskriminácie a popisom potrieb sociálne alebo inak znevýhodnených detí.
Viac

Gruzínsko

V náväznosti na humanitárnu pomoc, ktorú sme v Gruzínsku poskytovali počas rusko-gruzínskeho konfliktu v roku 2008, sme pripravili a realizovali niekoľko tréningových programov pre ženy i mužov, ktorí museli utiecť pred vojnou zo svojich domovov. Cieľom praktického vzdelávania bolo poskytnúť im možnosť alternatívneho zárobku v novej lokalite - kurzy výroby šperkov, šitia či kladenia obkladov im zabezpečili živobytie po strate pôvodných možností zárobku, ktoré mali vo svojich domovoch. V roku 2010 sme tiež uskutočnili tréningy pre 75 záujemcov a záujemkýň o drobné podnikanie. Účastníci školení sa učili, ako zostaviť podnikateľský plán a získali zručnosti nevyhnutné pre riadenie malého podnikania.
Viac

Irak

V oblasti Douhuku a Niniwe v severnej časti Iraku súčasnosti realizujeme projekt, ktorého cieľom je návrat detí utečencov a vysídlencov do škôl a k zmysluplnému tráveniu voľného času. V oblasti preto rekonštruujeme viac ako 20 škôl, vzdelávame učiteľov a pracovníkov s mládežou v špecifikách práce s deťmi, ktoré zažili vojnovú traumu.
Viac

Južný Sudán

Veľká časť obyvateľstva Južného Sudánu trpí dôsledkami pretrvávajúcej občianskej vojny. Vojnový stav v krajine veľmi spomaľuje celkový rozvoj a zabezpečenie základných potrieb vrátane jedla. Nedostatok jedla sa najmarkantnejšie prejavuje najmä v období sucha. V oblasti Deim Zubeir sme preto pomáhali pri zlepšení potravinovej bezpečnosti. Zameriavali sme sa na vyškolenie komunít v oblasti poľnohospodárstva prostredníctvom nových metód a orby pôdy, používania nového vybavenia, ako aj vytvorenia poľnohospodárskej výučbovej schémy. Kvôli zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v oblasti sme v roku 2015 boli nútení presunúť sa do novej oblasti Aweil. Tu sa v spolupráci s lokálnym partnerom zameriavame na riešenie problému nedostatočnej potravinovej bezpečnosti prostredníctvom zvýšenia produkcie fariem, zvýšenia príjmov z pestovania, spracovania a predaja plodín ako aj zlepšenia hygienických a stravovacích návykov miestneho obyvateľstva.
Viac

Keňa

Človek v Ohrození pôsobí v Keni od roku 2008, krátko po vypuknutí násilností po voľbách v roku 2007, kde podporoval deti traumatizované krviprelievaním v slumoch v hlavnom meste Nairobi. Od roku 2009 sa venujeme dlhodobejším rozvojovým zásahom zameraným na podporu najchudobnejších obyvateľov krajiny. Geograficky sme pracovali vo východnej a v centrálnej Keni, v regióne Rift Valley a na pobreží Indického oceána.

Dodnes sa v Keni venujeme rozvoju drobného podnikania a zdrojov obživy, podpore poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti, ako aj ochrane prírody a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov. Počas nášho doterajšieho pôsobenia v Keni sme prispievali k spomaľovaniu odlesňovania, k znižovaniu rizika, ktoré hrozí pri pôdnej erózii alebo sezónnych záplavách. Spolu s miestnymi obyvateľmi sme obnovovali lesné aj vodné zdroje, znižovali sme každodennú spotrebu dreva využívaním úsporných piecok, alternatívnych spôsobov obživy ako chov oviec, kôz a včelárstva.
Viac

Kosovo

V Kosove sme začali pôsobiť v rokoch 1999 a 2000, hneď po skončení vojny. Naša snaha sa sústredila najmä na obnovu zničenej krajiny a budovanie pluralitnej a demokratickej občianskej spoločnosti, posilňovanie vlády zákona a rešpektovanie práv menšín. V tomto duchu boli od roku 2003 realizované aj naše viaceré projekty. V Kosove sme rekonštruovali zničené školy, zameriavali sme sa na podporu nezávislých médií a aktivity, ktoré zvyšovali šance mladých ľudí uplatniť sa na trhu práce. Takisto sme organizovali podujatia, ktoré podporovali dialóg medzi mimovládnymi organizáciami v Kosove (ale aj v Bosne a Srbsku) a na Slovensku, a odovzdávali si skúseností z transformačného a reformného procesu.
Viac

Moldavsko

Jedna z najmenej rozvinutých a najchudobnejších krajín Európy čelí mnohým problémom, ako sú nízky ekonomický rast, masová emigrácia, nezamestnanosť a nerozvinutá infraštruktúra. Od roka 2008 tu realizujeme projekty výmeny skúseností v oblasti investigatívnej novinárčiny medzi slovenskými a moldavskými žurnalistami, tréningy a workshopy pre predstaviteľov moldavských MVO, štátnej správy a podnikateľského prostredia o medzisektorovej spolupráci a multietnickej samospráve či vzdelávanie aktivity pre mládež v oblasti aktivizmu na lokálnej a komunitnej úrovni.
Viac

Rumunsko

Naša pomoc v Rumunsku smerovala do oblastí, kde žije 20-tisícová komunita Slovákov. Cieľom projektov v rokoch 2002-2006 bolo vytvorenie a zdokonaľovanie multimediálnych vzdelávacích centier, ktoré tvorí knižnica, audio a videotechnika, ale najmä výpočtová technika a internet. Vzdelávacie centrá sú prístupné aj širokej miestnej verejnosti, bez ohľadu na etnickú či náboženskú príslušnosť.
Viac

Srbsko

V Srbsku sme v rokoch 2003-2009 vďaka našim projektom umožňovali mladým Srbom kontakt s ich rovesníkmi v krajinách Európskej únie a vzájomnou výmenou názorov a skúseností podnietiť ich kritické myslenie a reflexiu. Srbských aktivistov sme školili v aktivitách zameraných na zakladanie a vedenie filmových klubov pre študentov. Rovnako tak sme vo Vojvodine pomáhali krajanským komunitám Slovákov.
Viac

Ukrajina

Naše projekty na Ukrajine sa od roku 2006 sústreďovali najmä na posilnenie občianskej spoločnosti prostredníctvom podpory miestnych organizácií a šírenia demokratických hodnôt. Takisto sme Ukrajincom pomáhali s budovaním sociálnej infraštruktúry a komunitného rozvoja. Pôsobili sme najmä na východe krajiny, v oblastiach, ako je Charkov, Doneck, Dnipropetrovsk, Zaporožie a Luhansk, kde mimovládne organizácie pracovali v zložitých podmienkach a stáli mimo záujmu medzinárodných donorov. Na Ukrajine sme sa venovali aj projektu Škola lokálnej demokracie Ukrajina – Slovensko, ktorý pomohol rozvinúť sieť komunitných lídrov, ktorí už niekoľko rokov aktívne pôsobia v rôznych mestách Ukrajiny a prostredníctvom mobilizácie komunít riešia spoločensky dôležité problémy na lokálnej úrovni.
Viac